Juk­ka Vil­po­nie­mi

Hei­nä­kuun vii­mei­sen kes­ki­vii­kon päi­vä­mää­rä on tänä vuon­na 26.7. Sil­loin La­vi­an to­ril­le odo­te­taan van­ho­ja au­to­ja, trak­to­rei­ta ja mui­ta pyö­ril­lä kul­ke­va ko­nei­ta.

Rau­ras­ta Teh­ryt on saa­vut­ta­nut van­kan suo­si­on La­vi­an ky­län suu­rim­pa­na ke­sä­ta­pah­tu­ma­na, ja sen mer­ki­tys ko­ros­tuu tänä ke­sä­nä, kun La­vi­as­sa ei jär­jes­te­tä pe­rin­tei­siä mark­ki­noi­ta.

– Yh­dek­sän vuo­den ai­ka­na ta­pah­tu­man suo­sio on kas­va­nut jat­ku­vas­ti. Vii­me ke­sä­nä ta­pah­tu­maan osal­lis­tui il­lan ai­ka­na noin 2 000 kä­vi­jää ja eri­lai­sia ko­nei­ta oli noin 350, ker­too ta­pah­tu­man jär­jes­tä­vän Rau­ras­ta Teh­ryt ry:n pu­heen­joh­ta­ja Ris­to Kuk­ku­la.

– La­vi­as­sa on 700–800 loma-asun­toa, ja ha­lu­am­me jär­jes­tää myös hei­tä var­ten tä­män hy­vän mie­len ta­pah­tu­man.

Kuk­ku­lan mu­kaan ta­pah­tu­ma jär­jes­te­tään la­vi­a­lai­sin voi­min, mut­ta ylei­söä ja ko­nei­ta osal­lis­tuu laa­jal­ta alu­eel­ta, ai­na pää­kau­pun­ki­seu­dul­ta saak­ka.

– Ta­pah­tu­mas­ta on tul­lut muun mu­as­sa van­ho­ja au­to­ja ke­räi­le­vien mo­bi­lis­tien yk­si ke­sän käyn­ti­koh­teis­ta. Kun tänä vuon­na ei Nak­ki­las­sa jär­jes­te­tä Tap­pu­ri­ta­pah­tu­maa­kaan, saat­taa mei­dän ta­pah­tu­mam­me kiin­nos­taa yhä enem­män myös maa­ta­lous­ko­nei­den har­ras­ta­jia.

La­vi­an ta­pah­tu­ma on saa­tu mu­kaan mo­bi­lis­tien ta­pah­tu­ma­ka­len­te­rei­hin, joi­den kaut­ta tie­to kul­kee har­ras­ta­jien pa­ris­sa laa­jas­ti.

Pentti Kukkulan Fordson Major -traktori kuuluu Raurasta Tehryt -tapahtuman vakiokoneisiin. Kuva viime vuoden tapahtumasta.

Pentti Kukkulan Fordson Major -traktori kuuluu Raurasta Tehryt -tapahtuman vakiokoneisiin. Kuva viime vuoden tapahtumasta.

Raurasta Tehryt ry

Ai­em­pi­na vuo­si­na Rau­ras­ta Teh­ryt -ta­pah­tu­mas­sa on ol­lut esil­lä van­ho­jen au­to­jen ja maa­ta­lous­ko­nei­den li­säk­si muun mu­as­sa ar­mei­jan ka­lus­toa, ku­ten van­ha pans­sa­ri­vau­nu.

– Tänä vuon­na olem­me yh­teis­työ­kump­pa­nik­sem­me saa­neet van­ho­jen pa­lo­au­to­jen har­ras­ta­jat Tul­ta päin -tee­mal­la, jon­ka myö­tä ta­pah­tu­maan on lu­vas­sa myös mu­se­o­pa­lo­au­to­ja. Po­rin Ula­soo­riin­han ol­laan pe­rus­ta­mas­sa pa­lo­au­to­mu­se­o­ta.

Ta­pah­tu­mal­laan la­vi­a­lai­set ha­lu­a­vat teh­dä ky­lään­sä muu­ten­kin tun­ne­tuk­si.

Ko­nei­den li­säk­si ta­pah­tu­ma­päi­vän yk­si ve­to­nau­la on ol­lut muu­ta­man vuo­den ajan kah­vi­mu­seo Jo­ki­sen van­hal­la kau­pal­la La­vi­an kes­kus­tas­sa. Sin­ne Bir­git­ta ja Har­ri Lau­ta­o­ja ovat ke­rän­neet 25 vuo­den ajan kah­viin liit­ty­vää esi­neis­töä. Val­ta­kun­nal­lis­ta­kin huo­mi­o­ta saa­nut Kah­vi­mu­seo on ylei­söl­le avoin­na ai­no­as­taan Rau­ras­ta Teh­ryt -ta­pah­tu­man yh­tey­des­sä.

Ta­pah­tu­man oh­jel­mas­sa on myös esi­merk­si mu­siik­kie­si­tyk­siä. Oh­jel­ma tar­ken­tuu vie­lä ke­sän ku­lu­es­sa.

Koko ta­pah­tu­maan on avoin pää­sy, ei­kä ko­nei­taan esil­le tuo­vien­kaan tar­vit­se il­moit­tau­tua etu­kä­teen. Ris­to Kuk­ku­lan mu­kaan kaik­ki ha­luk­kaat mah­tu­vat kyl­lä mu­kaan. Ko­nei­taan pai­kal­le tuo­vat saa­vat jär­jes­tä­jil­tä kah­vi­li­puk­keet.

Ta­pah­tu­ma on vi­ral­li­ses­ti avoin­na kes­ki­viik­ko­na 26.7. kel­lo 17–21. Ko­nei­ta voi al­kaa tuo­da pai­kal­le jo il­ta­päi­väl­lä.

Ta­pah­tu­man jär­jes­te­ly­jen ete­ne­mis­tä voi seu­ra­ta sen ko­ti­si­vuil­ta, jot­ka päi­vit­ty­vät vä­hin erin. Ko­ti­si­vut ovat osoit­tees­sa rau­ras­ta­teh­ryt.fi