Mai­ju Yli­pies­sa / STT

Suo­men eu­ro­vii­su­e­dus­ta­ja Win­dows95man ete­nee tiis­tai­na pi­de­tys­tä en­sim­mäi­ses­tä se­mi­fi­naa­lis­ta lau­an­tain vii­su­fi­naa­liin kap­pa­leel­la No Ru­les.

Se­mi­fi­naa­lis­sa ko­et­tiin het­kel­li­ses­ti Win­dows95ma­nin eli Tee­mu Keis­te­rin pe­rään­kuu­lut­ta­maa vaa­ran tun­tua, kun Keis­te­ri ei esi­tyk­sen lop­pu­vai­hees­sa näyt­tä­nyt saa­van fark­kus­hort­se­ja jal­kaan­sa ajois­sa.

– Sii­nä oli vä­hän short­sien pu­ke­mi­sen kans­sa han­ka­luuk­sia, mut­ta on­nek­si iha­nat tans­si­jat Jas­mir ja Jes­se pe­las­ti­vat, ja yh­täk­kiä short­sit nap­sah­ti­vat mag­neet­tei­hin ta­kai­sin kuin sa­la­ma­nis­kus­ta. Us­ko­ma­ton het­ki, Keis­te­ri ker­ta­si ti­lan­net­ta suo­ma­lais­me­di­al­le se­mi­fi­naa­lin jäl­keen.

– Mei­na­si tul­la pa­niik­ki.

Vii­su­e­si­tyk­sen ju­ju­na on saa­da esi­mer­kik­si ka­me­ran eteen il­mes­ty­vien es­tei­den avul­la näyt­tä­mään esi­tys sil­tä, et­tä Keis­te­ri hei­lui­si la­val­la ko­ko­naan il­man hou­su­ja. Suu­rim­man osan esi­tyk­ses­tä pie­nis­sä alus­hou­suis­sa esiin­ty­vä Keis­te­ri ei har­joi­tuk­sis­sa ole ai­na ol­lut ai­van oi­ke­as­sa koh­das­sa ka­me­raan näh­den, min­kä vuok­si temp­pu ei ole ai­na on­nis­tu­nut.

Se­mi­fi­naa­lis­sa il­luu­sio kui­ten­kin säi­lyi short­si­on­gel­miin as­ti.

Lo­pun on­gel­mia lu­kuun ot­ta­mat­ta Keis­te­ri ja kap­pa­leen so­lis­ti Hen­ri Piis­pa­nen oli­vat tyy­ty­väi­siä esi­tyk­seen, ja la­val­la oli hyvä ol­la, he ker­toi­vat.

Tv-lä­he­tyk­sen pe­rus­teel­la myös ylei­sö Mal­mön aree­nal­la kuu­los­ti syt­ty­vän esi­tyk­sel­le.

– Nau­tim­me vain siel­lä la­val­la. Ei­kä men­nyt edes muis­ti! Vä­lil­lä meil­lä me­nee muis­ti siel­lä, Keis­te­ri sa­noi.

– Sie­lu py­syi ruu­miis­sa, Piis­pa­nen li­sä­si.

Fi­naa­liin pää­syn het­kes­tä muis­ti­ku­vat sen si­jaan ovat su­me­am­mat.

– Vä­hän sama kuin UMK:ssa, et­tä vä­hän vint­ti pi­me­ni, kun il­mes­tyi Fin­land sii­hen näy­töl­le, Keis­te­ri ku­vai­li tun­nel­mi­aan.

En­nen fi­naa­li­pai­kan sel­vi­ä­mis­tä No Ru­les -tii­mi oli jo hen­ki­ses­ti lait­ta­mas­sa pil­le­jä pus­siin, ar­tis­ti pal­jas­ti.

– Ru­vet­tiin jo sii­nä kät­te­le­mään Jus­si-po­mon kans­sa, et­tä kii­tos täs­tä mat­kas­ta. Kun­non nöy­rä Suo­mi, Keis­te­ri nau­roi.

Fi­naa­li­paik­kaa Keis­te­ri suun­nit­te­li juh­li­van­sa Piis­pa­sen ho­tel­li­huo­neen kyl­vys­sä. Myös pyyk­kiä pi­täi­si pes­tä, kak­sik­ko suun­nit­te­li.

Fi­naa­li­paik­ka on var­sin odo­tet­tu, sil­lä ve­don­lyön­ti­ker­toi­mien pe­rus­teel­la Suo­mea pi­det­tiin yh­te­nä var­mim­mis­ta lä­pi­me­ni­jöis­tä. En­sim­mäi­ses­sä se­mi­fi­naa­lis­sa ja­os­sa ol­leis­ta kym­me­nes­tä jat­ko­pai­kas­ta ki­sa­si yh­teen­sä 15 maa­ta.

