SV AS­KO TAN­HU­AN­PÄÄ

Eu­ra­lai­nen muu­sik­ko Mika Pel­to­nen – ny­kyi­sin tai­tei­li­ja­na pelk­kä Pel­to­ne – on saa­nut val­miik­si jo vii­den­nen pit­kä­soit­to­le­vyn­sä Hy­vin hu­ka­tut vuo­det. Keik­kaa mies on teh­nyt rei­lut 30 vuot­ta ja le­vy­tys­s­tu­di­oon hän pää­si en­sim­mäi­sen ker­ran 1999, jol­loin jul­kai­si Puis­to­ke­mis­tin jou­lu -ni­mi­sen sing­len. En­sim­mäi­nen pit­kä­soit­to, ni­mel­tään Rock L'Ola tuli puo­les­taan tuu­tis­ta ulos 2001.

– En­sim­mäi­nen bän­di­ni Grag Counts esiin­tyi sen ajan tei­nieng­lan­nil­la, mut­ta vuon­na 1992 pe­rus­te­tus­ta Hil­peä Ro­ger -yh­ty­ees­tä läh­tien kie­le­nä on ol­lut suo­mi. Hil­peä Ro­ger oli it­se asi­as­sa ura­ni en­sim­mäi­nen bän­di, jol­la voi sa­noa ol­leen mu­sii­kil­lis­ta kun­ni­an­hi­moa, 47-vuo­ti­as Pel­to­nen miet­tii.

– Kak­si en­sim­mäis­tä pit­kä­soit­to­a­ni eli Rock L'Olan li­säk­si myös 2003 jul­kais­tu Pii­lo­mies­tä voi hy­väl­lä syyl­lä kut­sua juo­ma­lau­lu­mats­kuk­si, 2005 juo­ma­lau­lun SM-ki­san voit­ta­jak­si kruu­nat­tu Pel­to­nen jat­kaa.

– Se tit­te­li sai ai­ka mon­ta pu­bi­no­vea au­ke­a­maan ja keik­ka­ka­len­te­rin täyt­ty­mään, hän tii­vis­tää.

Vuon­na 2005 hän heit­täy­tyi myös täy­si­päi­väi­sek­si am­mat­ti­muu­si­kok­si. Sitä en­nen hän eh­ti hank­kia lau­an­tai­mak­ka­raa ka­kon pääl­le muun mu­as­sa ko­din­ko­ne­huol­ta­ja­na, pai­no­pin­nan­val­mis­ta­ja­na ja keit­ti­ö­puu­sep­pä­nä.

Uut­ta le­vy­ään Mika Pel­to­nen ku­vai­lee suo­ma­lai­sek­si Sin­ger Song Wri­ter -ma­te­ri­aa­lik­si, jos­sa teks­teil­lä on mer­kit­tä­vä roo­li.

– Mi­nun fi­lo­so­fi­a­ni läh­tee sii­tä, et­tä bii­si jää jul­kai­se­mat­ta, jos teks­ti ei ole hyvä. Se ei vie­lä rii­tä, et­tä bii­si on muu­ten hyvä, il­moit­taa Pel­to­nen.

Le­vyl­lä on sa­noit­ta­ja­na mu­ka­na myös Mil­joo­na­sa­tees­ta tut­tu Heik­ki Salo, jon­ka yh­des­sä toi­sen Mil­joo­na­sa­de-mie­hen eli Ol­li Heik­ki­sen kans­sa jär­jes­tä­mään lau­lun­te­ki­jä­kou­lu­tuk­seen Pel­to­nen osal­lis­tui en­sim­mäi­sen ker­ran Ikaa­li­sis­sa vuo­si­tu­han­nen alus­sa.

– Se in­nos­ti heit­täy­ty­mään vuo­dek­si mu­sii­kin am­mat­ti­lai­sek­si. Pää­tin ko­keil­la sii­pie­ni kan­ta­vuut­ta, et­tei sit­ten oli­si vaa­ri­na har­mit­ta­nut. Se vuo­si on vaan jat­ku­nut ja jat­ku­nut, vaik­ka yrit­tä­jyys on ol­lut vä­lil­lä ras­kas­ta­kin.

– Musa on mun jut­tu. Hie­noa, et­tä sil­lä voi myös pär­jä­tä, Pel­to­nen tii­vis­tää.

Mika Pel­to­nen pal­jas­taa le­veä hymy suu­pie­les­sään, et­tä keik­kaa on teh­ty muun mu­as­sa ken­kä­kau­pas­sa ja SPR:n kirp­pu­to­ril­la. Pel­to­ne -ni­mi­ses­sä bän­dis­sä ovat so­lis­tin li­säk­si mu­ka­na rum­pa­li Timo Hil­ja­nen, ba­sis­ti Ilk­ka Soi­ni, kos­ke­tin­soit­ta­ja Mar­kus Ta­ka­la ja ki­ta­ris­ti Sa­mu­el Jär­vi­nen.