Mar­jut Kuu­sis­to-Nie­mi­pel­to, Sa­ta­e­du/mat­kai­lu­a­lan leh­to­ri

Li­sään­ty­nyt mah­dol­li­suus etä­työ­hön vai­kut­taa tu­le­vai­suu­des­sa en­tis­tä enem­män myös va­paa-ajal­la teh­tyi­hin mat­koi­hin. Etä­työs­ken­te­ly mah­dol­lis­taa myös maa­il­man ko­ke­mi­sen paik­ka­kun­ta­riip­pu­mat­to­mas­ti.

Vii­meis­tään ko­ro­na­pan­de­mi­an jäl­ki­mai­nin­geis­sa etä­työs­tä on tul­lut nor­maa­li, ja yhä use­am­pi työ­nan­ta­ja tar­jo­aa työn­te­ki­jöil­leen etä­työ­mah­dol­li­suuk­sia. Etä­työ on va­paut­ta­nut ih­mi­siä työs­ken­te­le­mään ha­lu­a­mas­saan pai­kas­sa. Näin yh­dis­ty­vät hie­nos­ti työ­e­lä­män ja va­paa-ajan toi­veet.

Ko­ko­naan etä­työ­tä te­ke­vät, paik­ka­si­tou­tu­ma­ton­ta elä­mää elä­vät di­gi­no­ma­dit ovat ny­ky­ään kas­va­va jouk­ko työ­e­lä­mäs­sä. Kei­tä ovat nämä di­gi­no­ma­dit? Mää­ri­tel­män mu­kaan di­gi­no­ma­di hyö­dyn­tää ny­ky­tek­no­lo­gi­aa teh­des­sään työ­tä pai­kas­ta riip­pu­mat­ta ja yh­dis­tää sen mat­kus­ta­mi­seen. Di­gi­no­ma­di te­kee töi­tä tie­to­ko­neel­la usein ul­ko­mail­la työs­ken­nel­len. Suu­rin osa heis­tä työs­ken­te­lee esi­mer­kik­si IT-alal­la, verk­ko­kaup­pa­y­rit­tä­ji­nä, blog­gaa­ji­na, pro­jek­ti­pääl­lik­köi­nä ja free­lan­ce­rei­na.

Etä­työ ul­ko­mail­la tar­jo­aa­kin pai­koil­laan py­sy­mi­sen si­jaan mah­dol­li­suuk­sia reis­sa­ta vie­rai­siin paik­koi­hin. Sa­mal­la voi tu­tus­tua uu­siin kult­tuu­rei­hin ja naut­tia ai­van uu­den­lai­ses­ta työ­il­ma­pii­ris­tä uu­del­la ta­val­la. Työ­pis­tee­si voi­si ol­la mikä vaan paik­ka, vaik­ka ris­tei­ly­a­lus Vä­li­me­rel­lä. Mik­si ei mat­kus­tai­si pit­kin maa­il­maa sa­mal­la, kun te­kee töi­tä – jos se ker­ran on mah­dol­lis­ta?

Läh­teet: STT, Ring Cent­ral Blog

Jut­tu on Sa­ta­e­dun mat­kai­lu­a­lan opis­ke­li­joi­den Mat­kai­lu-liit­tees­tä, joka il­mes­tyi Sa­ta­kun­nan Vii­kon vä­lis­sä 14.2.2024.