En­sim­mäi­ses­tä se­mi­fi­naa­lis­ta jat­koon pää­si­vät odo­te­tus­ti myös en­nak­ko­suo­si­kit Kro­a­tia ja Uk­rai­na. Li­säk­si fi­naa­lis­sa näh­dään il­lan se­mi­fi­naa­lis­ta Ser­bia, Por­tu­ga­li, Slo­ve­nia, Liet­tua, Kyp­ros, Ir­lan­ti ja Lu­xem­burg.

Kro­a­ti­an Baby La­sag­na on täl­lä het­kel­lä ve­don­lyö­jien veik­kaus koko vii­su­jen voit­ta­jak­si. Se sai myös vii­su­jen me­di­a­kes­kuk­ses­sa ai­kaan il­lan isoim­mat juh­lat.

Vii­me vuo­den ta­paan se­mi­fi­naa­leis­ta jat­koon pääs­seet maat rat­kais­tiin pel­kän ylei­sö­ää­nes­tyk­sen pe­rus­teel­la. Vii­su­jen toi­nen se­mi­fi­naa­li käy­dään tors­tai­na ja fi­naa­li lau­an­tai­na. Suo­mi ar­vot­tiin esiin­ty­mään fi­naa­lin toi­sel­la puo­lis­kol­la.

En­nen lau­an­tain fi­naa­lia Keis­te­ri ai­koi ai­na­kin poi­ke­ta Tans­kan puo­lel­le os­ta­maan po­jal­leen ison le­go­pa­ke­tin.

– On tosi hyvä, et­tä ol­tiin täs­sä en­sim­mäi­ses­sä se­mi­fi­naa­lis­sa, Keis­te­ri to­te­si.

– Meil­lä on täs­sä mon­ta päi­vää, et­tä voi­daan tree­na­ta ja ot­taa hui­lia, ja pääs­tään tosi mon­ta ker­taa ve­tä­mään tuo show vie­lä.

Etu­kä­teen oli spe­ku­loi­tu myös sitä, näh­dään­kö vii­su­a­ree­nal­la mie­le­nil­mauk­sia Is­ra­e­lin osal­lis­tu­mis­ta vas­taan. Sel­lai­nen näh­tiin­kin heti vii­su­jen aloi­tus­nu­me­ros­sa, kun lau­la­ja Eric Saa­de esiin­tyi pa­les­tii­na­lais­hui­vi ran­tees­saan.

Vuon­na 2011 Ruot­sia Eu­ro­vii­suis­sa edus­ta­nut Saa­de esit­ti avaus­nu­me­ros­sa vii­su­kap­pa­leen­sa Po­pu­lar. Hä­nen kä­ten­sä ym­pä­ril­le oli kie­dot­tu mus­ta­val­koi­nen kef­fiy­eh-hui­vi, jota on käy­tet­ty so­li­daa­ri­suu­den sym­bo­li­na pa­les­tii­na­lai­sil­le.

Ruot­sa­lai­nen Saa­de on kri­ti­soi­nut voi­mak­kaas­ti EBU:a sii­tä, et­tä Is­ra­el saa osal­lis­tua Eu­ro­vii­sui­hin. Lau­la­jal­la on isän­sä puo­lel­ta pa­les­tii­na­lai­set su­ku­juu­ret.

Ruot­sa­lais­leh­ti Exp­res­se­nil­le an­ta­mas­saan kom­men­tis­sa Eu­roo­pan yleis­ra­di­o­liit­to EBU pa­hoit­te­li Saa­den toi­min­taa se­mi­fi­naa­lis­sa.

– Eu­ro­vii­sut on live-esi­tys. Kaik­ki esiin­ty­jät ovat hy­vin tie­toi­sia kil­pai­lun sään­nöis­tä, ja pa­hoit­te­lem­me, et­tä Eric Saa­de päät­ti tin­kiä sii­tä aja­tuk­ses­ta, et­tä kil­pai­lu oli­si neut­raa­li.

Is­ra­e­lin osal­lis­tu­mi­seen on koh­dis­tu­nut laa­jaa vas­tus­tus­ta sen Ga­zas­sa käy­män so­dan vuok­si.

Is­ra­el kil­pai­lee tors­tain se­mi­fi­naa­lis­sa pää­sys­tä fi­naa­liin.