Her­ra Yl­pön syn­ty­mä­päi­vä 16. maa­lis­kuu­ta on ku­lu­nut Hel­sin­gis­sä haas­tat­te­lu­ja an­ta­es­sa. Yh­del­lä ra­di­o­ka­na­val­la tar­jot­tiin kak­kua ja toi­sel­la 50-vuo­ti­aan kä­teen ojen­net­tiin kon­jak­ki­pul­lo. Haas­tat­te­lu­jen jäl­keen tai­tei­li­ja suun­taa syö­mään ys­tä­vän­sä A.W. Yr­jä­nän ja tä­män vai­mon kans­sa. Sii­nä­pä se syn­ty­mä­päi­vä sit­ten on­kin.

Mil­tä rock­muu­si­kos­ta tun­tuu täyt­tää 50 vuot­ta?

– Ei oi­kein mil­tään. Pe­ri­aat­tees­sa ihan hyvä fii­lis. Ei ole esi­mer­kik­si mi­tään sel­lais­ta, et­tä oli­si tai­teel­li­ses­ti jää­nyt jo­tain saa­vut­ta­mat­ta. Ei­kä ole mi­tään kat­ke­ruut­ta. Mul­la on iha­na per­he. Vaik­ka elä­mäs­sä on ol­lut iso­ja­kin on­gel­mia, täl­lä het­kel­lä kaik­ki näyt­tää ai­ka va­loi­sal­ta, Ylp­pö muo­toi­lee.

Vii­si­kymp­pis­ty­mi­sen huo­maa kor­kein­taan sii­tä, et­tä ai­na köm­pe­lök­si it­sen­sä ko­ke­nut mies ko­kee it­sen­sä ny­ky­ään en­tis­tä köm­pe­löm­mäk­si.

– Ei kan­na­ta ai­ta­juok­si­jak­si al­kaa.

Herra Ylppö: 101 Elämänohjetta on julkaistu kirjana ja äänikirjana. Kuva: Docendo

Herra Ylppö: 101 Elämänohjetta on julkaistu kirjana ja äänikirjana. Kuva: Docendo

Haas­tat­te­lu­ja Ylp­pö on saa­nut an­taa pait­si merk­ki­päi­vän­sä joh­dos­ta, myös sik­si, et­tä hän on vas­ti­kään jul­kais­sut kir­jan Her­ra Ylp­pö: 101 elä­mä­noh­jet­ta (Do­cen­do 2023). Opus si­säl­tää ni­men­sä mu­kai­ses­ti elä­mä­noh­jei­ta siel­tä ja tääl­tä, elä­män joka osa-alu­eel­ta.

– Se läh­ti sii­tä aja­tuk­ses­ta, et­tä mi­ten sai­si elä­mäs­sä me­ne­mään asi­at jo­ten­kin pa­rem­min. Aloin kir­joit­taa erään­lai­sia dog­me­ja tai sään­tö­jä. To­te­sin, et­tä sään­tö­jä on mah­do­ton nou­dat­taa, jo­ten ne muut­tui­vat oh­jeik­si. Niis­tä oh­jeis­ta tuli jon­kin­lai­nen some-il­miö, ja sit­ten kus­tan­ta­ja ot­ti yh­teyt­tä ja eh­dot­ti et­tä teh­täi­siin niis­tä kir­ja.

It­se kir­joit­ta­misp­ro­ses­si oli tai­tei­li­jal­le no­pea.

– Tämä on eh­kä Suo­men no­peim­min kir­joi­tet­tu kir­ja. Oh­jeet syn­tyi­vät kol­mes­sa päi­väs­sä ja nii­den saa­te­teks­tit vii­des­sä päi­väs­sä. Yh­teen­sä meni kah­dek­san päi­vää.

101 elä­mä­noh­jet­ta pe­rus­tuu pit­käl­ti rok­ka­ri-tai­tei­li­jan omaan elä­män­ko­ke­muk­seen. Op­pi on tul­lut kan­ta­pään kaut­ta.

– Täy­tyy tun­nus­taa, et­tä on tul­lut pal­jon se­koil­tua ja teh­tyä vir­hei­tä. Niis­tä opeis­ta on ol­lut help­po kir­joit­taa. Luu­len, et­tä jos oli­si ol­lut jo­ten­kin puh­toi­nen elä­mä, ei var­maan oli­si hir­ve­äs­ti mi­tään sa­not­ta­vaa. On ol­lut mu­ka­va ja­kaa nii­tä jut­tu­ja. Jos joku muu­kin sai­si jo­tain niis­tä ir­ti.

Ylp­pö ei osaa eri­tel­lä, mikä 101:stä elä­män­vii­sau­des­ta on hä­nel­le se tär­kein. Hän nos­taa esil­le kui­ten­kin yh­den tär­ke­än:

– Ha­laa lap­si­a­si ja sano heil­le, et­tä ra­kas­tat hei­tä. Se on sel­lai­nen oh­je, et­tä sitä nou­dat­ta­mal­la pää­see jo pit­käl­le.

Kir­jai­li­jal­la it­sel­lään lap­sia on kol­me. Kuo­pus on vas­ta 1-vuo­ti­as ja van­hem­mat ala­kou­lu­lai­sia.

Toi­mit­ta­ja: Pau­lii­na Vil­pak­ka