Bir­git­ta Mä­ki­ta­lo

Grace Kel­lyn ko­ti­kau­pun­gis­ta Phi­la­delp­hi­as­ta nou­see en­sim­mäi­se­nä mie­leen le­gen­daa­ri­set Roc­kyn por­taat, joil­la Hol­ly­wood-täh­ti Syl­ves­ter Stal­lo­ne tree­na­si elo­ku­vas­sa. Tär­keim­mät koh­teet ovat kui­ten­kin In­de­pen­den­ce Hall ja his­to­ri­al­li­nen tor­ni­kel­lo, Li­ber­ty Bell, jota pi­de­tään Yh­dys­val­tain it­se­näi­syy­den sym­bo­li­na. Kes­kus­tan LOVE par­kin ku­vaus­pai­kal­le oli lä­hes yh­tä pit­kä jono.

Ca­pi­tol kuk­ku­lal­ta, kong­res­si­ta­lon rap­pu­sil­ta Was­hing­ton D.C.:ssä avau­tuu kau­nis, lam­pien ja puis­to­jen reu­nus­ta­ma Na­ti­o­nal Mall. Ta­ka­na nä­kyy 169 met­riä kor­kea obe­lis­ki, Was­hing­ton-mo­nu­ment­ti. Val­koi­sen ta­lon edus­tal­la näki il­ta­va­lais­tuk­ses­sa kä­vel­lä, Jef­fer­so­nin muis­to­mer­kil­le hä­din tus­kin. Lin­col­nin muis­to­merk­ki muis­tut­taa kreik­ka­lais­ta temp­pe­liä. Pre­si­dent­ti is­tuu val­ta­va­na pat­saa­na si­säl­lä, sei­nil­le on kai­ver­ret­tu hä­nen pu­hei­taan. Muis­to­mer­kin edes­sä on pi­det­ty run­saas­ti pu­hei­ta, kuu­lui­sim­pa­na Mar­tin Lut­her Kin­gin puhe I have a dream.

9/11 Memorial New Yorkissa. Kaksoistornien iskussa menehtyneen 2983 uhrin nimet on kaiverrettu muistomerkkiä ympäröiviin altaisiin, muistomerkin ytimeen.

9/11 Memorial New Yorkissa. Kaksoistornien iskussa menehtyneen 2983 uhrin nimet on kaiverrettu muistomerkkiä ympäröiviin altaisiin, muistomerkin ytimeen.

Muis­to­mer­kit ovat näyt­tä­viä alu­ei­ta tai ra­ken­nuk­sia. Toi­sen maa­il­man­so­dan muis­to­merk­ki on kun­ni­a­no­soi­tus 16 mil­joo­nal­le ih­mi­sel­le, jot­ka pal­ve­li­vat Yh­dys­val­tain ar­mei­jas­sa ja jois­ta 400 000 me­neh­tyi. Alu­een 56 gra­niit­ti­pyl­väs­tä ja 4 048 kul­ta­täh­teä ovat ko­mea näky. Viet­na­min so­dan pit­käs­sä, kiil­tä­väs­sä, mus­tas­sa laa­tas­sa on yli 58 000 ni­meä, jou­kos­ta löy­tyi myös suo­ma­lai­nen. Ko­re­an so­dan muis­to­mer­kil­lä pu­hut­te­li­vat pat­sai­den il­meet. Get­tys­burg toi esiin si­säl­lis­so­dan ve­ri­set tais­te­lut. Or­juut­ta ja al­ku­pe­räis­kan­so­jen koh­ta­loi­ta ei voi his­to­ri­as­ta pu­hut­ta­es­sa unoh­taa.

Forrest Gump -elokuvastakin tuttu National Mall on kaksi mailia pitkä bulevardi Washington D.C.:ssä. Valkoisen talon ja kongressitalon lisäksi alueelta löytyy merkittäviä muistomerkkejä.

Forrest Gump -elokuvastakin tuttu National Mall on kaksi mailia pitkä bulevardi Washington D.C.:ssä. Valkoisen talon ja kongressitalon lisäksi alueelta löytyy merkittäviä muistomerkkejä.

