Maa­rit Kaut­to

An­ni Kai­ta-Aho on syn­ty­nyt ja käy­nyt kou­lut Ul­vi­las­sa. Hä­nel­lä on ol­lut pie­nes­tä pi­tä­en vil­kas mie­li­ku­vi­tus ja mie­len­kiin­toa tai­tee­seen.

– Van­hem­mat ovat ker­to­neet, et­tä mon­ta ker­taa, kun he yrit­ti­vät pu­hua mi­nul­le, en kuun­nel­lut, en­kä vas­tan­nut, kos­ka lei­juin jos­sain omis­sa haa­ve­maa­il­mois­sa­ni, An­ni nau­raa.

Ylä­as­teel­la An­ni oli kä­den­tai­to­pai­not­tei­sel­la luo­kal­la ja lu­ki­os­sa hän kävi kaik­ki mah­dol­li­set ku­va­tai­de­kurs­sit.

– Sel­lai­nen pro­jek­ti­luon­tei­nen on­gel­man rat­kai­se­mi­nen, suun­nit­te­lu ja val­miik­si to­teut­ta­mi­nen ovat ol­leet ai­na mi­nun jut­tu­ni.

Lu­ki­on jäl­keen An­ni haki opis­ke­le­maan muo­toi­lua, mut­ta vas­ta kol­mas ha­ku­ker­ta sa­noi to­den.

– Tein vä­li­vuo­den töi­tä Po­ris­sa ja hain uu­del­leen opis­ke­lu­paik­kaa muo­toi­lun pa­ris­ta. Kun en pääs­syt, muu­tin Tam­pe­reel­le suo­rit­ta­maan am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lus­sa tra­de­no­min opin­to­ja. Nel­jä vuot­ta oli ku­lu­nut ja edel­leen mie­le­ni pa­loi opis­ke­luun ja am­mat­tiin muo­toi­lun pa­ris­sa. Niin­pä pää­tin vie­lä ha­kea Kuo­pi­on Sa­vo­nia am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun koru- ja ja­lo­me­tal­lien muo­toi­lu­lin­jal­le ja sin­ne lo­pul­ta pää­sin.

– Kuo­pi­os­sa vie­räh­ti jäl­leen nel­jä vuot­ta ja val­mis­tut­tu­a­ni pa­la­sin Tam­pe­reel­le. Pa­rin Tam­pe­reen vuo­den jäl­keen mie­he­ni työt toi­vat mei­dät ta­kai­sin Sa­ta­kun­taan ja Rau­mal­le, jon­ne olem­me nyt aset­tu­neet, An­ni ker­too.

An­nin per­hee­seen kuu­luu avi­o­mies ja 2-vuo­ti­as ty­tär. Rau­mal­la An­ni pe­rus­ti suo­ma­lais­ten brän­dien tuot­tei­ta myy­vän De­sign Shop Pii­lon, jon­ka yh­tey­des­sä hä­nel­lä on myös ko­ru­vers­tas. Ko­ru­ja An­ni työs­tää pää­a­si­as­sa ho­pe­as­ta.

– Omia ko­ru­ja­ni olen suun­ni­tel­lut ja val­mis­ta­nut jo kuu­si vuot­ta Ka­ri­na-brän­din al­la. Ka­ri­na tu­lee toi­ses­ta ni­mes­tä­ni, joka on Kaa­ri­na. Ka­ri­na on hen­ki­lö­koh­tai­nen, mut­ta ei kui­ten­kaan ihan suo­raan mi­nun ni­me­ni, An­ni jut­te­lee.

 Anni Kaita-Ahon Vuoden koru 2023 -finaalissa olevaan Lace-mallistoon kuuluu sormus, riipus ja useampi korvakorumalli.

Anni Kaita-Ahon Vuoden koru 2023 -finaalissa olevaan Lace-mallistoon kuuluu sormus, riipus ja useampi korvakorumalli.

Ko­ruis­sa An­nia kieh­too, kuin­ka pie­neen muo­toon tu­lee saa­da mah­du­tet­tua toi­mi­vuus ja kau­neus. Ko­rut ovat myös nä­ky­viä ja mer­kit­se­vät pal­jon kan­ta­jal­leen. Vuo­den koru -kil­pai­lus­sa mu­ka­na ole­van Lace-mal­lis­ton suun­nit­te­luun An­ni sai Tai­teen edis­tä­mis­kes­kuk­sen apu­ra­han. An­ni läh­ti miet­ti­mään, mi­ten sai­si pe­rin­tei­sen pit­sin tuo­tua esiin mo­der­nim­mas­sa muo­dos­sa.

– Vaik­ka ihai­len pit­sin kau­neut­ta ja ar­vos­tan pit­sin­te­ke­mi­sen tai­toa, en voi­nut ku­vi­tel­la it­se käyt­tä­vä­ni pit­si­tuot­tei­ta. Täs­tä muo­dos­tui kau­nis ris­ti­rii­ta.

– Läh­din poh­ti­maan pys­tyi­si­kö pit­siä vie­mään mo­der­nim­paan muo­toon niin, et­tä sil­le omi­nai­nen kau­neus kui­ten­kin säi­lyi­si. Ha­lu­sin tuo­da jo­tain uut­ta ro­mant­ti­se­na ja pe­rin­tei­se­nä pi­de­tyn pit­si­ai­heen ym­pä­ril­le.

An­ni on yl­peä ja iloi­nen pääs­ty­ään mu­kaan Vuo­den koru -kil­pai­luun. Kil­pai­lu hui­pen­tuu Tam­pe­reen Hää­mes­suil­le 5. hel­mi­kuu­ta, jol­loin voit­ta­ja jul­kis­te­taan. Mie­leis­tään ko­ru­mal­lis­toa voi käy­dä ää­nes­tä­mäs­sä www.ju­le­sand­be­ryl.fi-si­vus­ton kaut­ta. Kil­pai­lus­sa on mu­ka­na myös po­ri­lai­nen Mari Syrén Kuk­kii-ko­ruil­laan.

– Ki­sas­sa on upei­ta ko­ru­mal­lis­to­ja ja am­mat­ti­tai­toi­sia muo­toi­li­joi­ta. Pel­käs­tään mu­kaan pää­sy on jo mah­ta­vaa. Seu­raa­va unel­ma­ni on löy­tää uu­del­leen ba­lans­si ja in­to haas­ta­vien ko­ro­na­vuo­sien lai­men­ta­maan te­ke­mi­seen. Ar­mol­li­suu­den ja kär­si­väl­li­syy­den kaut­ta olen op­pi­nut, et­tä voin löy­tää myös uu­den­lai­sen rei­tin, ei­kä työn tar­vit­se ol­la sa­man­lais­ta kuin en­nen. Suun­ni­tel­mis­sa on muun mu­as­sa jo­tain uut­ta pien­ten kor­va­ko­ru­jen mal­lis­too­ni, An­ni miet­tii.