San­na Jääs­ke­läi­nen

Mi­ten hou­ku­tel­laan po­ri­lai­set si­sään uu­teen SKiB-kam­pus­ra­ken­nuk­seen Ete­lä­puis­ton ja Mi­kon­ka­dun kul­mas­sa? Se on Svens­ka Kul­tur­fon­den i Björ­ne­borg (SKiB) -sää­ti­ön tu­le­vien vuo­sien haas­te. Ra­ken­nuk­sen Ete­lä­puis­ton puo­lei­seen osaan tu­lee kai­kil­le avoin Kult­tuu­ri­ta­lo. Vaan ovat­ko po­ri­lai­set avoi­mia as­tu­maan si­sään?

SKiB:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Mar­tin Hart­man ja kult­tuu­ri- ja vies­tin­tä­joh­ta­ja An­na Kyhä-Man­te­re ker­to­vat, et­tä sää­tiö on vii­me ai­koi­na ah­ke­ras­ti jal­kau­tu­nut eri­lai­siin ta­pah­tu­miin. Tar­koi­tus on teh­dä sää­ti­ön toi­min­ta tu­tuk­si ja las­kea tu­le­van Kult­tuu­ri­ta­lon kyn­nys­tä. Mo­net ovat ol­leet­kin kuu­lem­ma kiin­nos­tu­nei­ta ja ky­sel­leet ta­lon tu­le­vas­ta käy­tös­tä. SKiB-kam­pus tu­lee avau­tu­maan al­ku­vuo­des­ta 2026.

Ra­ken­nus­työt ovat jo al­ka­neet. Paa­lu­tus­ko­ne jys­kyt­tää taus­tal­la, kun ko­koon­num­me sää­ti­ön toi­mi­ti­loi­hin Mi­ka­els­går­de­nin ylim­pään ker­rok­seen kuu­le­maan tu­le­van kam­puk­sen tai­de­hank­keis­ta.

Tai­de on yk­si tapa hou­ku­tel­la ih­mi­set si­säl­le ta­loon ja saa­da hei­dät viih­ty­mään siel­lä. Kam­puk­sen suun­nit­te­lus­sa on alus­ta al­ka­en ol­lut sel­vä asia, et­tä tai­det­ta tu­lee ti­loi­hin. Nyt esi­tel­ty­jen te­os­suun­ni­tel­mien te­ki­jöik­si va­li­koi­tui­vat la­sis­ta ja mes­sin­gis­tä tai­det­ta te­ke­vä hel­sin­ki­läi­nen Mil­la Vaah­te­ra ja eläi­mis­tä in­noi­tuk­sen­sa saa­va ku­va­tai­tei­li­ja, ku­vit­ta­ja Lau­ra Merz, joka ker­too asu­van­sa sekä Loh­jal­la et­tä Ber­lii­nis­sä. Ta­loon on tu­los­sa muu­ta­kin tai­det­ta, muun mu­as­sa Ete­lä­puis­ton tii­li­seen jul­ki­si­vuun re­lie­fi.

Havainnekuva näyttää, miten Milla Vaahteran teos sijoittuu tulevan Kulttuuritalon kahvilaan.

Havainnekuva näyttää, miten Milla Vaahteran teos sijoittuu tulevan Kulttuuritalon kahvilaan.

La­siin ja me­tal­li­työ­hön in­to­hi­moi­ses­ti suh­tau­tu­van Mil­la Vaah­te­ran kan­sain­vä­li­nen ura läh­ti no­pe­as­ti liik­keel­le so­si­aa­li­sen me­di­an kaut­ta ja työt mat­kaa­vat nyt Ja­pa­niin as­ti. Suo­si­on kiih­ty­mi­nen yl­lät­ti tai­tei­li­jan, joka on yrit­tä­nyt vas­ta­ta ky­syn­tään työs­ken­nel­len kii­vaas­ti sa­mal­la, kun on myös saa­nut kak­si las­ta.

– En ol­lut eh­ti­nyt ural­la­ni edes aja­tel­la jul­ki­sen tai­teen puol­ta. Kun mi­nua pyy­det­tiin tä­hän, sy­tyin in­nos­ta. Ark­ki­teh­tuu­rin mit­ta­kaa­va on niin kiin­nos­ta­va. Val­mis teos on elä­mys osa­na ark­ki­teh­tuu­ria, Vaah­te­ra sa­noo.

