Su­per­suo­si­tul­la Bar­bie-elo­ku­val­la on hy­vät edel­ly­tyk­set pyö­riä Po­rin Fin­n­ki­nos­sa vie­lä pit­kään. Po­rin Fin­n­ki­non De­bu­ty Ci­ne­ma Ma­na­ger San­na Jaak­ko­la ker­too, et­tä esi­ty­sai­ka vaih­te­lee ai­na elo­ku­va­koh­tai­ses­ti, ja riip­puu sii­tä, pal­jon­ko kat­so­jia riit­tää. Kat­so­ja­mää­riä seu­ra­taan vii­koit­tain. Par­haim­mil­laan suo­sit­tu elo­ku­va voi pyö­riä puo­li­sen vuot­ta­kin.

Tois­tai­sek­si Bar­bie -elo­ku­val­la on vie­lä kat­so­jia riit­tä­nyt. Vie­lä kol­men vii­kon jäl­keen­kin lä­hes kaik­ki näy­tök­set ovat ol­leet lop­puun­myy­ty­jä, vaik­ka näy­tök­siä me­nee päi­vit­täin usei­ta. Esi­mer­kik­si en­si­vii­kon­lop­pu­na 18.-20. elo­kuu­ta Bar­bie-elo­ku­vaa esi­te­tään Po­rin Fin­n­ki­nos­sa jopa yh­dek­sän näy­tök­sen ver­ran.

Nyt al­ku­huu­man hie­man laan­nut­tua, lip­pu­ja näy­tök­seen saa yleen­sä näy­tös­päi­vä­nä­kin. Vii­kon­lop­pu­näy­tök­set ovat tie­ten­kin täy­dem­piä, kuin ar­ki­näy­tök­set.

– Al­kuun näy­tök­set oli­vat niin täyn­nä, et­tei­vät esi­mer­kik­si ka­ve­ri­po­ru­kat pääs­seet ai­na vie­rek­käin is­tu­maan. Nyt sen­tään useim­mi­ten pää­see jo, Jaak­ko­la sa­noo.

Hän ker­too, et­tä Bar­bie-elo­ku­van al­ku­huu­ma yl­lät­ti kaik­ki. En­si-il­ta vii­kon­lop­pu oli täyn­nä tun­nel­maa, ja Po­ris­sa­kin ylei­sö pu­keu­tui Bar­bie-tee­man mu­kai­ses­ti pink­kiin.

– Se oli niin hui­ke­aa, et­tei sitä voi sa­noin ku­vail­la. Asi­ak­kai­ta riit­ti joka kau­pun­gis­sa, Jaak­ko­la ker­too.

Porin Finnkinossa Barbie-näytöksiä menee edelleen päivittäin useita. Kuva: Finnkino

Porin Finnkinossa Barbie-näytöksiä menee edelleen päivittäin useita. Kuva: Finnkino

En­si-il­ta­vii­kon­lop­pu oli maan­laa­jui­ses­ti Fin­n­ki­non vilk­kain sit­ten tam­mi­kuun 2020. Sa­ma­na vii­kon­lop­pu­na en­si-il­tan­sa sai tril­le­ri Op­pen­hei­mer, joka se­kin ke­rä­si run­saas­ti kat­so­jia, mut­tei kui­ten­kaan ylit­tä­nyt Bar­bien suo­si­o­ta. Suo­men elo­ku­va­sää­tiö ker­too, et­tä jo kol­man­te­na näy­tös­vii­kon­lop­pu­naan Bar­bie oli ke­rän­nyt lä­hes 400 000 kat­so­jaa.

Bar­bie-elo­ku­va on kiin­nos­ta­nut kai­ke­ni­käi­siä lap­sis­ta ai­kui­siin. Jaak­ko­la ajat­te­lee, et­tä Greta Ger­wi­gin oh­jaa­mas­ta Bar­bie-lef­fas­ta on teh­nyt hi­tin se, et­tä se pu­hut­te­lee mon­taa su­ku­pol­vea, ja elo­ku­van ai­heet ovat tätä päi­vää.

– Moni ajat­te­lee, et­tä se on las­ten elo­ku­va, mut­ta se on kyl­lä kai­ke­ni­käi­sil­le so­pi­va, Jaak­ko­la to­te­aa.

Hän ker­too, et­tä ku­lu­van vuo­den suo­sik­kie­lo­ku­viin kat­so­ja­mää­ris­sä mi­tat­tu­na kuu­lui myös The Su­per Ma­rio Bros. Mo­vie. Vii­me vuo­den par­haim­mis­toa oli Top Gun Ma­ve­rick.

Pau­lii­na Vil­pak­ka