Maa­rit Kaut­to

Pasi Flodst­röm tar­jo­aa Tel­jän kir­kos­sa lau­lu­ja rak­kau­des­ta kuu­li­joi­hin ja vä­lit­tä­mi­seen. Kii­rei­sen keik­kai­lu­ke­sän jäl­keen tun­tuu mu­ka­val­ta pääs­tä lau­la­maan kon­sert­te­ja ja te­ke­mään sa­mal­la hy­vää.

– Oh­jel­mis­to on mo­ni­puo­li­nen. Lau­lan klas­sik­ko­kap­pa­lei­ta ja jou­kos­sa on myös is­kel­miä, jot­ka is­tu­vat tä­hän kon­teks­tiin. Li­säk­si esi­tän juu­ri il­mes­ty­neen sing­le­ni En­ke­li maan pääl­lä.

Rak­kau­del­la-hy­vän­te­ke­väi­syys­kon­ser­til­la ke­rä­tään va­ro­ja maa­il­man­laa­jui­sen pal­ve­lu­jär­jes­tö Zon­ta In­ter­na­ti­o­na­lin työ­hön. Zon­ta In­ter­na­ti­o­nal edis­tää su­ku­puol­ten tasa-ar­voa ja eh­käi­see nai­siin ja tyt­töi­hin koh­dis­tu­vaa vä­ki­val­taa. Isän­päi­vä­nä 12. mar­ras­kuu­ta kel­lo 17.00 jär­jes­tet­tä­vän kon­ser­tin tuot­to käy­te­tään täy­si­mää­räi­ses­ti Pori I Zon­ta-ker­hon, pii­rin ja jär­jes­tön pal­ve­lup­ro­jek­tei­hin. Pasi Flodst­rö­miä sä­es­tää Mir­ka Do­jan.

Pait­si tan­go­ku­nin­gas Pasi Flodst­röm on myös lau­lu­no­pet­ta­ja, mu­sii­kin mais­te­ri ja kant­to­ri. Flodst­röm val­mis­tui mu­sii­kin mais­te­rik­si Tai­dey­li­o­pis­ton Si­be­lius-Aka­te­mi­as­ta ke­vääl­lä 2021. Opin­nois­saan hän sy­ven­tyi klas­si­seen lau­luun ja lau­lu­pe­da­go­giik­kaan. Sa­ma­na ke­vää­nä Flodst­röm suo­rit­ti myös klas­si­sen lau­lun A-tut­kin­non. Hän on työs­ken­nel­lyt kant­to­ri­na kym­me­nen vuot­ta sekä toi­mi­nut lau­lu­no­pet­ta­ja­na kak­si vuot­ta.

Nak­ki­las­ta ko­toi­sin ole­va Flodst­röm asuu ny­kyi­sin Har­ja­val­las­sa ja toi­mii kant­to­ri­na Har­ja­val­lan seu­ra­kun­nas­sa. Kant­to­rin työs­tään hän on täl­lä het­kel­lä vir­ka­va­paal­la.

– Tan­go­ku­nin­kuu­den myö­tä ar­ke­ni muut­tui täy­sin. Ke­sän ai­ka­na on tul­lut ajet­tua liki 30 000 ki­lo­met­riä. Kei­koil­la olen ko­ke­nut hie­no­ja koh­taa­mi­sia ja op­pi­nut pal­jon uut­ta. Meis­tä on tul­lut hy­vät ys­tä­vät tan­go­ku­nin­ga­tar Char­lot­ta Saa­ren kans­sa. Olen vii­me ai­koi­na näh­nyt Char­lot­taa enem­män kuin lä­hei­si­ä­ni, Pasi hy­myi­lee.

Nyt, kun ke­sä­la­vat ovat kiin­ni, Pa­sil­la on mah­dol­li­suus suun­ni­tel­la tu­le­vaa, ku­ten Jou­lun sy­liin -kon­sert­ti­kier­tu­et­ta, jol­la myös ke­rä­tään va­ro­ja hy­vän­te­ke­väi­syy­teen.

