Elo­kuus­sa tu­lee ku­lu­neek­si 30 vuot­ta en­sim­mäi­sen Pie­ni yö­soit­to -kon­ser­tin jär­jes­tä­mi­ses­tä Ah­lai­sis­sa. Pe­rin­tei­sen kon­ser­tin jär­jes­tä­jä­nä toi­mii ny­kyi­sin Sa­ta­kun­nan Soi­tan­nol­li­nen Seu­ra ry yh­teis­työs­sä Meri-Po­rin seu­ra­kun­nan kans­sa. 30-vuo­tis­juh­la­kon­sert­ti jär­jes­te­tään per­jan­tai­na 9.8. kel­lo 22 Ah­lais­ten kir­kos­sa. Kon­sert­tia var­ten on saa­tu Po­rin kau­pun­gin ta­pah­tu­ma-avus­tus­ta. Kon­sert­tiin on va­paa pää­sy. Kä­si­oh­jel­mia myy­dään ovel­la tun­tia en­nen kon­sert­tia (10 eu­roa, kä­teis­mak­su). Ah­lais­ten kir­kon osoi­te on Kirk­ko­ku­ja 3, Ah­lai­nen.

Kon­ser­tis­sa kuul­laan Ro­man­ze-osa Mo­zar­tin Pie­nes­tä yö­soi­tos­ta, Juk­ka-Pek­ka Leh­don Noc­tur­ne, Lau­ra Sees­me­ren ja Leh­don uu­si teos Gum­man, Lec­lair’n so­naat­ti kah­del­le viu­lul­le, Mert­zin teos Nä­nien Trau­er­lie­der kah­del­le ki­ta­ral­le, Vil­la-Lo­bo­sin Dist­ri­buiç­ão de flo­res hui­lul­le ja ki­ta­ral­le sekä Bac­hia soo­lo­har­mo­ni­kal­la ja soo­lo­ki­ta­ral­la.

Esiin­ty­ji­nä ovat hui­lis­ti Juk­ka-Pek­ka Leh­to, lau­su­ja Lau­ra Sees­me­ri, viu­lis­tit Ion Bui­novsc­hi ja Ca­mil­la Az­zo­la, alt­to­viu­lis­ti Ee­va-Mai­ja Ta­las­ma, sel­lis­ti Sa­ka­ri Ki­vi­nen, har­mo­ni­kan­soit­ta­ja Pasi Rau­ko­la sekä ki­ta­ris­tit Joo­na Lin­tu­nen ja Juha-Pek­ka Pel­to­nen.