8.2. – 29.9.2024, Luon­to­ta­lo Ark­ki, vaih­tu­vien näyt­te­lyi­den tila ”Ko­ti­lo”

Luon­to­ta­lo Ar­kin uu­si näyt­te­ly Ai­nut­laa­tui­nen Yy­te­ri avau­tuu tors­tai­na 8. hel­mi­kuu­ta. Näyt­te­ly ker­too Po­ris­sa si­jait­se­van kuu­lui­san hiek­ka­ran­nan dyy­ni­luon­nos­ta ja sen eri­tyis­piir­teis­tä. Mil­lai­sia la­je­ja Yy­te­rin dyy­neil­lä elää? Mi­ten dyy­nit muo­dos­tu­vat? Mikä uh­kaa dyy­ne­jä ja mi­ten nii­tä suo­jel­laan? Muun mu­as­sa näi­hin ky­sy­myk­siin saa­daan vas­taus.

– Yy­te­ri on mo­nil­le tut­tu paik­ka eten­kin ui­ma­ran­ta­na ja vir­kis­tys­koh­tee­na. Sen li­säk­si se on kui­ten­kin pal­jon muu­ta – koti tai ruo­kai­lu­paik­ka mo­nel­le mie­len­kiin­toi­sel­le eli­ö­la­jil­le. Ha­lu­am­me­kin näyt­te­lys­sä nos­taa esil­le Yy­te­rin ai­nut­laa­tui­suut­ta eten­kin luon­non kan­nal­ta, ker­too ama­nu­ens­si Hei­di Lai­ne Luon­to­ta­lo Ar­kis­ta.

Näyt­te­lys­sä voi ko­kea au­tent­tis­ta Yy­te­ri-tun­nel­maa liik­ku­van ku­van ja ää­nen muo­dos­sa. Va­lo­ku­vien ja eli­ö­näyt­tei­den avul­la esi­tel­lään dyy­niym­pä­ris­tön mo­ni­puo­lis­ta la­jis­toa. Ra­ken­ta­mi­ses­sa on käy­tet­ty ai­toa Yy­te­rin hiek­kaa ja mu­ka­na on myös al­ku­pe­räis­tä dyy­ni­ai­taa. Saat­taa­pa vie­rai­li­ja koh­da­ta pa­raa­ti­pai­kal­ta myös Yy­te­rin tär­keim­män kas­vi­la­jin. Toi­min­ta­o­si­os­sa pie­net näyt­te­ly­kä­vi­jät saa­vat et­siä hie­kan se­as­ta ran­nal­le kuu­lu­via ja kuu­lu­mat­to­mia asi­oi­ta. La­jis­ton esit­te­lyn ja mai­se­ma­tun­nel­moin­nin li­säk­si näyt­te­ly nos­taa esiin dyy­ni­luon­non haa­voit­tu­vai­sen puo­len.

– On to­del­la hie­noa, et­tä ar­vo­kas dyy­niym­pä­ris­tö on saa­tu suo­jel­tua ja säi­ly­tet­tyä näin­kin hy­vin. Sen tur­vaa­mi­nen edel­lyt­tää kui­ten­kin jat­ku­vaa huo­len­pi­toa ja en­nal­lis­ta­mis­toi­men­pi­tei­tä myös tu­le­vai­suu­des­sa, Lai­ne to­te­aa.