San­na Jääs­ke­läi­nen

Is­kel­mä­täh­ti Jari Sil­lan­pää on kier­tä­nyt Ke­sä­mie­lel­lä-kier­tu­eel­laan kon­ser­toi­mas­sa Suo­men ke­sä­te­at­te­reis­sa. Nyt kesä on tai­pu­mas­sa syys­kuuk­si ja niin­pä kier­tu­een päät­tää sen vii­mei­nen etap­pi Po­rin Kir­ju­rin­luo­don ke­sä­te­at­te­ris­sa, jos­sa Sil­lan­pää esiin­tyy lau­an­tai­na 2. syys­kuu­ta al­ka­en kel­lo 15. Hän ker­too lau­la­van­sa kon­ser­tis­sa omaa, mo­ni­puo­lis­ta tuo­tan­to­aan, eri­lai­sia bii­se­jä lau­lel­mis­ta is­kel­mään ja iki­vih­reis­tä vaik­ka­pa is­ke­vään Cheek-co­ve­riin Lie­keis­sä. Mu­ka­na Sil­lan­pääl­lä on vii­si­hen­ki­nen yh­tye.

– Po­ris­sa on ai­na hyvä fii­lis esiin­tyä, Sil­lan­pää sa­noo.

Hän ker­too saa­neen­sa ide­an ke­sä­te­at­te­ri­kier­tu­ee­seen jo nel­jä vuot­ta sit­ten.

– Olin mu­ka­na yh­des­sä kon­ser­tis­sa Il­ma­jo­el­la ja ajat­te­lin, et­tä tätä oli­si mu­ka­va teh­dä enem­män­kin. Ul­ko­na on iha­na lau­laa ja ke­sä­te­at­te­rei­ta on ym­pä­ri Suo­mea. Niin­pä olem­me teh­neet kier­tu­een jo nel­jä­nä ke­sä­nä.

Kun ke­sä­te­at­te­ri­kier­tue on lai­tet­tu pa­ket­tiin, on heti 14. syys­kuu­ta lu­vas­sa jo­tain to­del­la uut­ta. Sil­loin on Jari Sil­lan­pääs­tä ker­to­van Silt­su-do­ku­men­tin en­si-il­ta MTV Kat­so­mos­sa. Kun Sil­lan­pää kuu­li MTV:n ai­kees­ta teh­dä hä­nes­tä do­ku­ment­ti, hän vä­hän kau­his­tui.

– Mie­tin, et­tä pi­tää­kö kaik­kea do­ku­men­toi­da. Ajat­te­lin, et­tä en ha­lua ne­ga­tii­vi­seen oh­jel­maan, jos­sa gril­la­taan ih­mi­nen rik­ki. Mut­ta ka­ve­ri­ni ke­hot­ti­vat mi­nua osal­lis­tu­maan ja niin me­nin mu­kaan, hän ker­too.

– Se oli hyvä pää­tös, sil­lä si­ten sain oman ää­ne­ni kuu­lu­vil­le. Kyl­lä mi­nua kui­ten­kin pe­lot­ti, mil­lai­nen oh­jel­mas­ta tu­lee. Tot­ta kai ym­mär­rän, et­tei se ole mi­kään fa­ni­oh­jel­ma, mut­ta sil­ti.

Sil­lan­pää on jo näh­nyt ne­li­o­sai­sen do­ku­men­tin. Hän iloit­si näh­des­sään uran­sa al­ku­vai­hees­ta teh­dyt koh­dat, tan­go­ku­nin­kuu­den ja suu­ren suo­si­on.

– Ei­hän mi­nul­la it­sel­lä­ni ole nii­tä tal­lel­la, oli kiva näh­dä omia muis­to­ja. Do­ku­men­tin kol­me en­sim­mäis­tä jak­soa oli hie­no­ja, mut­ta nel­jäs oli mi­nul­le vä­hän kiu­sal­li­nen ja lait­toi miet­ti­mään, pi­tää­kö nii­tä toi­lai­lu­ja­ni ai­na näyt­tää. Luu­li­si kaik­kien jo tie­tä­vän, et­tä olen ol­lut raas­tu­vas­sa, hän sa­noo, mut­ta myön­tää toki ym­mär­tä­vän­sä do­ku­men­tin te­ki­jöi­den ha­lun näyt­tää uran ko­ko­nais­val­tai­ses­ti hy­vi­ne ja huo­noi­ne het­ki­neen.

Syk­syn esiin­ty­mis­tä Jari Sil­lan­pää odot­taa eri­tyi­ses­ti mar­ras­kuis­ta Is­kel­mä­ris­tei­lyä. Pian sen jäl­keen al­kaa noin 20 kon­ser­tin jou­lu­kier­tue, joka on Sil­lan­pääl­le eri­tyi­sen ra­kas.

– Olen näin van­hem­mi­ten vä­hän rau­hoit­tu­nut, mut­ta olen sil­ti oi­kea jou­luf­riik­ki, hän nau­raa.

Vii­me jou­lu oli su­ku­rak­kaal­le ar­tis­til­le poik­keuk­sel­li­nen, sil­lä sen hän viet­ti il­man su­kua. Rak­kaan äi­din pois­me­no kah­dek­san vuot­ta sit­ten muut­ti elä­mää pal­jon. Su­vun koon­nut talo poh­joi­ses­sa on nyt myyn­nis­sä.

Jari Sil­lan­pää kruu­nat­tiin tan­go­ku­nin­kaak­si ke­säl­lä 1995. Muu­ta­maa viik­koa ai­em­min oli syn­ty­nyt tä­män vuo­den tan­go­ku­nin­gas, har­ja­val­ta­lai­nen Pasi Flodst­röm. Mil­lai­sia oh­jei­ta Sil­lan­pää an­taa nuo­rel­le ku­nin­gas­kol­le­gal­le?

– Ra­kas Pasi, pysy nii­den ur­ku­jen ää­rel­lä, Sil­lan­pää nau­raa kä­kät­tää, mut­ta va­ka­voi­tuu ja jat­kaa:

– En­hän minä osaa hän­tä neu­voa. Vain sen voin sa­noa, et­tä tär­kein­tä uraa luo­des­sa on se, et­tä naut­tii te­ke­mi­ses­tään ja on oma it­sen­sä. Täy­tyy ra­kas­taa tätä työ­tä ja ih­mi­set kyl­lä ais­ti­vat, kuka sitä te­kee sy­dä­mel­lä. On us­kal­let­ta­va näyt­tää in­to­hi­mon­sa ja men­tä­vä la­val­le ai­na sa­tap­ro­sent­ti­ses­ti!