San­na Jääs­ke­läi­nen

Pint­xo-viik­ko on po­ri­lai­sen vies­tin­tä­a­si­an­tun­ti­ja Ka­ta­rii­na Ruo­ho­sen al­ku­syk­syn ko­ho­koh­ta. Hän läh­tee kier­tä­mään ra­vin­to­loi­ta, ta­paa­maan tut­tu­ja ja mais­te­le­maan ma­ku­ja.

En­sim­mäis­tä Pint­xo-viik­koa vie­tet­tiin Po­ris­sa elo­kuus­sa 2016. Se hui­pen­tui Kaup­pa­hal­lis­sa jär­jes­tet­tyyn ta­pah­tu­maan. Kaup­pa­hal­lin ta­pah­tu­mas­sa Ka­ta­rii­na ei ol­lut mu­ka­na, mut­ta sen jäl­keen hän on osal­lis­tu­nut jo­kai­sel­la ker­ral­la.

– Alus­sa piti vä­hän ta­va­ta pint­xo-sa­naa, et­tä mis­täs täs­sä on oi­kein kyse ja on­ko ne niin kuin ta­pak­sia, hän ker­too.

– Kun läh­det­tiin kier­rok­sel­le, tyk­kä­sin heti ja ajat­te­lin, et­tä on­pa haus­kaa, kun oli ker­ran­kin pal­jon ih­mi­siä liik­keel­lä Po­rin kes­kus­tas­sa ar­ki-il­ta­na.

Ka­ta­rii­na tun­nus­tau­tuu ku­li­na­ris­tik­si, joka mie­lel­lään mais­taa uu­sia ma­ku­ja ja ruo­kia.

– Pint­xoi­lus­sa voin mais­taa mon­ta uut­ta ruo­kaa yh­den il­lan ai­ka­na ja jak­san syö­dä ne kaik­ki, hän hy­myi­lee.

Ys­tä­vien kans­sa Ka­ta­rii­na on ot­ta­nut kier­rok­sel­le mu­kaan Sa­ta­kun­nan Vii­kos­sa jul­kais­tun pint­xo-au­ke­a­man. Sii­hen on kä­te­vä kir­joit­taa ar­vi­ot.

– Ar­vos­te­lem­me ne ny­ky­ään as­tei­kol­la 1–5. Hyvä pint­xo tar­jo­aa yl­lä­tyk­sen, mais­tuu hy­väl­tä ja sen voi syö­dä sor­min. Vuo­sien mit­taan on op­pi­nut tun­te­maan ra­vin­to­loi­den tyy­lin ja tiet­ty­jen paik­ko­jen koh­dal­la on odo­tuk­set heti kor­ke­al­la, Ka­ta­rii­na ker­too.

– Tyk­kään, kun ra­vin­to­las­sa ker­ro­taan, mis­tä ja mil­lä ide­al­la pint­xo on teh­ty. Se tuo li­sä­ar­voa. Olen myös joka ker­ran käy­nyt ne­tis­sä ää­nes­tä­mäs­sä voit­ta­jaa.

Pint­xo-kier­rok­sen rei­tin Ka­ta­rii­na seu­ru­ei­neen suun­nit­te­lee etu­kä­teen ja sii­hen liit­tyy jo pe­rin­tei­tä­kin. Ku­ten se, et­tä puo­li­vä­lis­sä py­säh­dy­tään jo­hon­kin olut­ra­vin­to­laan ja pi­de­tään pi­tem­pi, olu­en mit­tai­nen paus­si.

Vii­me ker­roil­la myös Ka­ta­rii­nan nyt 12- ja 14-vuo­ti­aat lap­set ovat ha­lun­neet pint­xo-kier­rok­sel­le. Niin­pä hän it­se pää­see kah­des­ti.

– Vii­me ke­vää­nä kä­vin kol­man­nen­kin ker­ran. Nu­å­von moz­za­rel­lal­la täy­tet­ty ri­sot­to­pal­lo oli niin hyvä, et­tä ha­lu­sin käy­dä mais­ta­mas­sa sitä vie­lä ker­ran, hän muis­te­lee odot­ta­en in­nol­la jo en­si viik­koa.

Pint­xo-viik­ko

Po­rin ra­vin­to­lois­sa 14.–18.8.2023. Ta­pah­tu­man jär­jes­tää Sa­ta­kun­nan Viik­ko.