STT

Tä­nään on syy­tä va­rau­tua keh­noon ajo­ke­liin Suo­men ete­lä­o­sis­sa. Il­ma­tie­teen lai­tos on an­ta­nut va­roi­tuk­sen huo­nos­ta lii­ken­ne­sääs­tä kuu­teen ete­läi­seen maa­kun­taan.

Lä­hel­lä nol­laa ole­va läm­pö­ti­la voi teh­dä tiet liuk­kaik­si ran­ni­kol­la Sa­ta­kun­nas­ta Ky­men­laak­soon sekä si­sä­maas­sa Päi­jät-Hä­mees­sä ja Kan­ta-Hä­mees­sä.

Vii­kon puo­li­vä­lis­sä tal­vi­nen my­räk­kä näyt­täi­si tuo­van Suo­meen laa­jal­ti huo­non ajo­ke­lin ja osin run­sai­ta­kin lu­mi­sa­tei­ta.

En­si vii­kon­lo­pus­ta on tu­los­sa en­nus­teen mu­kaan tal­vi­sen kyl­mä. Lu­mi­sa­teet jää­ne­vät sil­loin vä­hiin.