Ka­pel­li­mes­ta­ri Alii­sa Nei­ge Bar­riè­re joh­taa Po­rin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin tors­tai-il­lan No on­kos tul­lut ke­vät -kon­ser­tin. Pi­a­no­so­lis­ti­na soit­taa vuo­den 2017 Maj Lind -pi­a­no­kil­pai­lun voit­ta­ja ja Po­ris­sa so­lis­ti­na de­by­toi­va pi­a­nis­ti Mac­ken­zie Me­le­med.

En­sim­mäis­tä ker­taa Pori Sin­fo­niet­taa joh­ta­va Bar­riè­re lu­keu­tuu maam­me kiin­nos­ta­vim­piin nuo­riin ka­pel­li­mes­ta­rei­hin. Hä­nen ava­ra­kat­sei­nen lä­hes­ty­mi­sen­sä tai­tee­seen ajaa hän­tä et­si­mään uu­sia esi­tys­ta­po­ja ja ko­kei­le­maan en­nak­ko­luu­lot­to­mas­ti uut­ta niin kon­sert­ti­oh­jel­mis­tois­sa kuin nii­den dra­ma­tur­gi­as­sa.

Tors­tai-il­lan kon­ser­tin Pro­me­na­di­sa­lis­sa avaa Lili Bou­lan­ge­rin sä­vel­lys D’un Ma­tin de Prin­temps, jota seu­raa Do­reen Car­wit­he­nin kon­sert­to pi­a­nol­le ja jou­sil­le pi­a­no­so­lis­ti­naan vuo­den 2017 Maj Lind -voit­ta­ja Mac­ken­zie Me­le­med. Vä­li­a­jan jäl­keen or­kes­te­ri soit­taa Lou­i­se Far­ren­cin Sin­fo­ni­an nro 2 D-duu­ri.

Ka­pel­li­mes­ta­rin läh­tö­koh­ta­na kon­ser­ti­oh­jel­mal­le oli Lou­i­se Mic­he­lin si­taat­ti: ”Est-ce qu’on peut empêc­her le prin­temps de ve­nir, lors même qu’on cou­pe­rait tou­tes les forêts du mon­de?” (”Voi­ko ke­vään tu­loa es­tää, vaik­ka kaa­tai­sim­me kaik­ki maa­il­man met­sät?”)

”Mi­nus­ta tämä on kau­nis me­ta­fo­ra sii­hen, et­tä nämä sä­vel­tä­jät, joi­ta on yri­tet­ty pois­taa mu­sii­kin his­to­ri­as­ta, löy­tä­vät tien ta­kai­sin la­val­le. Te­os­ten ne­rok­kuus on niin il­mi­sel­vää, et­tä ne an­sait­se­vat uut­ta elä­mää ja nä­ky­vyyt­tä”, Bar­riè­re sa­noo.

Bar­riè­re on sä­vel­tä­jä Kai­ja Saa­ri­a­hon (1952–2023) ty­tär.

Pa­rii­si­tar Lili Bou­lan­ge­ris­ta (1893–1918) tuli vuon­na 1913 en­sim­mäi­nen nai­nen, joka on voit­ta­nut Prix de Rome -sä­vel­lys­pal­kin­non. Ai­em­piin Prix de Rome -apu­ra­han saa­jiin lu­keu­tui­vat muun mu­as­sa Clau­de De­bus­sy ja Hec­tor Ber­li­oz. Bou­lan­ger kär­si koko ly­hy­en elä­män­sä ajan pa­hois­ta ter­vey­son­gel­mis­ta. D’un ma­tin de prin­temps val­mis­tui sä­vel­tä­jän­sä kuo­lin­vuon­na 1918. Rai­kas ja leik­ki­sä mu­siik­ki vies­tii ke­vät­tun­nel­mia.

