Tui­ja Saa­ri­nen

Huh­ti­kuun lo­pul­la Lu­vi­an kir­kon alt­ta­ri muun­tuu kah­del­la soh­val­la ja sa­na­val­miil­la juon­ta­jal­la Elä­mä­ni vir­si -est­ra­dik­si. Il­lan si­säl­tö on lä­hes yk­si yh­teen ident­ti­nen Elä­mä­ni bii­si -for­maa­tin kans­sa, eli ar­tis­tit esit­tä­vät vir­ret, vie­raat ar­vuut­te­le­vat, ke­nen vir­si on ky­sees­sä, ja lo­puk­si käy­dään läpi, mikä vir­si oli ke­nen­kin ja kuul­laan vir­siin liit­ty­vät ta­ri­nat.

– Elä­mä­ni bii­si on for­maat­ti­na val­ta­van kiva juu­ri sen ta­kia, et­tä sii­nä ei ää­nes­te­tä ke­tään ulos. Jo­kai­nen on oma täh­ten­sä ja saa ker­toa ta­ri­nan­sa, ja kai­ken kruu­naa upea mu­siik­ki, to­te­aa Sol­veig Staff, yk­si Elä­mä­ni vir­si -ta­pah­tu­man jär­jes­tä­jis­tä.

– En­sim­mäi­nen aja­tus oli, et­tä oli­si hie­noa saa­da piis­pa Mari Lep­pä­nen mu­kaan ta­pah­tu­maan. Meil­lä oli täy­del­li­nen ajoi­tus, kun mar­ras­kuun lo­pul­la aloim­me ta­voi­tel­la hän­tä, ni­mit­täin on­nis­tuim­me soit­ta­maan pari päi­vää en­nen ko­kous­ta, jos­sa päi­vi­tet­tiin Lep­pä­sen ka­len­te­ria pit­käl­le eteen­päin.

Eurajoen seurakunnan kanttori Markku Wilen säestää illan artisteja pianolla. Jarkko Kylänpää on tuttu muun muassa Voice of Finlandista. Kuva: Tuija Saarinen

Eurajoen seurakunnan kanttori Markku Wilen säestää illan artisteja pianolla. Jarkko Kylänpää on tuttu muun muassa Voice of Finlandista. Kuva: Tuija Saarinen

Mui­ta vie­rai­ta ovat jää­kiek­ko­le­gen­da Veli-Pek­ka Ke­to­la, Eu­ra­jo­en seu­ra­kun­nan kirk­ko­her­ra As­ko Rii­hi­mä­ki, Eu­ra­jo­en kun­nan­joh­ta­ja Vesa La­ka­nie­mi ja Eu­ra­jo­en Vuo­den Yrit­tä­jäk­si va­lit­tu, me­ri­ra­vin­to­la Bar Pur­jeen ra­vin­to­loit­si­ja Päi­vi Grön­roos.

Mu­siik­ki­puo­lel­la kuul­laan Sami Nie­mis­tä, Eli­na Nur­mo­ran­taa, Jark­ko Ku­jan­pää­tä, Lu­vi­an kirk­ko­kuo­roa ja Lau­lu­yh­tye La­pi­dia. Vir­ret on so­vit­ta­nut ja ka­pel­li­mes­ta­ri­na sekä sä­es­tä­jä­nä toi­mii Mark­ku Wi­len.

Katja Ståhlin saappaisiin Elämäni virsi -tapahtumassa hyppää Eurajoen seurakunnan pappi Riina Laurila, joka tunnetaan myös "balettipappina". Kuva: Tuija Saarinen

Katja Ståhlin saappaisiin Elämäni virsi -tapahtumassa hyppää Eurajoen seurakunnan pappi Riina Laurila, joka tunnetaan myös "balettipappina". Kuva: Tuija Saarinen

Lu­vi­an ”Kat­ja Ståhl” eli juon­ta­ja on Eu­ra­jo­en seu­ra­kun­nan ”ba­let­ti­pap­pi­na­kin” tun­net­tu Rii­na Lau­ri­la.

– Rii­nas­sa on sel­lais­ta iha­naa po­si­tii­vis­ta, kons­tai­le­ma­ton­ta nais­ta. Hän so­pii roo­liin täy­del­li­ses­ti. Hän on kui­ten­kin myös oma it­sen­sä, ei vain pla­gi­aat­ti, to­te­aa Staff.

