Suvi Te­räs­nis­ka esiin­tyy Kar­ta­non Su­vieh­too -ta­pah­tu­man päät­tä­väs­sä ul­koil­ma­kon­ser­tis­sa Vuo­jo­en Kar­ta­nol­la. Kon­sert­ti pi­de­tään huo­men­na per­jan­tai­na 11.8. al­ka­en kel­lo 21.

Kar­ta­non Su­vieh­too al­kaa kel­lo 17.30 Sii­na & Tai­ka­ra­dio -or­kes­te­rin las­ten­kon­ser­til­la, jos­sa yh­dis­ty­vät lei­kit­tä­vä ja lau­let­ta­va las­ten­mu­siik­ki lai­das­ta lai­taan. Kar­ta­non Su­vieh­too on kai­kil­le avoin ja mak­su­ton Suvi Te­räs­nis­kan kon­sert­tia lu­kuun ot­ta­mat­ta.

Suviehtoo käynnistyy klo 17.30 Siina & Taikaradio-orkesterin maksttomalla lastenkonsertilla, jossa yhdistyvät leikittävä ja laulettava lastenmusiikki laidasta laitaan.

Suviehtoo käynnistyy klo 17.30 Siina & Taikaradio-orkesterin maksttomalla lastenkonsertilla, jossa yhdistyvät leikittävä ja laulettava lastenmusiikki laidasta laitaan.

Kuva: Sonja Meskanen/Saskiia photogr.

Las­ten­kon­ser­tin jäl­keen Kar­ta­non pi­ha­maal­la soi mu­siik­ki pai­kal­lis­ten esiin­ty­jien toi­mes­ta. Su­vieh­toos­sa esiin­ty­vät hai­ta­ris­ti Ee­ro Kal­lio, lau­lu­yh­tye Vä­hä­po­jat, pu­hal­li­nor­kes­te­ri Kon­ka­rit sekä Eu­ra­jo­en Voi­mis­te­li­joi­den nais­ten Gym­na­est­ra­da-ryh­mä sekä Wan­hat Va­li­ot.

Lap­sil­le ja per­heil­le on tar­jol­la oh­jel­maa Kar­ta­non piha-alu­eel­la koko il­lan ajan. Las­ten ja per­hei­din oh­jel­mas­sa on per­he­ki­sai­lut, las­ten lau­lu­pol­ku, Ha­li­ber­nit, ta­lu­tus­rat­sas­tus­ta, Vä­li­maan tor­pan mu­ku­loi­den pe­rin­ne­lei­kit sekä Ben­ji-tram­po­lii­ni. Myös pe­rin­tei­nen he­vos­kär­ry kul­jet­taa her­ras­vä­keä Kar­ta­non alu­eel­la.

Su­vieh­toos­sa on tar­jol­la myös ruo­kaa ja kah­vi­la­tuot­tei­ta.

Gal­le­ria Gy­lic­his­sä on esil­lä Rau­man Tai­deg­raa­fi­koi­den tai­de­näyt­te­ly sekä Itäi­sen flyy­ge­lin au­di­to­ri­os­sa me­di­a­tai­tei­li­ja Timo Met­sä­jo­en teos The Sounds of Eu­ra­jo­ki – Eu­ra­jo­en ää­ni­mai­se­maa -teos. Kar­ta­non pi­ha­maal­la on esil­lä van­ho­ja au­to­ja ta­pah­tu­man ajan.

Su­vieh­toon mak­sut­to­mil­le opas­te­tuil­le kier­rok­sil­le pää­see sekä lap­set et­tä ai­kui­set. Ai­kuis­ten 25 mi­nuut­tia kes­tä­vät kier­rok­set läh­te­vät pää­lin­nan edes­tä klo 18–20 vä­li­se­nä ai­ka­na sekä las­ten kier­rok­set Ojan­kai­va­jan pat­saal­ta klo 18.30 ja 19.

Ilta huipentuu Suvi Teräsniskan puistokonserttiin, joka alkaa kello 21.

Ilta huipentuu Suvi Teräsniskan puistokonserttiin, joka alkaa kello 21.

Il­ta hui­pen­tuu Suvi Te­räs­nis­kan puis­to­kon­sert­tiin, jo­hon on pää­sy­mak­su. Sen jäl­keen, kel­lo 22–23.30 on Kar­ta­non Tal­li­ra­vin­to­las­sa jat­kot, jois­sa esiin­tyy tru­ba­duu­ri Sami Nie­mi­nen.

Kul­ku Vuo­jo­en Kar­ta­nol­le sekä park­ki­a­lu­eet ovat Lin­na­maan­tien puo­lel­la. Au­vin­tien puo­lel­ta ei ole kul­kua ei­kä myös­kään park­ki­ti­laa. Su­vieh­too­seen on mak­su­ton bus­si­kul­je­tus Eu­ra­jo­en kes­kus­tan alu­eel­ta, jos­sa nons­top-bus­sin kyy­tiin pää­see Eu­ra­jo­en kun­nan­vi­ras­ton vie­res­sä si­jait­se­van nuo­ri­so-kult­tuu­ri­ta­lo Ka­ha­rin park­ki­a­lu­eel­ta sekä Lin­na­maan kou­lul­ta, jois­ta löy­tyy au­toil­le park­ki­ti­laa. Nons­top-bus­si­kul­je­tuk­set al­ka­vat kel­lo 17 ja kul­ke­vat noin puo­len­tun­nin vä­lein. Vii­mei­nen pa­luu­kul­je­tus Kar­ta­nol­ta sekä Lin­na­maan kou­lul­le et­tä kes­kus­taan läh­tee kel­lo 23.45.