Huit­tis­ten Sääs­tö­pank­ki­sää­ti­ön apu­ra­ho­jen haus­sa on tänä vuon­na tee­ma­na Ar­jen tur­val­li­suus ja hy­vin­voin­ti. Kes­ki­te­tys­sä haus­sa ja­os­sa on yh­teen­sä noin 180 000 eu­roa, mikä on en­nä­tyk­sel­li­sen suu­ri sum­ma. Tä­män li­säk­si sää­ti­ön hal­li­tus voi vuo­den ai­ka­na myön­tää apu­ra­ho­ja ja avus­tuk­sia myös kes­ki­te­tyn ha­ku­kier­rok­sen ul­ko­puo­lel­la yk­sit­täi­siin hank­kei­siin. Yk­sit­täi­siä ha­ke­muk­sia voi si­ten jät­tää myös mui­na ai­koi­na. Ko­ko­nai­suu­des­saan vuo­den 2024 avus­tus­pot­ti tu­lee ylit­tä­mään nel­jän­nes­mil­joo­nan eu­ron ra­jan.

Kes­ki­tet­ty ha­ku­kier­ros käyn­nis­tyy 15. hel­mi­kuu­ta ja jat­kuu 29. maa­lis­kuu­ta saak­ka. Ha­ku­lo­mak­keet ja –oh­jeet löy­ty­vät Sääs­tö­pank­ki­sää­ti­ön ko­ti­si­vuil­ta.

Tee­mal­la Sääs­tö­pank­ki­sää­tiö ha­lu­aa kan­nus­taa eri­lai­sia yh­dis­tyk­siä, yh­tei­sö­jä ja mui­ta toi­mi­joi­ta miet­ti­mään ja ke­hit­tä­mään pro­jek­te­ja ar­jen tur­val­li­suu­den ja hy­vin­voin­nin li­sää­mi­sek­si laa­jal­la kir­jol­la. Kyse voi ol­la pie­nis­tä yk­sit­täi­sis­tä pro­jek­teis­ta tai laa­jem­mis­ta, pit­kä­kes­toi­sis­ta­kin hank­keis­ta, joil­la eri­lais­ten ryh­mien ja yk­sit­täis­ten ih­mis­ten ar­jen tur­val­li­suut­ta voi­daan ke­hit­tää.

– Al­ka­neen vuo­den tee­ma on tar­koi­tuk­sel­la laa­ja, sil­lä sen tar­koi­tuk­se­na on he­rät­tää eri toi­mi­joi­ta ja jär­jes­tö­jä poh­ti­maan, mil­lä kai­kil­la ta­voin ar­jen tur­val­li­suut­ta ja hy­vin­voin­tia voi­tai­siin ke­hit­tää. Toi­vom­me run­saas­ti uu­sia ja in­no­va­tii­vi­sia ha­ke­muk­sia, to­te­a­vat sää­ti­ön hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Mik­ko Leh­to­nen ja sää­ti­ön toi­mi­tus­joh­ta­ja Han­nu Vä­hä­hyyp­pä.

Tee­ma-ajat­te­lus­ta huo­li­mat­ta ha­ku­me­net­te­lys­sä sää­tiö ot­taa vas­taan kaik­kia sää­ti­ön tar­koi­tus­ta vas­taa­via ha­ke­muk­sia, mut­ta toi­vo­muk­se­na on, et­tä eri­tyi­ses­ti vuo­den tee­maan liit­ty­viä ha­ke­muk­sia tu­li­si run­saas­ti. Pää­tök­set apu­ra­hois­ta teh­dään huh­ti­kuun puo­li­vä­lin jäl­keen.

– Ku­lu­va vuo­si on nel­jäs var­si­nai­nen toi­min­ta­vuo­si yleis­hyö­dyl­li­se­nä sää­ti­ö­nä ja haas­tee­na edel­leen on saa­da sää­ti­ön toi­min­ta tun­ne­tuk­si po­ten­ti­aa­lis­ten ha­ki­joi­den kes­kuu­des­sa. Sää­tiö on myös erit­täin kiin­nos­tu­nut eri­lai­sis­ta ide­ois­ta ja eh­do­tuk­sis­ta, joil­la al­ku­tai­pa­leel­la ole­van sää­ti­ön toi­min­taa voi­daan ke­hit­tää ja suun­na­ta si­ten, et­tä pa­nos­tuk­sil­la saa­tai­siin mah­dol­li­sim­man pal­jon hy­vää ai­kai­sek­si. Apu­ra­ho­jen ko­ko­nais­mää­rä on ra­jal­li­nen, mut­ta re­surs­sit pa­ra­ne­vat koko ajan. Ta­voit­tee­na on tur­va­ta ta­sai­nen ja vai­kut­ta­va avus­tus­ten ja apu­ra­ho­jen vir­ta tu­le­vi­na vuo­si­na, Leh­to­nen ja Vä­hä­hyyp­pä ker­to­vat.

