San­na Jääs­ke­läi­nen

Yk­si osa hää­pa­rin suur­ta päi­vää on va­lo­ku­vaus. Usein ku­vat ote­taan juu­ri en­nen vih­ki­mis­tä tai heti sen jäl­keen, mut­ta muun­kin­lai­nen ai­ka­tau­lu on mah­dol­li­nen. Sik­si ku­vaus kan­nat­taa suun­ni­tel­la hy­vis­sä ajoin. Po­ri­lai­nen va­lo­ku­vaa­ja Jus­si Kuus­ke­ri ker­too ta­paa­van­sa hää­pa­rin ai­na etu­kä­teen, jot­ta hää­ku­vaus voi­daan suun­ni­tel­la on­nis­tu­nees­ti.

– Sil­loin voi­daan miet­tiä juu­ri ai­ka­tau­lu ja se, mil­lai­sia ku­via ha­lu­taan. Ote­taan­ko pot­ret­ti­ku­vat si­säl­lä vai ul­ko­na? Kuin­ka pal­jon ku­via ha­lu­taan kir­kos­ta tai juh­la­pai­kal­ta? Ta­paan hää­pa­rin mie­lel­lään toi­sen­kin ker­ran, jol­loin käy­dään vie­lä tar­kem­min lä­vit­se esi­mer­kik­si juh­la­paik­ka ja mo­net muut asi­at. On hyvä, et­tä ku­vaa­ja tu­lee tu­tuk­si, se hel­pot­taa ku­vauk­seen aset­tu­mis­ta­kin.

Pariskunnan sormukset ikuistettu hääpäivänä.

Pariskunnan sormukset ikuistettu hääpäivänä.

Jussi Kuuskeri

Jus­si Kuus­ke­ri, joka ku­vaa ni­mel­lä Qskeri Pho­tog­rap­hy, on ko­toi­sin Me­ri­kar­vi­al­ta. Po­ris­sa hän on asu­nut vuo­des­ta 2008 per­heen­sä kans­sa. Päi­vä­työk­seen hän on edel­leen säh­kö­a­sen­ta­ja, mut­ta va­lo­ku­vaus on val­lan­nut yhä enem­män mie­hen ajas­ta ja suun­ni­tel­mis­sa on an­taa sen vie­dä ko­ko­naan.

– Va­lo­ku­vaus­har­ras­tus al­koi luon­to­ku­vauk­se­na ja tie­tys­ti ko­to­na tuli ku­vat­tua lap­sia ja koi­ria. Sit­ten ku­vaa­mi­nen al­koi to­sis­saan kiin­nos­taa mi­nua, aloin pyy­tää tut­tu­ja mal­lik­si ja har­joit­te­lin. Han­kin stu­di­o­va­rus­teet ja sii­tä se sit­ten läh­ti, hän ker­too.

Nyt Kuus­ke­ri ku­vaa häi­tä ja mui­ta juh­lia sekä ot­taa muo­to­ku­via. Myös lem­mik­kien ku­vaa­mi­nen on hä­nel­le edel­leen ra­kas­ta.

– Kaik­ki ovat omal­la ta­val­laan ki­vo­ja. Ku­vaa­mi­nen tun­tuu hie­nol­ta ja tyk­kään ol­la kai­ke­ni­käis­ten ih­mis­ten kans­sa te­ke­mi­sis­sä. Lem­mi­kit ovat usein haas­ta­via ku­vat­ta­via, et­tä ne saa­daan py­sy­mään pai­koil­laan.

Kuus­ke­ri ker­too, et­tei ole ta­van­nut sel­lais­ta ih­mis­tä, jos­ta ei sai­si hy­vää ku­vaa.

– Moni tu­lee muo­to­ku­vat­ta­vak­si vä­hä­tel­len it­se­ään, et­tä "ei mi­nus­ta ku­vaa saa". Näy­tän heti ka­me­ras­ta, mil­lai­sia ku­via tuli ja se on niin iloi­nen yl­lä­tys, et­tä jos­kus on mal­lil­ta tul­lut it­ku­kin. On hie­noa, kun voin osal­ta­ni vai­kut­taa sii­hen, et­tä hei­dän it­se­tun­ton­sa ko­ho­aa.

Kuus­ke­rin mie­les­tä va­lo­ku­van teh­tä­vä on tuo­da ih­mi­ses­tä par­haat puo­let esiin. Sa­mal­la luo­daan muis­to­ja.

Jussi Kuuskeri haluaa kuvillaan tuoda kuvattavan parhaat puolet esiin.

Jussi Kuuskeri haluaa kuvillaan tuoda kuvattavan parhaat puolet esiin.

Sanna Jääskeläinen

Häis­sä Kuus­ke­ri on ku­van­nut kir­kos­sa ja juh­lis­sa sekä ot­ta­nut hää­pot­ret­te­ja.

– Vii­me vuon­na olin jo use­am­mis­sa häis­sä ku­vaa­mas­sa ja täl­le vuo­del­le­kin on jo muu­ta­mat hää­ku­vauk­set so­vit­tu. Suo­si­tuim­pia hää­ku­vaus­paik­ko­ja ovat Noor­mar­kun ruuk­ki­a­lue, Kal­lo ja Kir­ju­rin­luo­to. Yleen­sä hää­pot­ret­ti ote­taan ul­ko­na, hän ker­too.

Sää on tä­hän men­nes­sä suo­si­nut.

– Vii­me ke­sä­nä otin hää­pa­ris­ta ku­via Ul­vi­lan van­has­sa pap­pi­las­sa myös si­säl­lä. Se oli kau­nis mil­jöö.

Kuus­ke­ri ker­too pyr­ki­vän­sä ot­ta­maan ku­vat niin, et­tei nii­tä tar­vit­se kor­jail­la jäl­ki­kä­teen. Häi­den tun­nel­ma säi­lyy ku­vien myö­tä muis­tois­sa.