San­na Ran­ta­nen

Elo­ku­va­te­at­te­reis­sa näh­dään le­gen­daa­ri­sen Kyl­lä isä osaa -per­heen pa­luu. Val­ko­kan­kaal­la haus­kuut­ta­vat tu­tut näyt­te­li­jät, jou­kos­saan rau­ma­lais­läh­töi­nen Tui­ja Er­na­mo. Te­le­vi­si­os­sa hul­lun­ku­ri­sen per­heen ko­hel­luksia näh­tiin kol­me­kym­men­tä vuot­ta sit­ten. Vuon­na 2015 ra­kas­tet­tu per­he pa­la­si te­at­te­ri­la­val­le ja tänä pää­si­äi­se­nä elo­ku­va­te­at­te­rei­hin. Panu Rai­pi­an oh­jaa­ma Kyl­lä isä osaa -elo­ku­va tuo val­ko­kan­kail­le per­heen sel­lai­se­na kuin se on tä­nään.

Vuo­det ovat vie­ri­neet, mut­ta lä­hes kaik­ki on kuin en­nen­kin. Tam­pe­re­lai­sen rin­ta­ma­mies­ta­lon nur­kis­sa pyö­ri­vät isän ja äi­din li­säk­si jo ai­kuis­tu­neet lap­set Jon­na ja Jus­si. Per­he on to­sin kas­va­nut, sil­lä mu­ka­na on myös seu­raa­va su­ku­pol­vi: Jon­nan poi­ka Jun­nu.

Elä­kei­äs­sä ole­vat van­hem­mat ai­ko­vat muut­taa Es­pan­jaan, kun­han isä lo­pet­taa tak­si­kus­kin hom­mat. En­sin on vain pääs­tä­vä fir­man uu­den luk­sus-Mer­sun rat­tiin.

Kyl­lä isä osaa -al­ku­pe­räi­si­de­an isä, te­le­vi­si­o­sar­jan kä­si­kir­joit­ta­ja ja oh­jaa­ja Pek­ka Le­pik­kö on myös elo­ku­van toi­nen kä­si­kir­joit­ta­ja yh­des­sä Ou­ti Kes­ke­vaa­rin kans­sa, jo­ten 1990-lu­vul­ta tut­tu toi­lai­lu on taat­tua. Elo­ku­van ede­tes­sä per­he jou­tuu­kin mel­koi­seen kii­pe­liin, ei­kä hul­vat­to­mil­ta kään­teil­tä väl­ty­tä.

Tut­tua on se­kin, et­tä isä osaa ja tie­tää edel­leen kai­ken, ja per­het­tä näyt­te­le­vät yhä sa­mat kan­san suo­si­kit: isä­nä ja äi­ti­nä näh­dään Tom Lind­holm ja Tui­ja Er­na­mo, Jon­nan roo­lis­sa Mai­ju Jo­ki­nen ja Jus­si­na Jar­no Jo­ki­nen. Jon­nan poi­kaa Jun­nua näyt­te­lee Vilp­pu Elei­nen.

Rau­ma­lai­sit­tain kiin­nos­ta­vin nimi on per­heen äi­ti­nä näh­tä­vä ja ke­si­ään Rau­man saa­ris­tos­sa viet­tä­vä Er­na­mo. Hä­nen mu­kaan­sa kom­mel­lus­ten per­hees­sä on kaik­ki kuin en­nen­kin myös ku­lis­sien ta­ka­na. Vuo­si­kym­men­ten ku­lu­mi­nen ei ole muut­ta­nut mi­tään.

– Oli mu­ka­va ol­la taas yh­des­sä. Meil­lä on ai­na haus­kaa, Er­na­mo iloit­see.

Kyl­lä isä osaa -per­heen ty­tär­tä näyt­te­le­vä Mai­ju Jo­ki­nen on oi­ke­as­ti­kin Er­na­mon ty­tär, mut­ta per­heen kä­si­te on täl­le po­ru­kal­le jo­tain vie­lä enem­män.

– Yh­des­sä te­ke­mi­nen hit­sa­si mei­dät ai­koi­naan yh­teen, to­te­aa Er­na­mo ja ker­too Kyl­lä isä osaa -näyt­te­li­jöi­den ko­ke­van ole­van­sa kuin per­he kes­ke­nään kä­si­kir­joi­tuk­sen ul­ko­puo­lel­la­kin.