Osuus­kaup­pa Keu­la uu­dis­taa pal­ve­lu­jaan Eu­ra­jo­el­la. Uu­del­le ton­til­le 8-tien var­teen ava­taan tors­tai­na 30. mar­ras­kuu­ta kel­lo 9.00 ABC Car­wash au­to­pe­su ja ABC au­to­maat­ti­a­se­ma. S-mar­ke­tin ava­jai­sia vie­te­tään en­si ke­vää­nä, mut­ta au­to­pe­su ja tank­kau­sa­se­ma ovat jo val­mis­tu­neet käyt­töön.

Polt­to­nes­te­laa­duis­ta ABC Eu­ra­jo­el­le saa­daan myös ky­syt­tyä E85 -polt­to­ai­net­ta. Muut polt­to­ai­ne­laa­dut ovat 95E10, 98E5, Smart Die­sel ja polt­to­öl­jy. Myyn­tiin tu­lee myös uu­siu­tu­vis­ta raa­ka-ai­neis­ta val­mis­tet­tu Nero Die­sel.

– Kak­si ko­vas­ti toi­vot­tua asi­aa to­teu­tu­vat nyt Eu­ra­jo­el­la eli au­to­pe­su sekä E85 polt­to­ai­ne­laa­tu. On hie­noa pääs­tä to­teut­ta­maan asi­ak­kai­den toi­vei­ta, iloit-

see toi­mi­a­la­joh­ta­ja Tan­ja Pa­lo­luo­to.

Tors­tai­na avau­tu­va ABC Car­wash on uu­de­nai­kai­nen au­to­pe­su­hal­li, jon­ka pe­suoh­jel­mat ja pe­su­ai­neet op­ti­moi­daan ai­na ku­hun­kin vuo­de­nai­kaan so­pi­vik­si. Au­to­pe­su­hal­lin edes­tä löy­tyy jo­no­tus­ka­me­ra, jos­ta asi­a­kas voi seu­ra­ta au­to­pe­sun jo­no­tus­ti­lan­net­ta myös etä­nä ABC mo­bii­lin kaut­ta. Au­to­pe­sun voi mak­saa kä­te­väs­ti ABC-mo­bii­lil­la tai mak­su­kor­til­la au­to­pe­sun si­sää­na­jon luo­na ole­vaan mak­su­au­to­maat­tiin.

Osuus­kaup­pa Keu­lan alu­eel­la os­te­tun au­to­pe­sun voi käyt­tää joko Eu­ra­jo­en tai Tal­li­ke­don ABC Car­wash ase­mil­la.

Eu­ra­jo­en uu­den lii­ke­pai­kan au­toi­li­joi­den pal­ve­lut täy­den­ty­vät tal­ven ai­ka­na vie­lä ABC säh­kö­la­tau­sa­se­mal­la. La­tau­sa­se­mal­la voi la­da­ta au­to­aan te­ho­la­taus- tai asi­oin­ti­la­taus­pis­teis­sä ki­lo­wat­ti­tun­ti­pe­rus­tei­ses­ti.