Yh­den kaik­kien ai­ko­jen suu­rim­man suo­ma­lai­sen yh­ty­een, en­nen­nä­ke­mä­tön­tä tei­ni­hys­te­ri­aa syn­nyt­tä­neen Din­gon ta­ri­na ikuis­te­taan elo­ku­vak­si. Le­vo­ton Tuh­ki­mo saa en­si-il­tan­sa vuon­na 2024. Elo­ku­van ku­vauk­set al­ka­vat Po­ris­sa syys­kuus­sa.

Elo­ku­va kes­kit­tyy yh­ty­een rä­jäh­dys­mäi­seen lä­pi­mur­toon, suo­si­on vuo­siin, mut­ta myös äkil­li­seen tu­hoon bän­din lau­la­jan, keu­la­ku­va Nipa Neu­man­nin sil­min. Ta­ri­nas­sa ava­taan Neu­man­nin hen­ki­lö­koh­tais­ta elä­mää Din­go­ma­ni­an kes­kel­lä. Elo­ku­va kä­sit­te­lee myös Neu­man­nin isä­suh­det­ta ja sitä kaut­ta su­ku­pol­vien vä­lis­tä ket­jua sekä hy­väk­syn­nän ja hyl­kää­mi­sen tee­mo­ja.

Din­go teki lu­kui­sia jät­ti­hit­te­jä ku­ten elo­ku­van ni­mek­si­kin nos­te­tun Le­vo­ton Tuh­ki­mo sekä Sinä ja minä, Nah­ka­tak­ki­nen tyt­tö ja Au­ti­o­ta­lo. Li­säk­si yh­tye keik­kai­li ym­pä­ri Suo­mea lop­puun­myy­dyil­lä aree­noil­la ja keik­ka­pai­koil­la. Vii­sik­ko eh­ti naut­tia suo­si­os­taan vain muu­ta­man vuo­den en­nen kuin se ha­jo­si, mut­ta jät­ti ikui­sen jäl­jen suo­ma­lai­seen pop-kult­tuu­riin.

Nipa Neu­mann kom­men­toi:

– Din­gon ta­ri­na an­sait­see tul­la ker­ro­tuk­si täl­lä ta­voin pait­si yh­ty­een fa­neil­le myös jäl­ki­pol­vil­le. Bän­din mer­ki­tys koko pop-kult­tuu­ril­le on kiis­ta­ton. Bii­sit soi­vat edel­leen niin ra­di­ois­sa, tans­si­lat­ti­oil­la, co­ver-yh­ty­ei­den kei­koil­la kuin ka­ra­o­kes­sa. Odo­tan in­nol­la nä­ke­vä­ni lop­pu­tu­lok­sen val­ko­kan­kaal­la. Tämä on it­sel­le­ni hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti tär­keä pro­jek­ti, mat­ka men­nei­syy­teen ja pa­luu tu­le­vai­suu­teen.

63-vuotias Pertti Nipa Neumann sanoo, että Dingon tarina ansaitsee tulla kerrotuksi tällä tavoin faneille ja jälkipolville. KUVA: Gramopop

63-vuotias Pertti Nipa Neumann sanoo, että Dingon tarina ansaitsee tulla kerrotuksi tällä tavoin faneille ja jälkipolville. KUVA: Gramopop

Elo­ku­van näyt­te­li­jä­va­lin­nat jul­kis­te­taan myö­hem­min tänä vuon­na. Elo­ku­van oh­jaa Mari Ran­ta­si­la, kä­si­kir­joit­taa Han­na Lei­von­nie­mi, tuot­ta­vat Yel­low Film & TV:lle Mar­ko Tal­li ja An­ni Pän­kää­lä, sekä le­vit­tää Nor­disk Film. Esi­ty­soi­keu­det elo­ku­vaan on hank­ki­nut YLE.

Din­go on jul­kais­sut kuu­si stu­di­oal­bu­mia ja vas­taa­not­ta­nut kuu­si kul­ta- ja kol­me pla­ti­na­le­vyä sekä tup­lap­la­ti­nan. Yh­ty­een le­vy­jä on myy­ty yh­teen­sä yli 500 000 kap­pa­let­ta.