Lou­nais-Suo­men po­lii­si läh­tee kes­ki­mää­rin 20 mi­nuu­tin vä­lein teh­tä­väl­le, joka liit­tyy ih­mis­ten pa­haan oloon, elä­män­hal­lin­nan haas­tei­siin, mie­len­ter­vey­teen tai it­se­tu­hoi­suu­teen. Kent­tä­työn ar­jes­sa nämä teh­tä­vät ko­ros­tu­vat ai­em­paa enem­män.

Vuon­na 2023 Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sel­la po­lii­si­par­tio hä­ly­tet­tiin kaik­ki­aan 26 000 ker­taa yk­si­lön suo­jaan koh­dis­tu­val­le teh­tä­väl­le.

Käy­tän­nös­sä kyse on eri­lai­siin mie­len­ter­vey­teen, päih­tei­siin, häi­ri­ö­käyt­täy­ty­mi­seen ja il­ki­val­taan, ka­don­nei­siin tai ka­ran­nei­siin, it­se­mur­han yri­tyk­seen tai sen uh­kaan liit­ty­vis­tä teh­tä­vis­tä, ko­ti­hä­ly­tyk­sis­tä tai kuol­leis­ta hen­ki­löis­tä.

Näi­den teh­tä­vien osuus on yli puo­let po­lii­sin kai­kis­ta hä­ly­tys­teh­tä­vis­tä.

− Vaik­ka yk­si­lön suo­jaan koh­dis­tu­vien teh­tä­vien mää­rä tun­tuu suu­rel­ta, on se kui­ten­kin las­ke­nut vii­meis­ten kym­me­nen vuo­den ai­ka­na yli 20 pro­sent­tia, sa­noo Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen po­lii­si­pääl­lik­kö Ris­to Lam­mi.

Las­ke­va tren­di mu­kai­lee jo pit­kään jat­ku­nut­ta yleis­tä ke­hi­tys­tä, jos­sa po­lii­sil­le osoi­te­tut hä­ly­tys­teh­tä­vät ovat vuo­si vuo­del­ta vä­hen­ty­neet.

Kui­ten­kin sa­maan ai­kaan it­se­tu­hoi­suu­teen ja pa­haan oloon liit­ty­vät teh­tä­vät ovat li­sään­ty­neet. Vii­meis­ten 10 vuo­den ai­ka­na niis­sä on ol­lut kas­vua jopa 138 pro­sent­tia.

Vuon­na 2023 Lou­nais-Suo­men po­lii­sil­la oli yh­teen­sä lä­hes 2 000 it­se­mur­ha­y­ri­tyk­seen tai sen uh­kaan liit­ty­vää teh­tä­vää. Mää­rä on enem­män kuin ker­taa­kaan vii­meis­ten kym­me­nen vuo­den ai­ka­na.

– Hä­ly­tys­teh­tä­vien pe­rus­teel­la näyt­täi­si, et­tä ylei­ses­ti ot­ta­en yh­teis­kun­nas­sa me­nee pa­rem­min, mut­ta sa­ma­nai­kai­ses­ti osal­la ih­mi­sis­tä on en­tis­tä va­ka­vam­pia on­gel­mia elä­män­hal­lin­nan osal­ta, Lam­mi sum­maa.

Il­miö näyt­täy­tyy hal­lit­se­vas­ti po­lii­sin kent­tä­työn ar­jes­sa. Luon­teen ja haas­ta­vuu­den vuok­si teh­tä­vät ovat usein pit­kä­kes­toi­sia. Ei­kä ole ta­va­ton­ta, et­tä sama hen­ki­lö voi tar­vi­ta vi­ra­no­mais­ten apua jopa mon­ta ker­taa yh­den vuo­ro­kau­den ai­ka­na.

– Päi­vit­täin suo­ri­tam­me eri­lai­sia tar­kis­tus­teh­tä­viä ih­mis­ten ko­tei­hin esi­mer­kik­si lä­heis­ten pyyn­nös­tä. Päi­vit­täin koh­taam­me työs­säm­me it­se­tu­hoi­sia, kuol­lei­ta ja hei­dän omai­si­aan, jot­ka oh­ja­taan avun pii­riin. Päi­vit­täin an­nam­me mie­len­ter­vey­sa­si­ois­sa vir­ka-apua vi­ra­no­mai­sil­le, jot­ka ei­vät yk­sin pys­ty hoi­ta­maan teh­tä­vä­pii­riin­sä kuu­lu­vaa teh­tä­vää, ku­vai­lee Lou­nais-Suo­men po­lii­sis­sa yleis­joh­ta­jan työs­ken­te­le­vä ko­mi­sa­rio Kir­si Kos­ki­nen.