Do­reen Car­wit­hen (1922–2003) oli en­sim­mäi­nen täy­si­päi­väi­ses­ti elo­ku­va­mu­sii­kin pa­ris­sa työs­ken­nel­lyt nais­sä­vel­tä­jä, ja si­ten tär­keä suun­nan­näyt­tä­jä myö­hem­mil­le tai­tei­li­joil­le. Car­wit­hen sä­vel­si mu­sii­kin yli kol­meen­kym­me­neen tuo­tan­toon, muun mu­as­sa ku­nin­ga­tar Eli­sa­bet II:n kruu­na­jais­ten vi­ral­li­seen elo­ku­vaan. Car­wit­hen jäi sä­vel­tä­jä­nä vah­vas­ti mie­hen­sä, sä­vel­tä­jä Wil­li­am Al­wy­nin, var­joon. Car­wit­he­nin Kon­sert­to pi­a­nol­le ja jou­sil­le on vuo­del­ta 1948 ja sii­nä on Car­wit­he­nin sä­vel­lys­tyy­lin omi­nai­sia piir­tei­tä: ro­man­tii­kan ja mo­der­nis­min ta­sa­pai­noi­lua, ää­nen­vä­rien ko­ros­ta­mis­ta sekä elo­ku­val­li­suut­ta.

Te­ok­sen so­lis­ti­na Po­ris­sa soit­taa vie­raak­si pal­jon toi­vot­tu pi­a­nis­ti Mac­ken­zie Me­le­med. Yh­dys­val­ta­lais­pi­a­nis­tin kan­sain­vä­li­nen ura ku­kois­taa. Me­di­as­sa Me­le­me­diä ylis­te­tään täy­del­li­se­nä soo­lo­ar­tis­ti­na, huo­mat­ta­van herk­kä­nä ka­ma­ri­muu­sik­ko­na ja en­si­luok­kai­se­na or­kes­te­ri­so­lis­ti­na. Vuo­des­ta 2020 läh­tien Me­le­med on asu­nut Suo­mes­sa. Hä­nen me­nes­tyk­sen­sä vuo­den 2017 Maj Lind -pi­a­no­kil­pai­lus­sa yh­dis­tet­ty­nä ai­em­piin suo­men kie­len opin­toi­hin Co­lum­bi­an yli­o­pis­tos­sa poi­ki laa­jaa yh­teis­työ­tä suo­ma­lai­sor­kes­te­rei­den ja fes­ti­vaa­lien kans­sa.

Lou­i­se Far­renc (1804–1875) lu­keu­tuu nii­hin unoh­det­tui­hin nais­sä­vel­tä­jiin, joi­ta on vii­me ai­koi­na nos­tet­tu uu­del­leen esiin kon­sert­tien, le­vy­tys­ten ja kult­tuu­ri­kes­kus­te­lun kaut­ta. Far­renc teki ai­ka­naan pi­o­nee­ri­työ­tä toi­mies­saan sä­vel­tä­jä­nä vah­van mies­val­tai­ses­sa mu­siik­ki­kult­tuu­ris­sa. Hän oli Pa­rii­sin kon­ser­va­to­ri­on en­sim­mäi­nen nais­puo­li­nen pi­a­non­soi­ton pro­fes­so­ri ja muu­ten­kin kes­kei­nen hah­mo 1800-lu­vun Pa­rii­sin kult­tuu­ri­pii­reis­sä. Sin­fo­ni­oi­ta Far­renc sä­vel­si kol­me.

No on­kos tul­lut ke­vät

To 19.10. klo 19 Pro­me­na­di­sa­li

Alii­sa Nei­ge Bar­riè­re, ka­pel­li­mes­ta­ri

Mac­ken­zie Me­le­med, pi­a­no

Lili Bou­lan­ger, sov. Ca­mil­le Pépin: D’un Ma­tin de Prin­temps

Do­reen Car­wit­hen: Kon­sert­to pi­a­nol­le ja jou­sil­le

Lou­i­se Far­renc: Sin­fo­nia nro 2 D-duu­ri op. 35

Kon­ser­tis­sa on vä­li­ai­ka.

Palmg­ren Pro­me­na­dis­sa -au­la­soit­to kel­lo 18.30. Au­la­soi­tos­sa esiin­tyy kon­ser­va­to­ri­on pi­a­nis­te­ja.

Läh­de: Pori Sin­fo­niet­tan tie­do­te