Suo­men Mu­siik­ki­te­at­te­rin uu­tuus­mu­si­kaa­li Muu­ka­lai­sia yös­sä saa­puu Po­riin huo­men­na lau­an­tai­na 18.11. Mu­si­kaa­li ker­too Frank Si­nat­ras­ta ja Ava Gard­ne­ris­ta, näi­den Hol­ly­wood-täh­tien elä­mäs­tä ja rak­kau­des­ta, jos­ta ei puut­tu­nut in­to­hi­moa, mus­ta­suk­kai­suut­ta ja suur­ta draa­maa.

Frank Si­nat­ra (1915-1998) oli yh­dys­val­ta­lai­nen lau­la­ja ja elo­ku­va­näyt­te­li­jä. Hä­nes­tä tuli 1940-lu­vul­la tei­ni­tyt­tö­jen suu­res­ti ihan­noi­ma lau­la­ja. Hä­nel­lä oli usei­ta me­nes­tys­kap­pa­lei­ta, jois­ta tun­ne­tuim­pia ovat My Way, Stran­gers in the Night, Fly Me to the Moon ja New York, New York. Si­nat­ral­la väi­tet­tiin ol­leen hy­vät suh­teet ma­fi­aan, mikä oli­si ede­saut­ta­nut hä­nen uraan­sa.

Ava Gard­ner (1922-1990) oli yh­dys­val­ta­lai­nen näyt­te­li­jä­tär ja pal­vot­tu kau­no­tar. Hä­nen tun­ne­tuim­pia elo­ku­vi­aan 1950-lu­vul­la oli­vat Ki­li­man­ja­ron lu­met, Mo­gam­bo ja Pal­jas­jal­kak­rei­vi­tär.

Frank is­ki sil­män­sä Avaan, joka tun­tui vaa­ral­li­sel­ta seik­kai­lul­ta. Ava oli hui­ken­te­le­vai­nen nai­nen, joka ha­lu­si kai­ken su­ju­van omil­la eh­doil­laan. He ra­kas­tui­vat pa­la­vas­ti toi­siin­sa ja hei­dät vi­hit­tiin vuon­na 1951. Toi­mit­ta­jat oli­vat jat­ku­vas­ti hei­dän kin­te­reil­lään te­ke­mäs­sä skan­daa­lin­kä­ryi­siä jut­tu­ja. Pian al­koi myös kil­pai­lu sii­tä, kum­man täh­ti lois­ti kirk­kaam­min. Esi­tyk­ses­sä seu­ra­taan, mi­ten myrs­kyi­sä rak­kaus vai­kut­ti Si­nat­ran ja Gard­ne­rin uraan ja ih­mis­suh­tei­siin.

Mu­si­kaa­li vie Hol­ly­wood-tun­nel­maan, gla­mou­rin ja gans­te­rei­den maa­il­maan. Frank Si­nat­raa esit­tää tan­go­ku­nin­gas Tom­mi Soi­din­mä­ki. Ava Gard­ne­rin roo­lis­sa on usei­ta mu­si­kaa­le­ja täh­dit­tä­nyt Eli­sa Lai­rik­ko. Kä­si­kir­joi­tuk­ses­ta vas­taa kym­me­niä näy­tel­miä ja mu­si­kaa­le­ja kir­joit­ta­nut Ka­ta­rii­na Lei­no ja oh­jauk­ses­ta Pet­ri Lai­rik­ko.

Muu­ka­lai­sia Yös­sä -mu­si­kaa­li esi­te­tään Po­rin Pro­me­na­dis­sa lau­an­tai­na 18.11. kel­lo 19. Li­sä­tie­to­ja: www.mu­siik­ki­te­at­te­ri.fi