Po­rin kau­pun­gin tai­de­ko­ko­el­maan kuu­lu­via Ale­xan­der Laur­éuk­sen (1783–1823) maa­lauk­sia näh­dään ke­vääl­lä avau­tu­vas­sa Si­neb­ryc­hof­fin tai­de­mu­se­on näyt­te­lys­sä. Si­neb­ryc­hof­fin tai­de­mu­seo on osa Suo­men Kan­sal­lis­gal­le­ri­aa.

Näyt­te­lyyn lai­nat­ta­vat te­ok­set kuu­lu­vat mer­kit­tä­vään van­han suo­ma­lai­sen tai­teen ko­ko­nai­suu­teen, jon­ka tuk­ku­kaup­pi­as Tou­ko Pa­lo­jo­ki lah­joit­ti Po­rin kau­pun­gil­le. 1800-lu­vun al­ku­puo­lel­le ajoit­tu­vat maa­lauk­set ovat ol­leet osa Raa­ti­huo­neen juh­la­sa­lin ri­pus­tus­ta. Kan­sal­lis­gal­le­ri­an hoi­viin läh­te­neet te­ok­set pa­laa­vat va­ki­o­pai­kal­leen näyt­te­lyn pää­tyt­tyä syk­syl­lä 2023.

Si­neb­ryc­hof­fin tai­de­mu­se­on näyt­te­ly Ale­xan­der Laur­éus - koh­ti Roo­maa­e­sit­te­lee laa­jan kat­sauk­sen ro­man­tii­kan ajan kes­kei­sim­pien tai­tei­li­joi­den jouk­koon kuu­lu­van Ale­xan­der Laur­éuk­sen tuo­tan­toon.

Vain 40-vuo­ti­aa­na kuol­lut Laur­éus oli en­sim­mäi­siä suo­ma­lai­sia am­mat­ti­tai­de­maa­la­rei­ta. Näyt­te­ly on näh­tä­vil­lä Si­neb­ryc­hof­fin tai­de­mu­se­os­sa 16.2.–20.8.2023.

– On to­del­la hie­noa, et­tä jopa kuu­si ko­ko­el­maam­me kuu­lu­vaa Laur­éuk­sen maa­laus­ta pää­see mu­kaan näin tär­ke­ään näyt­te­lyyn. Yk­si te­ok­sis­ta, Her­nei­tä pal­ko­va tyt­tö, saa viet­tää nyt 200-vuo­tis­päi­vään­sä suu­ren ylei­sön ihail­ta­va­na, ker­too Po­rin tai­de­mu­se­on ko­ko­el­ma-ama­nu­ens­si Jas­min Leh­ti­nie­mi.