Le­gen­daa­ri­nen pre­si­dent­ti J.F. Ken­ne­dy nou­si esiin mo­nin pai­koin. Was­hing­to­nis­sa John F. Ken­ne­dy Cen­te­ris­sä, jos­sa si­jait­see te­at­te­rei­ta ja kon­sert­ti­sa­le­ja sekä Ar­ling­to­nin hau­taus­maal­la, jos­sa hän le­pää rin­nak­kain Jac­qu­e­li­nen­sa kans­sa ikui­sen tu­len pa­la­es­sa hau­dal­la. Myö­hem­min Bos­to­nis­sa, jos­sa näin myös van­han her­ran it­ke­vän kuun­nel­les­saan hä­nen kuu­lui­saa Ber­lii­nis­sä pi­tä­mään­sä pu­het­ta. Lo­pul­ta vie­lä Cape Cor­dis­sa Hy­an­nis Por­tis­sa, jos­sa hän pu­jeh­ti ja viet­ti per­heen­sä kans­sa ke­si­ään.

Ame­ri­kan Atee­nak­si kut­su­tun Bos­to­nin lie­peil­lä em­me voi ohit­taa Har­var­dia. Kau­pun­gin koh­tei­siin tu­tus­tu­mi­nen on­nis­tuu ek­sy­mät­tä kä­ve­le­mäl­lä pu­nai­sel­la vii­val­la mer­kit­tyä Free­dom trail -reit­tiä. Kaup­pa­hal­li not­kui herk­ku­ja.

Old State House vuodelta 1713 Bostonissa on yksi Yhdysvaltain vanhimmista julkisista rakennuksista. Boston on tunnettu akateemisesta kulttuuristaan.

Old State House vuodelta 1713 Bostonissa on yksi Yhdysvaltain vanhimmista julkisista rakennuksista. Boston on tunnettu akateemisesta kulttuuristaan.

Ar­vos­te­tus­sa Ya­les­sa Con­nec­ti­cu­tin New Ha­ve­nis­sa saim­me op­paak­si ni­ge­ri­a­lai­sen opis­ke­li­jan, joka oli ihas­tu­nut huip­pu­y­li­o­pis­ton yh­tei­söl­li­syy­teen. Ya­len kir­jas­to on yk­si Yh­dys­val­to­jen suu­rim­mis­ta. Kir­jas­to toi­mii 15 ra­ken­nuk­ses­sa, te­ok­sia on 15 mil­joo­naa. Har­vi­nai­suuk­sis­ta mie­leen jäi­vät van­hin Raa­mat­tu sekä kir­ja, jon­ka kiel­tä ku­kaan ei ole tun­nis­ta­nut.

Pen­n­syl­va­ni­an Lan­cas­te­ris­sa häm­mäs­tyt­ti­vät jyrk­kää kris­til­li­syyt­tä ja yk­sin­ker­tais­ta elä­mää edus­ta­vat Amis­sit. He pu­keu­tu­vat vaa­ti­mat­to­mas­ti ja ar­vos­ta­vat ko­vaa työn­te­koa. Val­ta­kun­nan ver­kos­ta tu­le­vaa säh­köä ko­deis­sa ei käy­te­tä.

At­lan­tin hur­jat tyrs­kyt es­ti­vät Rhode Is­lan­din kuu­lui­sal­la kä­ve­ly­rei­til­lä laa­jem­min mai­se­mien ja ke­sä­a­sun­to­jen ihas­te­lun. Van­der­bilt-su­vun van­ha ke­sä­paik­ka on yk­si hulp­peim­mis­ta. Aris­tok­raat­ti­ses­sa kar­ta­nos­sa on kym­me­niä huo­nei­ta, upe­at kat­tok­ruu­nut, sa­met­tia, pat­sai­ta ja iso puu­tar­ha.

Ko­mea oli myös rau­ta­tei­den ku­nin­kaan roo­ma­lais­ta kyl­py­lää muis­tut­ta­va van­ha rau­ta­tie­a­se­ma New Yor­kis­sa, jos­sa pa­riin päi­vään mah­tui vain ri­paus Man­hat­ta­nia, mu­si­kaa­li Bro­ad­wa­yl­la, kak­sois­tor­nien muis­to­merk­ki ja pi­kai­nen käyn­ti kes­kus­puis­tos­sa. Kel­tai­set tak­sit kul­ke­vat, Ti­mes Squ­a­re ku­hi­see elä­mää, va­lo­mai­nok­set vilk­ku­vat ja pa­lo­tik­kaat ko­ris­ta­vat sei­niä. Soho, Roc­ke­fel­ler Cen­ter, Wall Street, Nas­dag, Tif­fa­ny, Em­pi­re State Buil­ding ja muut tu­tut ni­met vi­lah­ta­vat sil­mis­sä.