Ra­ken­nus­kult­tuu­ri­ta­lo Toi­von ke­sä­näyt­te­ly Pi­hat, por­tit ja ai­dat ker­too ni­men­sä mu­kai­ses­ti pi­hois­ta, por­teis­ta ja ai­dois­ta lä­hin­nä Sa­ta­kun­nas­sa Sa­ta­kun­nan Mu­se­on va­lo­ku­vien avul­la.

Kau­pun­geis­sa yk­si­tyi­nen pi­ha­pii­ri ja jul­ki­nen ka­tu­ti­la ra­jat­tiin toi­sis­taan ra­ken­nuk­sil­la ja um­pi­nai­sil­la lank­ku­ai­doil­la. Käyn­ti ton­til­le ta­pah­tui por­tin ja ra­ken­nuk­siin pi­han kaut­ta. Maa­seu­dul­la­kin pi­ha­pii­ri ai­dat­tiin ja ai­to­jen run­saus oli suo­ras­taan en­ti­sa­jan mai­se­man omi­nais­piir­re. Pi­hat oli­vat en­nen en­si­si­jai­ses­ti hyö­ty­käy­tös­sä. Kul­ku­väy­lät oli­vat muo­tou­tu­neet asuin- ja ta­lous­ra­ken­nus­ten vä­lil­le. Pi­ha­pii­rin hyö­ty- ja ko­ris­te­kas­vit si­joi­tet­tiin yleen­sä ra­ken­nus­ten sei­nus­toil­le tai ai­dan tai por­tin pie­leen, paik­kaan mis­sä ne ei­vät hai­tan­neet työn­te­koa tai kul­ke­mis­ta. Pi­ha­maa­ta peit­ti vain sil­le luon­tai­ses­ti le­vin­neet kas­vit. Pap­pi­loi­den, kar­ta­noi­den, hu­vi­loi­den ja puu­tar­ha­op­pi­lai­tos­ten vä­li­tyk­sel­lä puu­tar­ho­jen tyy­li- ja ko­ris­te­lu­vir­tauk­set le­vi­si­vät vä­hi­tel­len pie­nem­piin­kin pi­hoi­hin.

Luon­to­ta­lo Ar­kin näyt­te­ly Puis­tot kun­toon! Emil Nord­ber­gin kä­den­jäl­ki Po­rin kau­pun­ki­puis­tois­sa pe­rus­tuu Sa­ta­kun­nan Mu­se­on ko­ko­el­mis­sa ole­viin kau­pun­gin­puu­tar­hu­ri Nord­ber­gin puis­to­suun­ni­tel­miin 1910-lu­vul­ta.

Mil­lai­sia oli­vat Po­rin kes­kei­set kau­pun­ki­puis­tot 1910-lu­vul­la? Mikä oli kau­pun­gin­puu­tar­hu­ri Emil Nord­ber­gin roo­li kau­pun­ki­puis­to­jen uu­dis­ta­mi­ses­sa? Oli­vat­ko Po­rin kau­pun­ki­puis­tot tyy­lil­tään ver­rat­ta­vis­sa mui­hin 1900-lu­vun alun eu­roop­pa­lai­siin kau­pun­ki­puis­toi­hin? Mil­lai­sia haas­tei­ta puis­ton­hoi­toon rei­lu sata vuot­ta sit­ten liit­tyi? Muun mu­as­sa näi­hin ky­sy­myk­siin löy­tyy vas­tauk­set Luon­to­ta­lo Ar­kin uu­des­ta vaih­tu­vas­ta näyt­te­lys­tä. Näh­tä­vä­nä on tie­tys­ti myös al­ku­pe­räi­siä puis­to­suun­ni­tel­mia, jot­ka ovat do­ku­ment­te­ja Po­rin kau­pun­gin men­nei­syy­des­tä.

Läh­de: Sa­ta­kun­nan Mu­seo

Esi­tel­miä näyt­te­lyis­tä ja puu­tar­han­hoi­dos­ta

Ava­jais­päi­vä­nä 20.5. on Ra­ken­nus­kult­tuu­ri­ta­lo Toi­von pi­ha­pii­ris­sä mo­lem­pien näyt­te­lyi­den esit­te­lyt sekä ai­hee­seen liit­ty­vää oh­jel­maa kel­lo 11.00–15.00:

klo 11.00 Pi­hat, por­tit ja ai­dat -näyt­te­lyn esit­te­ly. In­ten­dent­ti Tuu­lik­ki Kii­lo, Ra­ken­nus­kult­tuu­ri­ta­lo Toi­vo

klo 12.00 Kyl käy kat­teeks. Par­haat neu­vot ja vin­kit lep­poi­saan puu­tar­hai­luun kom­pos­toin­nin ja ka­te­vil­je­lyn kei­noin. MMM Tina Ha­lin, Sa­ta­kun­nan Puu­tar­ha­seu­ra

klo 13.00 Pi­o­nit. Jut­tua pi­o­ni­la­jeis­ta ja -la­jik­keis­ta. Ah­ti Val­li, Sa­ta­kun­nan Puu­tar­ha­seu­ra

klo 13.45 Puis­tot kun­toon! Emil Nord­ber­gin kä­den­jäl­ki Po­rin kau­pun­ki­puis­tois­sa. In­ten­dent­ti Timo Nord­lund, Sa­ta­kun­nan Mu­seo.

Vä­li­a­joil­la ku­vas­how pe­rin­ne­pe­ren­nois­ta. Pi­hal­la Puu­tar­ha­seu­ran esit­te­ly­pis­te, pe­ren­no­jen myyn­tiä ja puf­fet­ti.