Pori Dan­ce Com­pa­nyn uu­sin tuo­tan­to Songs saa kan­ta­e­si­tyk­sen­sä Po­rin Te­at­te­ris­sa maa­nan­tai­na 13.3. Ko­re­og­ra­fi Riku Leh­to­po­lun teos pu­huu lem­pey­den puo­les­ta ja uu­del­leen yrit­tä­mi­sen kau­neu­des­ta.

PDC:n tie­dot­tees­sa ker­ro­taan, et­tä tans­sie­si­tys luo muis­to­jen ja haa­vei­den koh­taa­mis­pai­kan pit­kään yh­des­sä työs­ken­nel­leil­le kol­le­goil­le, en­ti­sil­le ja ny­kyi­sil­le opet­ta­jil­le ja op­pi­lail­le sekä van­hoil­le ys­tä­vil­le. Te­ok­ses­sa tans­si­vat Kati Aal­to, Ca­yan Atal­mis, Kas­pe­ri Ko­leh­mai­nen, Fiia Lam­mi­nen, Riku Leh­to­pol­ku, Meri Tank­ka ja Riik­ka Tank­ka. Va­lo­suun­nit­te­lus­ta vas­taa Veli-Vil­le Sivén ja ää­ni­suun­nit­te­lus­ta Ee­ro Au­vi­nen.

– Songs on myös yri­tys ol­la roh­kea vail­la min­kään­lais­ta ta­voi­tet­ta pro­vo­kaa­ti­oon. Te­ok­sen roh­keus on luon­teel­taan hil­jais­ta, pal­jas­ta ja mui­ta kuun­te­le­vaa. Song­sin lau­luis­sa soi elä­mä kaik­ki­ne kai­pauk­si­neen, rak­kauk­si­neen ja me­ne­tyk­si­neen. Nii­hin on et­sit­ty tans­sia, jos­sa tun­teel­la on ti­laa asua. Tans­sia, joka ei var­si­nai­ses­ti ker­ro mis­tään, ja sil­ti sii­nä on kaik­ki, PDC ker­too.

Pori Dan­ce Com­pa­ny tuot­taa vuo­sit­tain 3–4 kan­ta­e­si­tys­tä ja ta­voit­taa 3 000–10 000 kat­so­jaa vuo­des­sa ja on va­kiin­nut­ta­nut paik­kan­sa va­pai­den tans­si­ryh­mien kär­ki­kaar­tis­sa. Ryh­mä to­teut­taa vuo­sit­tain noin 15–25 esi­tys­tä Sa­ta­kun­nan alu­eel­la, sekä jär­jes­tää pai­kal­li­ses­ti omien tuo­tan­to­jen­sa li­säk­si sään­nöl­li­ses­ti vie­rai­lu­e­si­tys­toi­min­taa tar­jo­ten sa­ta­kun­ta­lai­sil­le mah­dol­li­suu­den näh­dä ryh­män omien te­os­ten ohel­la esi­tyk­siä niin ko­ti­maas­ta kuin ul­ko­mail­ta­kin.