Ra­kas­ta­jat-te­at­te­ri tie­dot­taa uu­des­ta ta­pah­tu­mas­ta Po­riin. Saa­mal­laan Suo­men Kult­tuu­ri­ra­has­ton Tai­de²-apu­ra­hal­la Ra­kas­ta­jat jär­jes­tää kan­sain­vä­li­sen ka­tu­te­at­te­ri- ja kau­pun­ki­fes­ti­vaa­lin ke­si­nä 2024 ja 2025.

– Ha­lu­am­me osal­tam­me kan­taa vas­tuum­me ko­ti­kau­pun­kim­me ve­to­voi­mas­ta ja elä­vöit­tää kes­kus­taa kult­tuu­rin voi­min. Täl­lä het­kel­lä sel­vi­täm­me mah­dol­li­suuk­sia jär­jes­tää fes­ti­vaa­li Suo­mi­A­ree­nan yh­tey­des­sä, ker­too te­at­te­rin­joh­ta­ja An­ge­li­ka Meu­sel.

Fes­ti­vaa­li­oh­jel­mis­tos­sa tu­lee ole­maan muun mu­as­sa kan­sain­vä­li­siä ja ko­ti­mai­sia ka­tu­te­at­te­rie­si­tyk­siä, lap­sil­le ja nuo­ril­le suun­nat­tu­ja työ­pa­jo­ja sekä il­tak­lu­be­ja. Jär­jes­tä­jät us­ko­vat, et­tä kau­pun­ki­fes­ti­vaa­li on niin hel­pos­ti lä­hes­tyt­tä­vä, et­tä se ta­voit­taa sel­lais­ta­kin ylei­söä, joka ei muu­ten ku­lu­ta kult­tuu­ria tai käy te­at­te­ris­sa.

Fes­ti­vaa­li to­teu­te­taan yh­teis­työs­sä muun mu­as­sa ir­lan­ti­lai­sen Irish Street Art and Spec­tac­les (ISACS) Net­wor­kin, brit­ti­läi­sen Winc­hes­ter Hat Fai­rin ja vi­ro­lai­sen Ta­daa-fes­ti­vaa­lin kans­sa. Kan­sain­vä­li­siä ka­tu­te­at­te­ri­tai­tei­li­joi­ta saa­puu Po­riin Bel­gi­as­ta, Es­pan­jas­ta, Ir­lan­nis­ta ja Aust­ra­li­as­ta. Pai­kal­li­sia yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta ovat Po­rin kau­pun­ki ja Priz­z­tech Oy.

Ra­kas­ta­jat-te­at­te­ril­la on pit­kä ko­ke­mus ta­pah­tu­ma- ja fes­ti­vaa­li­jär­jes­tä­mi­ses­tä, sil­lä se jär­jes­ti Po­ris­sa 23 vuo­den ajan va­pai­den am­mat­ti­te­at­te­rei­den Lain§uo­jat­to­mat-te­at­te­ri­fes­ti­vaa­lin. Lain§uo­jat­to­mat siir­tyi vuon­na 2023 Ii­sal­meen, kun Ra­kas­ta­jat-te­at­te­ri siir­tyi val­ti­o­no­suu­den pii­riin.