Po­rin mur­teen vaa­li­mi­sek­si ja edis­tä­mi­sek­si pe­rus­te­tun Fa­ti­pys­sy-pal­kin­non sai tänä vuon­na Po­rin mur­teen tut­ki­ja Roni Her­mo. Pal­kin­to ja­et­tiin kes­ki­viik­ko­na 6.3. Po­rin pää­kir­jas­tol­la pi­de­tys­sä ti­lai­suu­des­sa. Pal­kin­non ja­ka­vat yh­teis­työs­sä Po­rin kau­pun­gin kult­tuu­riyk­sik­kö, Po­rin seu­dun kan­sa­lai­so­pis­to, Sa­ta­kun­nan Mu­seo ja Pori-Seu­ra ry.

Po­ris­sa asu­va Roni Her­mo teki pro gradu -tut­kiel­man­sa Po­rin mur­tees­ta ja sy­ven­tää nyt ai­he­pii­rin tut­ki­mis­ta väi­tös­kir­jas­saan. Väi­tös­kir­jan ai­he on Po­rin mur­re kult­tuu­ri­pe­rin­tö­nä.

Tut­ki­mus­työn rin­nal­la Her­mo opet­taa suo­men kiel­tä Tam­pe­reen yli­o­pis­tos­sa. Hän on pa­neu­tu­nut tut­ki­muk­ses­saan myös sii­hen, mi­ten mur­re muut­tuu ai­ko­jen saa­tos­sa. Po­rin mur­teen muut­tu­mi­ses­ta on Her­mon mu­kaan esi­merk­ki­nä ruot­sin­kie­lis­ten lai­na­sa­no­jen – esi­mer­kik­si han­tuu­ki (pyy­he) ja proh­taa­mi­nen (jut­te­le­mi­nen) – pit­käl­ti pois­tu­mi­nen nuo­rem­pien po­ri­lais­ten pu­he­kie­les­tä, sa­moin 'rup­pee tek­kee'- ja 'lih­haa ja kal­laa' -tyyp­pi­set sa­nan si­säi­set kon­so­nant­tien kah­den­tu­mi­set. Her­mon mu­kaan mur­re-erot ovat ka­ven­tu­neet. Mai­non­ta, sket­si­oh­jel­mat ja vaik­ka­pa mur­re­pa­ki­nat hi­das­ta­vat kui­ten­kin mur­tei­den ka­to­a­mis­ta.

Fa­ti­pys­sy-pal­kin­non va­rat saa­daan Po­rin kau­pun­gin pe­rus­ta­mas­ta, Po­rin seu­dun kan­sa­lai­so­pis­ton Po­rin mur­teen pii­rin ak­tii­vi­jä­sen­ten lah­joit­ta­mil­la va­roil­la pe­rus­te­tus­ta lah­joi­tus­ra­has­tos­ta. Ra­has­tos­ta ja­e­taan pal­kin­to hen­ki­löl­le tai ta­hol­le, joka on toi­mi­nut Po­rin mur­teen vaa­li­mi­sek­si tai edis­tä­mi­sek­si.

Fa­ti­pys­sy tar­koit­taa sääs­tö­pos­sua ja se on sa­mal­la pe­sä­mu­na Po­rin mur­teen pa­ris­sa työs­ken­te­lyyn jat­kos­sa. Pal­kin­non myön­tä­mi­sen ajan­koh­ta on lä­hel­lä Po­rin kau­pun­gin syn­ty­mä­päi­vää 8. maa­lis­kuu­ta. Kak­si vuot­ta sit­ten en­sim­mäi­nen Fa­ti­pys­sy-pal­kin­to myön­net­tiin ano­nyy­mil­le sar­ja­ku­va­tai­tei­li­ja Pie­ru­per­seel­le.

Läh­de: Sa­ta­kun­nan Mu­se­on tie­do­te

Hermo teki pro gradu -tutkielmansa Porin murteesta ja syventää nyt aihepiirin tutkimista väitöskirjassaan, jonka aihe on Porin murre kulttuuriperintönä. Kuva: Pori-Seura ry

Hermo teki pro gradu -tutkielmansa Porin murteesta ja syventää nyt aihepiirin tutkimista väitöskirjassaan, jonka aihe on Porin murre kulttuuriperintönä. Kuva: Pori-Seura ry