Maa­rit Kaut­to

Nak­ki­lan Vers­taan moot­to­ri­kah­vi­las­sa 9. tou­ko­kuu­ta kel­lo 17.00 al­ka­en näh­dään ai­nut­laa­tui­nen vie­ras, kun ai­to Mac­hi­ne Gun Pre­ac­her eli Sam Chil­ders on pai­kal­la ker­to­mas­sa eri­koi­ses­ta elä­mäs­tään.

Sam Chil­der­sin elä­mäs­tä on teh­ty Hol­ly­wood-elo­ku­va The Mac­hi­ne Gun Pre­ac­her, jos­sa Sa­mia näyt­te­lee Ge­rald But­ler. Elo­ku­va pe­rus­tuu Chil­der­sin kir­jaan Anot­her Man’s War. Elo­ku­va ja kir­ja ovat tuo­neet Chil­der­sin tu­tuk­si kym­me­nil­le­tu­han­sil­le ih­mi­sil­le ym­pä­ri maa­il­maa. Vuon­na 2013 Chil­ders vas­taa­not­ti avus­tus­työs­tään Af­ri­kas­sa Äi­ti Te­re­sa -pal­kin­non.

Sam Chil­der­sin tuo Suo­meen po­ri­lai­nen Han­nu Aa­pa, joka it­se ta­pa­si mie­hen en­nen ko­ro­naa Ugan­das­sa.

– Olim­me pa­laa­mas­sa Poh­jois-Ugan­das­ta ja seu­ru­ee­seem­me kuu­lui suo­ma­lai­sen lä­he­tys­työn­te­ki­jän Pert­ti Sö­der­lun­din vai­mo Hei­di Sö­der­lund. Suo­ma­lai­nen Pert­ti oli se, joka ai­koi­naan oli Chil­der­siä vas­tas­sa Ugan­dan len­to­ken­täl­lä, kun hän en­sim­mäi­sen ker­ran saa­pui maa­han. Mie­his­tä tuli sy­dä­nys­tä­viä ja myös Sö­der­lun­din koko per­he ys­tä­vys­tyi Sa­min kans­sa.

– Py­säh­dyim­me Sam Chil­ders-tii­min yl­lä­pi­tä­mään ham­pu­ri­lais­ra­vin­to­laan syö­mään ja hän sat­tui it­se saa­pu­maan pai­kal­le. Näh­des­sään Hei­din, Sam ilah­tui ja liit­tyi seu­raam­me. Chil­ders kier­tää jat­ku­vas­ti ym­pä­ri maa­il­maa pu­hu­mas­sa ja ker­to­mas­sa elä­mäs­tään ja työs­tään, mut­ta Suo­mes­sa hän ei ole kos­kaan ai­kai­sem­min käy­nyt. Nyt minä sain ti­lai­suu­den kut­sua hä­net.

– Olim­me jo so­pi­neet kai­kes­ta, kun ko­ro­na tuli ja py­säyt­ti suun­ni­tel­mam­me. En kui­ten­kaan saa­nut Sam Chil­der­siä mie­les­tä­ni ja pää­tin, et­tä hä­nen vie­rai­lun­sa to­teu­tuu var­mas­ti jos­sain vai­hees­sa. Ja nyt se sit­ten ta­pah­tuu!, Han­nu Aa­pa heh­kut­taa.

Sam ja Nimulen orpokodin lapsia.

Sam ja Nimulen orpokodin lapsia.

Sam Chil­der­sin elä­mä moo­to­ri­pyö­rä­ri­kol­lis­jen­gis­sä oli huu­mei­den, al­ko­ho­lin ja vä­ki­val­lan täyt­tä­mää. Huu­meet tu­li­vat mu­kaan ku­vi­oi­hin jo lap­suu­des­sa, 11-vuo­ti­aa­na. Chil­ders muun mu­as­sa var­ti­oi aseis­tau­tun­nee­na huu­me­kaup­paa. Kuo­le­man­kie­lis­sä raa’an tap­pe­lun jäl­keen Chil­ders päät­ti kään­tää kat­seen­sa Ju­ma­lan puo­leen ja hä­nen ri­kol­li­nen elä­män­sä muut­tui so­dan re­pi­män itä-Af­ri­kan las­ten aut­ta­mi­sek­si.

Vuo­des­ta 1998 läh­tien Chil­ders on tais­tel­lut or­juu­tet­tu­jen las­ten va­paut­ta­mi­sek­si Ete­lä-Su­da­nis­sa ja Poh­jois-Ugan­das­sa. Sam on ra­ken­ta­nut yh­den Ete­lä-Su­da­nin suu­rim­mis­ta or­po­ko­deis­ta, jos­sa on asu­nut jopa yli tu­hat las­ta. Hän on myös joh­ta­nut aseel­li­sia ope­raa­ti­oi­ta pe­las­taak­seen lap­sia ka­pi­nal­li­sar­mei­jan kyn­sis­tä ja sik­si hän­tä kut­su­taan ”ko­ne­ki­vää­ri­saar­naa­jak­si” eli Mac­hi­ne Gun Pre­ac­he­rik­si.

Sam ja hänen suosikkimoottoripyöränsä, vanha Harley Davidson.

Sam ja hänen suosikkimoottoripyöränsä, vanha Harley Davidson.

Chil­ders-tii­mi tuot­taa ja lah­joit­taa noin 12 000 ar­te­ri­aa joka päi­vä Itä-Af­ri­kas­sa. Sam ma­joit­taa sa­to­ja or­po­ja sekä ko­dit­to­mia, jois­ta suu­rin osa on jär­kyt­tä­vän jul­muu­den uh­re­ja. Hä­nen tii­mil­lään on usei­ta suu­ria hank­kei­ta Ete­lä-Su­da­nis­sa, Ugan­das­sa ja Eti­o­pi­as­sa. Hän on po­ran­nut kym­me­niä kai­vo­ja ja käyn­nis­sä on jo kah­dek­san­nen kou­lun ra­ken­ta­mi­nen. Ugan­dan pää­kau­pun­gin Kam­pa­lan kou­luis­sa Chil­der­sin tii­mi­läi­set ja­ka­vat 2 500 ate­ri­aa päi­vit­täin. Osal­le lap­sis­ta se on päi­vän ai­noa ruo­ka-an­nos.

Suo­mes­sa Sam Chil­ders viet­tää kak­si viik­koa ja kier­tää pu­hu­mas­sa eri puo­lil­la maa­ta. Per­jan­tai­na 10. tou­ko­kuu­ta kel­lo 19.00 Chil­ders pu­huu Po­rin Hel­lun­tai­seu­ra­kun­nas­sa. Hän­tä kuul­laan myös Ra­dio Po­rin vie­raa­na.