Samu Vah­te­ris­to

Eri puo­lu­ei­den joh­to kier­tää maa­kun­tia nyt ke­sä­kuun alun eu­ro­vaa­lien mer­keis­sä. Vaik­ka EU ko­e­taan usein etäi­sek­si, on SDP:n Ant­ti Lindt­man huo­man­nut ih­mis­ten seu­raa­van kan­sain­vä­lis­tä ti­lan­net­ta huo­les­tu­nee­na.

– Yk­si tee­ma nou­see ylit­se mui­den ja se on tur­val­li­suus. Ve­nä­jä käy ag­g­res­sii­vis­ta hyök­käys­so­taa ja meil­lä on maan kans­sa EU:n pi­sin yh­tei­nen raja. Mei­dän vies­tim­me on sel­vä, Eu­roo­pan pi­tää ot­taa enem­män vas­tuu­ta omas­ta puo­lus­tuk­ses­ta ja tur­val­li­suu­des­ta, Lindt­man sa­noo.

Eu­roo­pan asi­oi­den li­säk­si kes­kus­te­luun nou­se­vat Lindt­ma­nin mu­kaan pal­kan­saa­jiin koh­dis­tu­vat hei­ken­nyk­set.

– Tä­män ke­vään työ­mark­ki­na­kaa­os pu­hut­taa jo­kai­ses­sa maa­kun­nas­sa. Kyl­lä ih­mi­set miet­ti­vät myös, voi­ko EU:ssa teh­dä jo­tain näi­den fun­da­men­taa­lis­ten työ­mark­ki­na­hei­ken­nys­ten suh­teen.

Suo­mes­sa eri puo­lil­la maa­ta on nos­tet­tu esil­le, et­tä maa­han tar­vi­taan li­sää osaa­vaa työ­voi­maa ul­ko­mail­ta.

– Toi­voi­sin, et­tä täs­tä oli­si kon­sen­sus kaik­kien puo­lu­ei­den kes­ken. Sik­si hal­li­tuk­sen ei kan­nat­tai­si ra­ken­taa yli­mää­räi­siä es­tei­tä ul­ko­mai­sil­le työn­te­ki­jöil­le. Kol­men ja kuu­den kuu­kau­den maas­ta­pois­tu­mis­sään­nöt työt­tö­myy­den koh­da­tes­sa ovat erit­täin hai­tal­li­sia, sa­noo Lindt­man.

Lindt­man nä­kee EU:lla ole­van mah­dol­li­suus kil­pail­la ni­me­no­maan rei­luil­la työ­mark­ki­noil­la kan­sain­vä­li­ses­tä työ­voi­mas­ta.

– Sa­ta­kun­nas­sa­kin muis­te­taan ta­pauk­sia, jois­sa muis­ta EU-mais­ta on tul­tu erit­täin pie­nil­lä pal­koil­la työ­mail­le. Kun pys­ty­tään täl­lais­ta hai­tal­lis­ta palk­ka­dump­paus­ta es­tä­mään, niin sii­tä hyö­ty­vät sekä suo­ma­lai­set työn­te­ki­jät et­tä Suo­mes­sa asi­al­li­ses­ti toi­mi­vat yrit­tä­jät.

Vii­me syk­sy­nä Suo­men so­si­a­li­de­mok­raat­ti­sen puo­lu­een pu­heen­joh­ta­jak­si va­lit­tu Ant­ti Lindt­man ar­voi en­sim­mäis­ten yh­dek­sän kuu­kau­den ol­leen tu­lok­sek­kai­ta.

– Vauh­dik­kaat kuu­kau­det ta­ka­na ja mie­les­tä­ni olem­me on­nis­tu­neet ta­voit­tees­sam­me tar­jo­ta vah­va vaih­to­eh­to ny­kyi­sen hal­li­tuk­sen tar­jo­a­mal­le po­li­tii­kal­le, sa­noo Sa­ta­kun­nas­sa vie­rail­lut Ant­ti Lindt­man.

Lindt­man nä­kee SDP:n vah­van gal­lup­me­nes­tyk­sen ker­to­van sii­tä, et­tä hal­li­tuk­sen lin­ja ei tyy­dy­tä ää­nes­tä­jiä.

– Näyt­tää sil­tä, et­tä ai­ka moni hal­li­tus­puo­lu­ei­ta­kin ää­nes­tä­nyt on ryh­ty­nyt poh­ti­maan, et­tä on­ko täl­le hal­li­tuk­sen leik­kaus­po­li­tii­kal­le vaih­to­eh­to­ja, ja se nä­kyy näis­sä vii­me­ai­kai­sis­sa ky­se­lyis­sä.

Hal­li­tus ker­toi aloit­ta­van­sa so­si­aa­li­tur­van uu­dis­tuk­sen, jos­sa työ­mark­ki­na­tu­ki ja pe­rus­päi­vä­ra­ha on tar­koi­tus yh­dis­tää ”yleis­tu­ek­si”. Asu­mis­tu­kea voi­si ha­kea sa­mal­la ha­ke­muk­sel­la. Ta­voit­tee­na on teh­dä so­si­aa­li­tur­vas­ta yk­sin­ker­tai­sem­pi ja työ­hön kan­nus­ta­vam­pi.

– Pe­ri­aa­te, jos­sa so­si­a­li­tur­vaa pi­tää yk­sin­ker­tais­taa on oi­kea. Tämä lin­jat­tiin jo vii­me hal­li­tus­kau­del­la. Sit­ten on ai­na ky­sy­mys sii­tä, et­tä mi­ten uu­dis­tus to­teu­te­taan. Hal­li­tus on teh­nyt erit­täin ra­jut leik­kauk­set, ja li­sää on tu­los­sa voi­maan. Sik­si tu­lem­me kyl­lä erit­täin tark­kaan seu­raa­maan uu­dis­tuk­sen ete­ne­mis­tä.

Sa­ta­kun­ta on Lindt­ma­nil­le mie­lui­sa maa­kun­ta, ei­kä vä­hi­ten sik­si, et­tä SDP on vah­va var­sin­kin kah­des­sa suu­rim­mas­sa maa­kun­nan kau­pun­gis­sa Po­ris­sa ja Rau­mal­la.

– Kun tu­lin en­sim­mäi­sen ker­ran puo­lu­e­joh­toon va­ra­pu­heen­joh­ta­jak­si vuon­na 2012, tai­si en­sim­mäi­nen ti­lai­suu­te­ni ol­la Rau­mal­la yh­dis­tyk­sen vuo­si­juh­las­sa. Tämä on il­man muu­ta meil­le tär­keä maa­kun­ta.