Heli Kok­ko

Leh­to­ri Ta­pio Aal­to­nen ker­too, et­tä seu­raa­va yrit­tä­jyy­den am­mat­ti­tut­kin­non ryh­mä aloit­taa Po­ris­sa Win­No­vas­sa 13. lo­ka­kuu­ta ja haku sii­hen päät­tyy 6. lo­ka­kuu­ta. Si­sää­not­to­ja on puo­len vuo­den vä­lein, eli lo­ka­kuun jäl­keen seu­raa­vak­si en­si maa­lis­kuus­sa. Kou­lu­tus to­teu­te­taan Win­No­van ja Sa­ta­e­dun yh­teis­työ­nä. Kou­lu­tus kes­tää puo­li­tois­ta vuot­ta ja se koos­tuu 10 tun­nis­ta lä­hi­o­pe­tus­ta, hen­ki­lö­koh­tai­ses­ta oh­jauk­ses­ta ja yrit­tä­jän omas­ta työs­ken­te­lys­tä. Ta­voit­tee­na on oman yri­tyk­sen lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­nen. Kou­lu­tuk­seen voi ha­kea osaa­va­y­rit­ta­ja.fi-verk­ko­si­vun kaut­ta.

– Meil­lä ko­ros­tuu hen­ki­lö­oh­jaus. Lä­hi­o­pe­tuk­sen ai­hei­na ovat muun mu­as­sa ta­lous­hal­lin­to, kir­jan­pi­to, kus­tan­nus­las­ken­ta, mark­ki­noin­ti ja myyn­ti sekä di­gi­ta­li­saa­tio ja tie­to­tek­nii­kan mo­ni­puo­li­nen hyö­dyn­tä­mi­nen.

Aal­to­nen muis­tut­taa, et­tä omas­sa yri­tyk­ses­sä ta­pah­tu­va op­pi­so­pi­mus­kou­lu­tus on osal­lis­tu­jil­leen mak­su­ton­ta.

Kim Vir­ta­nen ja hä­nen isän­sä ovat osa­o­mis­ta­jia hen­ki­lös­tö­vuok­rau­sy­ri­tyk­ses­sä, Apu­Te­am Pori Oy:ssä. Po­rin yri­tys on pe­rus­tet­tu yh­des­sä tur­ku­lai­sen Apu­Te­am Oy:n kans­sa.

Kim Vir­ta­nen tuli mu­kaan yri­tyk­seen 1. maa­lis­kuu­ta 2020. Opis­ke­lu työn ohel­la kiin­nos­ti.

– Kou­lu­tus tuli hy­vään ai­kaan oman yri­tyk­sen kans­sa, asi­at ete­ni­vät sa­maan tah­tiin. Mitä ope­tuk­ses­sa käy­tiin läpi, tuli vas­taan omas­sa työs­sä.

– Al­ku oli help­poa, mut­ta lop­pua koh­ti tein opis­ke­luun liit­ty­viä teh­tä­viä myös il­tai­sin ja vii­kon­lop­pui­sin ja pari vii­meis­tä il­taa yö­tä myö­ten. Mut­ta pää­sin kurs­sin läpi ja sain hy­vän pa­laut­teen.

Kim Vir­ta­nen on tyy­ty­väi­nen kou­lu­tuk­seen.

– Ekst­ra­buus­tia sai, kun Ta­pio Aal­to­nen oli ai­dos­ti kiin­nos­tu­nut sii­tä, mi­ten meil­lä me­nee. On kiva opis­kel­la, kun toi­ses­sa­kin pääs­sä ty­kä­tään omas­ta työs­tä.

Myös Aal­to­sel­la on hy­vää sa­not­ta­vaa:

– Kim Vir­ta­sel­la oli ke­hit­tä­vä asen­ne ja suh­tau­tu­mis­ta­pa opis­ke­luun, hän ha­lu­si to­del­la pa­ran­taa yri­tyk­sen­sä toi­min­taa ja oli avoin kai­kel­le uu­del­le.

Hen­ki­lös­tö­vuok­rauk­sen li­säk­si Apu­Te­am Pori rek­ry­toi työn­te­ki­jöi­tä yri­tyk­siin ja tar­jo­aa eri­lai­sia mui­ta pal­ve­lui­ta, ku­ten hyl­ly­tys­pal­ve­lu­ja, jois­sa suu­rin asi­a­kas on Hart­wall.

Ku­ten muis­te­taan, ke­vääl­lä 2020 is­ki ko­ro­na. Kim Vir­ta­sen en­sim­mäi­seen kaup­paan ku­lui kak­si kuu­kaut­ta. Sai miet­tiä, lop­puu­ko kaik­ki en­nen kuin al­kaa­kaan. Näin ei käy­nyt ja vä­hi­tel­len toi­min­ta pi­ris­tyi.

Jos al­kuun vai­va­si pula asi­ak­kais­ta, vii­me kuu­kau­sien on­gel­ma on ol­lut työ­voi­ma­pu­la.

– Työ­voi­ma­pu­la on niin tot­ta kuin vain voi ol­la. Se al­koi ke­vääl­lä, mut­ta olem­me sel­viy­ty­neet sii­tä tä­hän as­ti kui­ten­kin hy­vin. Nyt on al­ka­nut taas pi­ris­tyä, muu­ta­mat vii­me haut ovat ol­leet sel­ke­äs­ti pa­rem­pia.

Kim Vir­ta­sen mie­les­tä yri­tys­ten on to­sis­saan alet­ta­va miet­tiä ul­ko­mai­sen työ­voi­man hank­ki­mis­ta. Val­miu­teen ot­taa vas­taan vaa­di­taan eng­lan­nin kie­len tai­toa. Apu­Te­am Po­ril­la on ul­ko­mai­sia työn­te­ki­jöi­tä, esi­mer­kik­si lat­vi­a­lai­sia. Toi­ses­ta EU-mais­ta tu­le­vien asi­oi­ta on sel­ke­äm­pi hoi­taa kuin EU:n ul­ko­puo­lel­ta tu­le­vien. Työ­so­pi­mus­ten, ve­ro­kort­tien ja suo­ma­lais­ten hen­ki­lö­kort­tien jär­jes­tä­mi­nen vaa­tii toki ta­val­lis­ta enem­män työ­tä, mut­ta sii­nä on oma mie­len­kiin­ton­sa.

Elin­tar­vi­ke­te­ol­li­suu­den li­säk­si hen­ki­lös­tö­vuok­raus­puo­lel­la on oi­ke­as­taan mitä alo­ja vain, ku­ten kul­je­tus- ja ra­ken­nus­fir­mo­ja. Ke­säi­sin on opis­ke­li­joi­ta ja kou­lu­lai­sia. Nyt ha­e­taan tak­si­kus­ke­ja.

Var­sin­kin pie­nil­le yri­tyk­sil­le hen­ki­lös­tö­vuok­raus on hel­pom­paa kuin uu­den työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­nen. Työn­joh­dol­li­nen vas­tuu on yri­tyk­sel­lä, mut­ta kai­kes­ta muus­ta huo­leh­tii hen­ki­lös­tö­vuok­raus­fir­ma.

Apu­Te­am Po­ril­la oli vii­me vuon­na 43 ko­ko­ai­kais­ta työn­te­ki­jää. Mää­rä vaih­te­lee 40:n ja 80:n vä­lil­lä. Osa on ke­sä­työn­te­ki­jöi­tä. Työ­so­pi­muk­sia teh­dään tois­ta sa­taa vuo­des­sa.