Huit­tis­ten Sääs­tö­pank­ki­sää­tiö ja Ul­la Tuo­mi­sen sää­tiö ovat käyn­nis­tä­neet yh­tei­sen Lah­jak­kai­den nuor­ten Tah­to-poo­lin. Tah­to-poo­li on suun­nat­tu sää­ti­öi­den toi­min­ta-alu­een oman ikä­luok­kan­sa kan­sal­lis­ta/kan­sain­vä­lis­tä huip­pua ta­voit­te­le­vil­le nuo­ril­le ur­hei­li­joil­le sekä ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­siä ai­nei­ta har­ras­ta­vil­le lah­jak­kail­le lap­sil­le ja nuo­ril­le.

Kes­kei­se­nä ta­voit­tee­na on kan­nus­taa las­ta/nuor­ta hä­nen ur­hei­lu-ural­laan tai ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­ses­sä har­ras­tuk­ses­saan, sekä pa­ran­taa hä­nen ke­hit­ty­mis­mah­dol­li­suuk­si­aan ta­lou­del­li­sen tuen avul­la.

Tah­to-poo­liin toi­vo­te­taan jat­kos­sa mu­kaan myös mui­ta sää­ti­öi­tä, mikä mah­dol­lis­tai­si en­tis­tä laa­jem­man ja mo­ni­puo­li­sem­man tuki- ja kan­nus­tin­ver­kos­ton luo­mi­sen. Ta­voit­tee­na on myös kan­nus­taa en­tis­tä use­am­pia nuo­ria esi­merk­kien avul­la eri­lais­ten har­ras­tus­ten pa­riin ja li­sä­tä in­toa it­sen­sä ke­hit­tä­mi­seen sekä fyy­si­ses­ti et­tä hen­ki­ses­ti.

Tah­to-poo­liin va­li­taan lap­sia ja nuo­ria, jot­ka omal­la esi­mer­kil­lään ja esi­ku­vi­na kan­nus­ta­vat mui­ta lap­sia ja nuo­ria ke­hit­tä­mään it­se­ään. Tah­to-poo­lin vuo­sit­tai­set apu­ra­hat ovat suu­ruu­del­taan 1000-2500 eu­roa. Apu­ra­haa voi ha­kea pe­räk­käi­si­nä vuo­si­na, kui­ten­kin vuo­si ker­ral­laan. En­sim­mäi­set ur­hei­lu­a­pu­ra­hat on koh­dis­tet­tu yk­si­lö­la­jeil­le ja yk­sit­täi­sil­le lap­sil­le/nuo­ril­le. Ta­voit­tee­na on ja­kaa vuo­sit­tain vä­hin­tään 35 000 eu­roa ur­hei­lu­a­pu­ra­hoi­na ja ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­si­nä apu­ra­hoi­na.

Ur­hei­lu­a­pu­ra­hat myön­tää Huit­tis­ten Sääs­tö­pank­ki­sää­tiö. Koh­de­a­lu­ei­na ovat Sa­ta­kun­ta ja Lou­nais-Pir­kan­maa. Ur­hei­lu­a­pu­ra­han ha­ki­jan tu­lee vuon­na 2024 ol­la 13-21 vuo­ti­as. Ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­set apu­ra­hat myön­tää Ul­la Tuo­mi­sen sää­tiö. Koh­de­a­lu­ee­na on Sa­ta­kun­ta. Ha­ki­jan tu­lee vuon­na 2024 ol­la 10-17-vuo­ti­as.

Apu­ra­haa ha­e­taan lä­het­tä­mäl­lä va­paa­muo­toi­nen ha­ke­mus yh­te­nä pdf-tie­dos­to­na osoit­tee­seen huit­tis­tensps@gmail.com (ur­hei­lu­a­pu­ra­hat) tai cim­mo.nur­mi@samk.fi (ma­te­maat­tis-luon­non­tie­teel­li­set apu­ra­hat). Ha­ku­ai­ka vuon­na 2024 on 15.2. – 29.3. Ha­kuoh­jeet löy­ty­vät sää­ti­öi­den verk­ko­si­vuil­ta huit­tis­tensps.fi ja ul­la­tuo­mi­nen.fi.