Mil­tä tun­tuu, kun on omal­la ni­mel­lä va­rus­tet­tu show?

– Ihan hy­väl­tä­hän se tun­tuu. Vaik­ka var­maan myös ra­di­os­ta moni on kuun­nel­lut Vi­kiä ja Kö­piä. Mut­ta täl­lä showl­la on tie­tys­ti vie­lä eri­lai­nen tuo­tan­to­ar­vo ja enem­män re­surs­se­ja. Sii­nä mie­les­sä tun­tuu ihan siis­til­tä.

Kuka on syk­syn vie­ras, jota odo­tat eni­ten?

– Vie­lä en tie­dä ihan kaik­kia syk­syn vie­rai­ta. Mut­ta esi­mer­kik­si Joo­nas Nord­man on ai­na­kin tu­los­sa. Veik­kaan, et­tä sii­tä on tu­los­sa ihan hyvä set­ti, kun on kak­si po­ri­lais­ta ja yk­si ke­mi­läi­nen sa­mas­sa stu­di­os­sa.

Tei­tä mai­nos­te­taan Ylen haus­kim­pa­na duo­na. On­ko pai­nei­ta ol­la haus­ka?

– Täs­sä on nyt koh­ta 11 vuot­ta koi­tet­tu ol­la haus­ko­ja. Eh­kä var­maan nuo­rem­pa­na on ol­lut jo­tain pai­nei­ta­kin. Mut­ta nyt kun oon löy­tä­nyt oman jut­tu­ni, niin ajat­te­len, et­tä täs­tä tyk­kää ne, jot­ka tyk­kää.

– Täs­sä oli muu­ta­ma kuu­kau­si tau­koa en­nen Viki ja Köpi Shown al­kua. Niin kyl­lä sii­nä alus­sa oli taas pit­käs­tä ai­kaa vä­hän sel­lais­ta, et­tä ha­lu­sin ko­vas­ti on­nis­tua ja eh­kä ol­la vä­hän haus­ka­kin.

Mi­ten syn­tyy haus­kuus tei­dän shows­sa?

– Kyl­lä se syn­tyy var­maan pit­käl­ti juon­ta­jien vä­li­ses­tä ke­mi­as­ta ja vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­ta. Moni on sa­no­nut, et­tä ”teil­lä on kyl­lä niin pas­ko­ja ja ou­to­ja jut­tu­ja, mut­ta just sen ta­kia ne on niin hy­viä, et­tä tu­lee kuun­nel­tua.” Meil­lä on ai­ka lo­jaa­le­ja fa­ne­ja, jot­ka on kuun­nel­leet jo mon­ta vuot­ta.

Ym­mär­re­tään­kö isol­la kir­kol­la po­ri­lais­ta ket­tui­lu­huu­mo­ria?

– Kyl­lä pik­ku­hil­jaa ale­taan jo ym­mär­tää. Sa­noi­sin, et­tä ai­na­kin vii­mei­ses­sä seit­se­mäs­sä vuo­des­sa tääl­lä­kin on jo juur­tu­nut ih­mis­ten mie­liin, mi­ten po­ri­lai­nen sar­kas­mi toi­mii.

Olet­ko jou­tu­nut kos­kaan vai­keuk­siin sen ta­kia?

– En ole. Olen sen ver­ran hyvä pu­hu­maan it­se­ni ulos ti­lan­teis­ta, et­tei ole mi­tään vaa­ran­paik­ko­ja vie­lä tul­lut.

Mil­lais­ta on ol­la töis­sä val­ta­kun­nal­li­ses­sa me­di­as­sa? Tun­nis­te­taan­ko si­nut ka­dul­la?

– Kyl­lä ny­ky­ään ai­ka her­käs­ti tun­nis­te­taan ja tul­laan pyy­tä­mään ku­via. Se on duu­nia sii­nä mis­sä kaik­ki muu­kin. Mut­ta eh­kä sel­lais­ta to­taa­lis­ta yk­si­tyi­syyt­tä ei ole, ja se on jos­kus vä­hän jän­nit­tä­vää.

Mikä on ou­doin ti­lan­ne, mis­sä si­nut on tun­nis­tet­tu?

– Kun on ku­si­laa­ril­la veh­keet kä­sis­sä ja joku tu­lee sa­no­maan, et­tä ”hei, teil­lä oli hyvä show”. Se on eh­kä vä­hän ou­to ti­lan­ne. Ei­kä ole vain yk­si ei­kä kak­si ker­taa, kun näin on käy­nyt, vaan use­am­min­kin.

Lä­he­tä terk­ku­ja po­ri­lai­sil­le!

- Ol­kaa ny vat­tal­lan­ne.

Toi­mit­ta­ja: Pau­lii­na Vil­pak­ka

(Klik­kaa it­se­si Viki ja Köpi Show­hun täs­tä)