Pau­lii­na Vil­pak­ka

Po­ri­lai­nen muu­sik­ko Su­san­na Pa­lin on jul­kais­sut tam­mi­kuus­sa il­mes­ty­väl­tä al­bu­mil­taan sing­len Odo­tan. Se on kuun­nel­ta­vis­sa muun mu­as­sa Yo­u­Tu­bes­sa ja Spo­ti­fys­sä. Kap­pa­le on Pa­li­nin puo­li­son, elo­ku­va­oh­jaa­ja Timo Koi­vu­sa­lon sa­noit­ta­ma.

Odo­tan ää­ni­tet­tiin Fin­n­vox-stu­di­ol­la ja ää­nit­tä­jä­nä toi­mi Ris­to Hem­mi. Rai­dal­la on mu­ka­na jopa 37 muu­sik­koa. Se on so­vi­tet­tu elo­ku­va­tyy­liin isos­ti ja näyt­tä­väs­ti.

– On ve­to­pa­suu­naa, käy­rä­tor­vea, köö­riä ja viu­lua. Oli hie­noa teh­dä töi­tä Hem­min kans­sa. Hän on mie­let­tö­män tai­ta­va luo­maan sel­lais­ta soun­di­maa­il­maa, mitä ha­e­taan. Kaik­ki soit­ti­met ovat ai­to­ja ja soun­di on kuu­las, Pa­lin ker­too.

Yli pa­ri­kym­men­tä vuot­ta yh­des­sä ol­leet Pa­lin ja Koi­vu­sa­lo ovat kir­joit­ta­neet lau­lu­ja­kin yh­des­sä pit­kään. Kak­si­kon yh­teis­työ kul­kee niin, et­tä Pa­lin sä­vel­tää, ja Koi­vu­sa­lo kir­joit­taa teks­tin val­mii­seen me­lo­di­aan. Koi­vu­sa­lo lu­kee lau­la­jat­ta­ren aja­tuk­sia sen ver­ran su­ju­vas­ti, et­tä teks­tit is­tu­vat hy­vin hä­nen suu­hun­sa. Pa­lin ku­vai­lee, et­tä puo­li­sol­la on kyky ais­tia sä­vel­lyk­ses­tä lau­lun­teks­tiin ai­he.

– Yk­si teks­ti oli jopa niin kos­ket­ta­va, et­tä sitä oli han­ka­la en­sin it­ke­mät­tä lau­laa. Se on tosi kos­ket­ta­va pie­nel­le ih­mi­sel­le kir­joi­tet­tu teks­ti, Pa­lin sa­noo.

(Lue li­sää: Koi­vu­sa­lo tuo val­ko­kan­kaal­le seu­raa­vak­si Pel­le Her­man­nin)

Pa­lin lau­laa mie­lel­lään teks­te­jä, jois­sa on vah­va ta­ri­na. Myös maa­il­man le­vo­ton ti­lan­ne on pää­ty­nyt lau­lun­teks­tei­hin mu­kaan. En­si vuon­na il­mes­ty­väl­lä al­bu­mil­la kuul­ta­va kap­pa­le ni­mel­tä Va­lon voit­ta­van nään on ot­ta­nut ins­pi­raa­ti­on­sa Uk­rai­nan ti­lan­tees­ta.

Pa­lin val­mis­tui ai­ka­naan Si­be­liu­sa­ka­te­mi­as­ta mu­sii­ki­no­pet­ta­jak­si. Hä­nen lau­lu­aan ja sä­vel­lyk­si­ään on kuul­tu ai­kai­sem­min Koi­vu­sa­lon elo­ku­vien taus­tal­la. Esi­mer­kik­si Nina Ta­pi­on ja Mik­ko Lep­pi­lam­men esit­tä­mä lau­lu Jo­tain jää elo­ku­vas­ta Kak­si­päi­sen kot­kan var­jos­sa oli il­mes­ty­mis­vuo­naan 2005 Ra­dio Suo­men soi­te­tuin lau­lu.

Kun pää on saa­tu au­ki soo­lou­ran suh­teen, Pa­lin ai­koo jat­kaa sa­mal­la tiel­lä. En­sim­mäi­nen soo­lo­al­bu­mi il­mes­tyy tam­mi­kuus­sa, ja sil­lä kuul­ta­vis­ta kap­pa­leis­ta moni on Pa­lin-Koi­vu­sa­lo kak­si­kon kä­si­a­laa.