Ari An­te­roi­nen

Koh­ta kol­me­kymp­pi­nen näyt­te­li­jä Joel Hir­vo­nen muis­te­taan esi­mer­kik­si elo­ku­vis­ta Pe­ru­na, 95, Lo­ve­mil­la, He­vi­reis­su ja Vuo­si­sa­dan häät. TV-pro­duk­ti­ois­sa hän on näy­tel­lyt muun mu­as­sa #lo­ve­mil­las­sa, M/S Ro­man­ti­cis­sa, Ma­ria Kal­li­os­sa, Nyr­kis­sä ja niin edel­leen.

Po­ri­lai­sil­le ja Po­ris­sa vie­rai­le­vil­le Hir­vo­nen tu­lee vii­meis­tään tu­tum­mak­si, kun hän nou­see Kir­ju­rin­luo­don Ke­sä­te­at­te­rin la­val­le Ro­bin Haw­do­nin kir­joit­ta­mas­sa fars­sis­sa Täy­del­li­set häät.

– Tut­tu oh­jaa­ja Mii­ka Mu­ra­nen ky­se­li mu­kaan ja tuo me­nee ai­ka­tau­lul­li­ses­ti hy­vin mui­den töi­den lo­maan, Hir­vo­nen ker­too.

– Po­ris­sa olen poi­ken­nut joi­ta­kin ker­to­ja en­nen­kin. Jat­seil­la tot­ta kai. Mut­ta ei Pori muu­ten niin tut­tu ole.

Täy­del­li­set häät on fars­si. On­ko fars­si mie­lui­sa tyy­li­la­ji?

– Jon­kin­ver­ran on tul­lut fars­se­ja teh­tyä HKT:ssa (Hel­sin­gin Kau­pun­gin­te­at­te­ri). Nau­tin kyl­lä fars­sien te­ke­mi­ses­tä. Kun saa­daan ryt­mi ja raa­mit koh­dil­leen, se on ai­ka nau­tin­nol­lis­ta teh­dä. On me­noa ja mei­nin­kiä, Hir­vo­nen to­te­aa.

– Ylei­sön­kin pa­lau­te on vä­li­tön­tä. Joko hom­ma toi­mii tai ei toi­mi. Kun vit­sit osuu, on se ki­vaa kun ylei­sö nau­raa.

Joel Hir­vo­sen ja oh­jaa­ja Mii­ka Mu­ra­sen li­säk­si la­val­la näh­dään ryh­mä tyy­lik­käi­tä nai­sia: Ei­ja Vil­pas, Ma­ria Kuu­si­luo­ma, Jaa­na Pe­so­nen ja Kreet­ta Sal­mi­nen.

– En var­maan ole niin sa­no­tus­ti kuk­ko­na tun­ki­ol­la. Kyl­lä sii­nä Hir­vos­ta vie­dään ja Hir­vo­nen vi­ki­see.

Po­rin ke­sän jäl­keen Joel Hir­vo­nen läh­tee hä­jyi­le­mään Poh­jan­maal­le, kun elo­ku­va­oh­jaa­ja Alek­si Mä­ke­lä al­kaa te­ke­mään Hä­jyt-elo­ku­val­leen jat­koa.

– So­lar Film­sil­tä soit­ti­vat ja ky­syi­vät, on­ko kiin­nos­tus­ta tul­la mu­kaan. Mä­ke­lä­hän oh­ja­si muun mu­as­sa sen 95-lef­fan, mis­sä näyt­te­lin Timo Ju­ti­laa, niin hän oli tut­tu oh­jaa­ja jo en­nes­tään.

– Jus­tiin ol­tiin Sa­mu­li Edel­man­nin kans­sa en­sim­mäi­sis­sä tree­neis­sä Töö­lön ki­sa­hal­lis­sa. Se­kin hom­ma täs­sä siis pik­ku­hil­jaa käyn­nis­tyy, avaa Hir­vo­nen.

Kuin­ka su­juu ”Po­ho­jan­maan” mur­re?

– Kyl­lä sitä pi­tää tree­na­ta. On­nek­si muis­sa pro­jek­teis­sa olen nuo mur­teet saa­nut jo­ten­kin tart­tu­maan. Pi­tää saa­da kuu­lu­maan myös se mur­teen soin­ti, Hir­vo­nen vas­taa.

Mitä mui­ta pro­jek­te­ja näyt­te­li­jäl­lä on me­neil­lään tai tu­lol­laan?

– En­nen Hä­jyt 2 -elo­ku­vaa ku­va­taan yk­si YLE:n sar­ja, mut­ta sii­tä ei voi vie­lä ker­toa sen enem­pää, Hir­vo­nen vas­taa.

Muu­toin mie­hen elä­mään kuu­luu kuu­lem­ma koko ajan li­sään­ty­viä vai­vo­ja kro­pas­sa. Tä­män koh­ta kol­me­kymp­pi­nen to­kai­see kui­ten­kin pääl­le nau­rah­ta­en.

– Yri­te­tään sel­vi­tä ja pi­tää kun­nos­ta huol­ta, et­tä pol­vet kes­täi­si­vät mah­dol­li­sim­man pit­kään, Hir­vo­nen tar­ken­taa.

Joel Hir­vo­nen odot­taa jo in­nol­la ke­sää.

– Puu­has­tel­laan tyt­töys­tä­vän kans­sa kai­ken­lais­ta. Nyt on jo­ten­kin hyvä ja sees­tei­nen vai­he me­neil­lään ja odo­tan in­nol­la tu­le­via haas­tei­ta. Vä­hän on kui­ten­kin sel­lai­nen malt­ta­ma­ton olo. Kun pää­si­si jo te­ke­mään.

Hir­vo­sen te­ke­mis­tä pää­see siis kat­so­maan Kir­ju­rin­luo­don Ke­sä­te­at­te­riin. Lop­puun hän heit­tää vie­lä pie­net mai­nos­pu­heet:

– On­ko mi­tään pa­rem­paa, kuin ke­säi­nen kau­nis Pori ja val­ta­van haus­ka fars­si hy­vil­lä näyt­te­li­jöil­lä? Mi­ten sitä muu­ten­kaan ha­lu­ai­si ke­säl­lä yh­den pa­ri­tun­ti­sen viet­tää elä­mäs­tään?