Pau­lii­na Vil­pak­ka

Kuo­ron­joh­ta­ja Gui­do Aus­maan mu­kaan Po­rin Mies-Lau­lun esiin­ty­mi­nen Pori Or­gan fes­ti­vaa­lil­la on har­vi­nai­nen ti­lai­suus, jon­ka tois­tu­mi­ses­ta ei ole ta­kei­ta. Hän ker­too, et­tä yli­pää­tään mies­kuo­rol­le ja uruil­le so­vi­te­tut te­ok­set ovat har­vas­sa.

Maa­nan­tai­na 12. ke­sä­kuu­ta Kes­ki-Po­rin kir­kos­sa kuul­ta­vas­sa kon­ser­tis­sa Po­rin Mies-Lau­lu esit­tää un­ka­ri­lais­sä­vel­tä­jä Franz Lisz­tin har­voin kuul­lun te­ok­sen mes­su mies­kuo­rol­le.

– Se on ää­ret­tö­män vaa­ti­va, mo­ni­o­sai­nen ja kes­tää yh­teen­sä 35 mi­nuut­tia. Olen tosi yl­peä, et­tä täl­lai­nen pik­ku­kau­pun­gin mies­kuo­ro pys­tyy sii­hen. Kon­sert­ti tu­lee ole­maan iki­muis­toi­nen, Aus­maa heh­kut­taa.

Noin 35-henkisen mieskuoron laulu kajahtaa Keski-Porin kirkon urkuparvelta. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Noin 35-henkisen mieskuoron laulu kajahtaa Keski-Porin kirkon urkuparvelta. KUVA: PAULIINA VILPAKKA

Bo­nus-kap­pa­lee­na kon­ser­tis­sa kuul­laan Aus­maan te­ke­män so­vi­tuk­sen kan­ta­e­si­tys vi­ro­lais­sä­vel­tä­jä Ur­mas Si­sas­kin (1960-2022) Ees­tin mes­sun Sanc­tus-osas­ta. Te­os­ta it­ses­sään on esi­tet­ty pal­jon se­ka­kuo­ro­jen toi­mes­ta. Aus­maa kui­ten­kin pyy­si Si­sas­kin pe­ri­kun­nal­ta lu­van so­vit­taa te­ok­sen uu­del­leen mies­kuo­rol­le so­pi­vak­si.

– Olem­me teh­neet pal­jon yh­teis­työ­tä Si­sas­kin kans­sa, ja ha­lu­am­me täl­lä esi­tyk­sel­lä kun­ni­oit­taa hä­nen pois­me­no­aan, Aus­maa sa­noo.

Po­rin Mies-Lau­lun sä­es­tä­jä­nä sekä ur­ku­so­lis­ti­na avaus­kon­ser­tis­sa tai­tu­roi Kes­ki-Po­rin kir­kon ur­ku­ri, Pori Or­gan fes­ti­vaa­lin tai­teel­li­nen joh­ta­ja Ju­ha­ni Romp­pa­nen. Ur­ku­soo­loi­na kuul­laan mu­siik­kia sä­vel­tä­jil­tä, joi­den syn­ty­mäs­tä tu­lee ku­lu­neek­si ta­sa­vuo­sia, ku­ten Max Re­ge­ril­tä (150 vuot­ta) ja Per­cy Whit­loc­kil­ta (120 vuot­ta). Li­säk­si kuul­laan Franz Lisz­tin ja J.S. Bac­hin mu­siik­kia.

Porin Mies-Laulun säestäjänä sekä urkusolistina avauskonsertissa esiintyy urkuri Juhani Romppanen. KUVA:PAULIINA VILPAKKA

Porin Mies-Laulun säestäjänä sekä urkusolistina avauskonsertissa esiintyy urkuri Juhani Romppanen. KUVA:PAULIINA VILPAKKA

Kes­ki-Po­rin kirk­ko, ku­ten muut­kin ai­kan­sa kirk­ko­ra­ken­nuk­set on ra­ken­net­tu tois­ta­maan te­hok­kaas­ti ih­mi­sään­tä. Kuo­ron­joh­ta­ja Gui­do Aus­maan ko­ke­muk­sen mu­kaan ur­ku­par­vel­ta on hyvä lau­laa, jopa pa­rem­pi, kuin kir­kon etuo­sas­ta. Sii­tä huo­li­mat­ta lau­lun kuu­lu­mi­nen ur­ku­jen yli on ai­na haas­te. Po­rin Mies-Lau­lul­la on sii­tä kui­ten­kin run­saas­ti ko­ke­mus­ta. Vuo­sit­tain it­se­näi­syys­päi­vän ai­kaan kuo­ro ka­jaut­taa par­vel­ta Fin­lan­di­an ur­ku­sä­es­tyk­sel­lä. Aus­maa on luot­ta­vai­nen, et­tä hä­nen kuo­ro­lai­sen­sa pys­ty­vät nyt­kin vas­taa­maan haas­tee­seen.

– Kyl­lä mie­his­tä läh­tee mel­kein tup­las­ti enem­män ään­tä sil­loin, kun tar­vi­taan!

Gui­do Aus­maa on joh­ta­nut Po­rin Mies-Lau­lua 23 vuo­den ajan. Pa­ri­kym­men­tä vuot­ta sit­ten Mies-Lau­lun rin­nal­le pe­rus­tet­tiin hie­man nuo­rek­kaam­pi Vä­li­mie­het -kuo­ro, joka esit­tää usein haas­ta­vam­pi­a­kin kuo­ro­te­ok­sia. Pori Or­gan fes­ti­vaa­lin avaus­kon­ser­tis­sa Vä­li­mie­hiä kuul­laan te­ok­sen so­lis­tei­na.

Pit­kät pe­rin­teet omaa­va Po­rin Mies-Lau­lu on har­ras­te­kuo­ro, jo­ten nuo­tin­lu­ku­tai­to ei ole kuo­ron pää­sy­vaa­ti­mus. Sä­vel­kor­vaa sen si­jaan pi­tää löy­tyä, et­tä har­ras­ta­mi­nen on lau­la­jal­le mie­le­käs­tä. Uu­si­a­kin kuo­ro­lai­sia ote­taan jat­ku­vas­ti mu­kaan, ja Aus­maa roh­kai­see ole­maan yh­tey­des­sä, mi­kä­li kuo­ro­lau­lu kiin­nos­taa.

Pori Or­gan 2023 fes­ti­vaa­li
– 12.-18. ke­sä­kuu­ta
– po­ri­or­gan.fi