Vä­ki­val­ta­ri­kos­ten synk­kä nou­su niin val­ta­kun­nal­li­ses­ti kuin alu­eel­li­ses­ti­kin on jat­ku­nut edel­leen. Lou­nais-Suo­mes­sa po­lii­sil­le il­moi­tet­tiin vä­ki­val­ta­ri­kok­sia lä­hes 13 pro­sent­tia ja ryös­tö­jä yli 34 pro­sent­tia enem­män kuin edel­lis­vuon­na.

– Jat­kam­me edel­leen yleis­ten paik­ko­jen te­hos­tet­tua val­von­taa Lou­nais-Suo­mes­sa, sel­vi­täm­me te­hok­kaas­ti ri­kok­sia ja tar­ken­nam­me en­nal­ta es­tä­vän työn pai­no­tuk­sia, jot­ta saam­me jar­ru­tet­tua kas­vu­vauh­tia tai jopa py­säy­tet­tyä sen, Lam­mi ker­too.

Eri­tyi­ses­ti sek­su­aa­li­ri­kos­ten koh­dal­la nä­kyy hät­käh­dyt­tä­vä muu­tos: nou­sua edel­lis­vuo­des­ta on 95 pro­sent­tia. Poik­keuk­sel­li­nen hyp­päys joh­tuu muun mu­as­sa vuo­den 2023 alus­sa voi­maan tul­leen uu­dis­tu­neen sek­su­aa­li­ri­kos­lain vai­ku­tuk­sis­ta.

– Kun tiet­ty­jen ni­mik­kei­den ran­gais­ta­vuut­ta an­ka­roi­tet­tiin, toi se mää­räl­li­ses­ti enem­män uu­sia ri­kok­sia sek­su­aa­li­ri­kos­ten al­le. Sa­mal­la olem­me re­sur­soin­nis­sam­me pa­nos­ta­neet sek­su­aa­li­ri­kos­ten tut­kin­taan, min­kä an­si­os­ta ti­las­tois­sa nä­kyy myös en­tis­tä te­hok­kaam­pi pal­jas­ta­va po­lii­si­toi­min­ta, Lam­mi taus­toit­taa.

Kol­man­te­na kes­kei­se­nä vuo­den 2023 ti­las­tol­li­se­na il­mi­ö­nä näyt­täy­tyy poik­keuk­sel­li­sen voi­ma­kas ta­lous­ri­kos­ten mää­rän kas­vu. Lou­nais-Suo­men po­lii­sil­le il­moi­tet­tiin lä­hes 41 pro­sent­tia enem­män ta­lous­ri­kok­sia kuin vuot­ta ai­em­min.

Kas­vun taus­tal­la vai­kut­ta­vat ko­ro­nas­ta joh­tu­vat ta­lous­vai­keu­det ja nii­tä seu­ran­neet kon­kurs­sit, jot­ka ta­lous­ri­kos­tut­kin­nas­sa näyt­täy­ty­vät vii­veel­lä tyy­pil­li­sim­mil­lään kon­kurs­si­ri­kok­si­na.

Myös eri­lais­ten pe­tos­ri­kos­ten, ku­ten yri­tys­toi­min­taan liit­ty­vien si­joi­tus- ja ra­hoi­tus­pe­tos­ten mää­rä on kas­va­nut.

Kes­kei­siä nos­to­ja Lou­nais-Suo­men po­lii­si­lai­tok­sen vuo­den 2023 toi­min­ta­lu­vuis­ta:

• Ri­kos­la­ki­ri­kos­ten tut­kin­ta-ai­ka ly­he­ni edel­lis­vuo­des­ta 18 pro­sen­til­la (koko maas­sa tut­kin­ta-ai­ka pi­te­ni 42 pro­sen­til­la).

• Ri­kos­la­ki­ri­kos­ten (pois lu­kien lii­ken­ne­ri­kok­set) sel­vi­ty­sas­te oli 59 pro­sent­tia (koko maas­sa sel­vi­ty­sas­te oli 56 pro­sent­tia).

• Ryös­tö­jä il­moi­tet­tiin 34 pro­sent­tia enem­män (koko maas­sa nou­sua 17 pro­sent­tia).

• Lu­vat­ta tun­keu­tu­en var­kauk­sia kir­jat­tiin lä­hes 19 pro­sent­tia vä­hem­män kuin vuon­na 2022 (koko maas­sa las­kua 8 pro­sent­tia).

• Vä­ki­val­ta­ri­kos­ten mää­rä nou­si noin 13 pro­sen­til­la (koko maas­sa nou­sua 7 pro­sent­tia).

• Sek­su­aa­li­ri­kok­sia il­moi­tet­tiin 95 pro­sent­tia enem­män kuin edel­lis­vuon­na (koko maas­sa kas­vua 30 pro­sent­tia).

• Ta­lous­ri­kok­sia ti­las­toi­tiin lä­hes 41 pro­sent­tia enem­män (koko maas­sa nou­sua 13 pro­sent­tia).