Hä­nen Kult­tuu­ri­ta­lon kah­vi­lan kat­toon ri­pus­tet­ta­va te­ok­sen­sa koos­tuu kä­sin lei­ka­tuis­ta mes­sin­ki­la­vois­ta, put­kis­ta ja suu­pu­hal­le­tus­ta la­sis­ta eri­vä­ri­si­nä ja -ko­koi­si­na kap­pa­lei­na. Kor­ke­aan ti­laan ri­pus­tet­tu­na ne elä­vät vuo­ro­kau­den ryt­mis­sä näyt­täy­ty­en eri­lai­si­na ulos­päin, alas­päin ja si­vul­ta­kin nii­tä pää­see kat­so­maan ra­ken­nuk­sen toi­ses­ta ker­rok­ses­ta. Vah­te­ra ker­too­kin te­ok­sel­la ta­voit­te­le­van­sa me­tal­lin hei­jas­tuk­sia ja ala­ti uu­sia nä­ky­miä. Te­ok­sen in­noit­ta­ja­na on niin kut­sut­tu Fi­bo­nac­cin lu­ku­sar­ja, jo­hon esi­mer­kik­si kul­tai­nen leik­kaus pe­rus­tuu.

Havainnekuva Laura Merzin mielikuvituksellisista eläinhahmoteoksista, jotka tulevat sijaitsemaan rakennuksen ravintolassa.

Havainnekuva Laura Merzin mielikuvituksellisista eläinhahmoteoksista, jotka tulevat sijaitsemaan rakennuksen ravintolassa.

Lau­ra Merz puo­les­taan tuo Kult­tuu­ri­ta­lon ra­vin­to­laan mo­ni­muo­toi­sen te­ok­sen­sa, joka koos­tuu siir­to­sei­nään kä­sin maa­la­tus­ta abst­rak­tis­ta som­mi­tel­mas­ta ja puus­ta veis­te­tyis­tä eläin­fi­guu­reis­ta. Ta­lon kir­jas­toon hän te­kee si­lu­et­ti­mai­sia maa­lauk­sia, jois­sa niis­sä­kin nä­kyy eläi­miä – nämä maa­lauk­set tu­le­vat nä­ky­mään ta­lon ik­ku­nois­ta Ete­lä­puis­toon. Te­os­ten ko­ko­nai­suut­ta täy­den­tää Mer­zin ja ää­ni­tai­tei­li­ja Je­re­my Wil­li­am­sin yh­des­sä te­ke­mä in­te­rak­tii­vi­nen ää­ni­tai­de­te­os, joka re­a­goi kä­vi­jöi­den liik­kei­siin.

Veis­tos­ten puu­ai­nek­se­na Merz käyt­tää muun mu­as­sa SKiB-kam­puk­sen työ­maan al­ta kaa­det­tu­jen leh­ti­kuu­sien kan­to­ja. Veis­tok­set hän to­teut­taa yh­des­sä isän­sä, puu­sep­pä Rudi Mer­zin kans­sa.

SKiB:n kulttuuri- ja viestintäjohtaja Anna Kyhä-Mantere esittelee Henrik Tikkasen piirroksia Porin ruotsalaisen koulun aiemmista rakennuksista. Niiden pohjalta toteutetaan iso taideteos uuteen kampusrakennukseen. Kuva: Sanna Jääskeläinen

SKiB:n kulttuuri- ja viestintäjohtaja Anna Kyhä-Mantere esittelee Henrik Tikkasen piirroksia Porin ruotsalaisen koulun aiemmista rakennuksista. Niiden pohjalta toteutetaan iso taideteos uuteen kampusrakennukseen. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Vaah­te­ra ja Merz ovat mo­lem­mat kä­si­työ­läis­ten lap­sia ja us­ko­vat kä­sin teh­dyn tai­teen voi­maan tun­nel­man luo­ja­na.

– Toi­vot­ta­vas­ti kä­vi­jäl­le vä­lit­tyy tun­ne, et­tä kun asi­at ei­vät ole teh­taan­täy­del­li­siä, ei it­se­kään tar­vit­se ol­la täy­del­li­nen. Tai­de pa­ran­taa elä­män­laa­tua kai­kis­sa elä­män vai­heis­sa ja jul­ki­sen tai­teen yk­si teh­tä­vä on­kin kan­nus­ta­mi­nen, he sa­no­vat.