– Hol­mi Ca­res Oy:n spon­so­roi­miin kon­sert­tei­hin on va­paa pää­sy. Kon­sert­te­ja on nel­jä, Ko­ke­mä­en, Tyr­vään, Kes­ki-Po­rin ja Har­ja­val­lan kir­kois­sa ja nii­den tuot­to käy­te­tään kun­kin paik­ka­kun­nan las­ten ja nuor­ten hy­väk­si.

– Kol­mes­sa Jou­lun sy­liin -kon­ser­tis­sa esiin­nyn Emi­lia Kos­ki­sen kans­sa. Vii­mei­ses­sä, Har­ja­val­lan kir­kon kon­ser­tis­sa, kans­sa­ni lau­laa Kat­ri Ylan­der.

– Jou­lun ai­kaan esiin­nyn myös Nak­ki­lan ja La­pu­an kir­kois­sa yh­des­sä tan­go­ku­nin­ga­tar Char­lot­ta Saa­ren kans­sa, Pasi ker­too.

Pa­sin suun­ni­tel­mis­sa on kirk­ko­kon­sert­ti­kier­tue myös en­si ke­vääl­le ja esiin­ty­mis­ten ohel­la hän ha­lu­ai­si pa­nos­taa lau­lu­no­pe­tuk­seen.

– Voi­sin jär­jes­tää lau­lu­kurs­se­ja ja an­taa muun mu­as­sa kil­pai­lu­val­men­nus­ta. Ja en­si ke­sään kuu­lu­vat tie­ten­kin Sei­nä­jo­en tan­go­mark­ki­nat ja vii­kon hui­pen­nus, jol­loin luo­vu­tan kruu­nun seu­raa­val­le tan­go­ku­nin­kaal­le.

– Ke­säl­lä on var­mas­ti myös tans­si­la­va­keik­ko­ja, vaik­ka tänä päi­vä­nä bän­din saa­mi­nen on mel­ko haas­teel­lis­ta. Ko­ro­nan myö­tä mo­net muu­si­kot me­ni­vät päi­vä­töi­hin, ei­vät­kä enää ha­lua si­tou­tua vain yh­teen so­lis­tiin, vaan te­ke­vät töi­tä usei­den kans­sa.

Pasi Flodst­röm to­te­aa, et­tä hän on ol­lut elä­mäs­sään on­ne­kas.

– Mi­nul­la on ol­lut pit­kään kak­si haa­vet­ta, työs­ken­nel­lä kant­to­ri­na ja tul­la tan­go­ku­nin­kaak­si. Olen 28-vuo­ti­as ja mo­lem­mat haa­vee­ni ovat to­teu­tu­neet. Olen kii­tol­li­nen ja odo­tan mie­len­kiin­nol­la, min­ne pol­ku­ni seu­raa­vak­si vie.

– Kant­to­rin työ­tä ai­on kui­ten­kin jat­kaa. Jari Sil­lan­pää­kin erääs­sä haas­tat­te­lus­sa heit­ti mi­nul­le neu­von, et­tä ”Älä Pasi kos­kaan läh­de ur­ku­jen ää­rel­tä ja jätä kant­to­riut­ta. Se on hyvä am­mat­ti.” Ai­on nou­dat­taa Sil­lan­pään neu­voa, Pasi nau­raa.

Sa­ta­kun­ta on Pa­sil­le sie­lun­mai­se­ma. Kei­koil­ta hän kii­reh­tii ai­na Har­ja­val­lan ko­tiin, jos­sa ele­lee puo­li­son­sa ja kah­den tii­be­tins­pa­nie­li­po­jan Kau­kon ja Kyös­tin kans­sa.

– Löy­sim­me ai­van iha­nan, 100-vuo­ti­aan ta­lon. Olen var­si­nai­nen ko­ti­hii­ri. Tyk­kään lait­taa ko­tia, jär­jes­tel­lä ja puu­hail­la puu­tar­has­sa. Vie­täm­me toki pal­jon ai­kaa koi­rien kans­sa ja viih­dym­me myös mö­kil­läm­me Ko­ke­mä­en Sääks­jär­vel­lä, Pasi jut­te­lee.