Virsikirja on monelle se rakkain uskonnollinen kirja. Maailmantilanteen ollessa turvaton on esimerkiksi virrestä 600 tullut monelle tärkeä virsi. Kuva: Tuija Saarinen

Virsikirja on monelle se rakkain uskonnollinen kirja. Maailmantilanteen ollessa turvaton on esimerkiksi virrestä 600 tullut monelle tärkeä virsi. Kuva: Tuija Saarinen

Elä­mä­ni vir­si -ta­pah­tu­ma Lu­vi­an kir­kos­sa 25.4.2024 kel­lo 19.00. Va­paa pää­sy.

"Virret sanoittavat asioita tavalla, joka osuu ihmisen sieluun", toteaa piispa Mari Leppänen. Hän saapuu 25. huhtikuuta Luvialle Elämäni virsi -tapahtuman vieraaksi. Kuva: Valokuvaaja Jussi Vierimaa 2022

"Virret sanoittavat asioita tavalla, joka osuu ihmisen sieluun", toteaa piispa Mari Leppänen. Hän saapuu 25. huhtikuuta Luvialle Elämäni virsi -tapahtuman vieraaksi. Kuva: Valokuvaaja Jussi Vierimaa 2022

Lep­pä­nen: ”Vir­siin tii­vis­tyy vah­vo­ja tun­ne­ko­ke­muk­sia”

Tu­run hiip­pa­kun­nan piis­pa Mari Lep­pä­nen tun­tee hy­vin Elä­mä­ni vir­si -ta­pah­tu­man ta­ka­na ole­van for­maa­tin, sil­lä hän oli Kat­ja Ståh­lin vie­raa­na Elä­mä­ni bii­si -oh­jel­mas­sa vuon­na 2021.

– Se oli tosi suu­ri elä­mys. Sii­nä ym­mär­tää hy­vin sen, mi­ten mu­sii­kil­la on ih­mi­sil­le val­ta­van iso mer­ki­tys, ja mi­ten mu­siik­ki ta­val­laan säi­löö tiet­ty­jä elä­män­vai­hei­ta ja tun­tei­ta, oli­vat ne sit­ten krii­se­jä tai ilon ja on­nen het­kiä. Ajat­te­lin sil­loin, et­tä tämä on kon­sep­ti, joka läh­tee elä­mään mo­nel­la ta­val­la.

– Seu­ra­kun­nat ovat­kin jär­jes­tä­neet Elä­mä­ni vir­si -ta­pah­tu­mia jon­kin ver­ran, mikä so­pii­kin hy­vin, sil­lä sa­mal­la ta­val­la vir­siin tii­vis­tyy vah­vo­ja tun­ne­ko­ke­muk­sia. Ja on hie­noa ja ar­vo­kas­ta, et­tä kirk­ko voi ol­la täl­lais­ten­kin ko­ke­mus­ten paik­ka­na.

Lu­vi­al­le Lep­pä­nen tu­lee mie­lel­lään, ja on iloi­nen, et­tä saat­toi vas­ta­ta kut­suun myön­tä­väs­ti.

– Nämä ovat sel­lai­sia ki­vo­ja het­kiä työn ja ar­jen lo­mas­sa.

Vir­si­kir­ja on mo­nel­le se rak­kain us­kon­nol­li­nen kir­ja.

– Vir­ret sa­noit­ta­vat asi­oi­ta ta­val­la, joka jo­ten­kin osuu ih­mi­sen sie­luun. It­se olen kas­va­nut per­hees­sä, jos­sa lau­let­tiin pal­jon myös hen­gel­lis­tä mu­siik­kia, ja koen, et­tä vir­sien lau­la­mi­nen on ni­me­no­maan kei­no sa­noit­taa us­kon­nol­lis­ta ko­ke­mus­ta. Yh­des­sä lau­la­mi­ses­sa on myös vah­va yh­teen liit­ty­mi­sen ko­ke­mus. Se te­kee ai­voil­le ja sy­dä­mel­le hy­vää.

Yh­den vir­ren va­lit­se­mi­nen Lu­vi­an ta­pah­tu­maan ei ol­lut help­po teh­tä­vä.

– Mi­nul­la on usei­ta rak­kai­ta, eri ti­lan­tei­siin liit­ty­viä ja mer­ki­tyk­sel­li­siä vir­siä. Nyt sit­ten täy­tyi va­li­ta yk­si, jo­hon liit­tyy ta­ri­naa ja mer­ki­tys­tä.