Ui­ma­ve­si­kau­si al­kaa vi­ral­li­ses­ti 15. ke­sä­kuu­ta. En­nen kau­den al­kua on Po­rin seu­dun ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon alu­eel­ta tut­kit­tu iso­jen yleis­ten ran­to­jen ui­ma­ve­den laa­tu.

EU-ui­ma­ran­toi­hin eli isoi­hin, ylei­siin ui­ma­ran­toi­hin kuu­lu­vat Po­rin seu­dun ym­pä­ris­tö­ter­vey­den­huol­lon alu­eel­la Po­rin Yy­te­rin ui­ma­ran­ta, Kir­ju­rin­luo­don ui­ma­ran­ta, Har­ja­val­lan Kul­ta­kou­kun ui­ma­ran­ta sekä Eu­ra­jo­en Lah­den­pe­rän ui­ma­ran­ta.

Ran­noil­ta tiis­tai­na 4. ke­sä­kuu­ta otet­tu­jen ja la­bo­ra­to­ri­os­sa tut­kit­tu­jen val­von­ta­näyt­tei­den pe­rus­teel­la ui­ma­ve­den laa­dun on to­det­tu ole­van mik­ro­bi­o­lo­gi­ses­ti hy­vää ui­ma­vet­tä kai­kil­la yl­lä mai­ni­tuil­la ran­noil­ta.

Ui­ma­ve­sien laa­tua seu­ra­taan koko ke­sän ajan ker­ran kuu­kau­des­sa otet­ta­vin ve­si­näyt­tein. Uu­sim­mat ra­por­tit ja li­sä­tie­toa ui­ma­ran­nois­ta löy­tää Po­rin kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­ta. Myös ter­veys­val­von­nan neu­von­ta aut­taa pu­he­li­mit­se ar­ki­sin kel­lo 9–15 sekä säh­kö­pos­tit­se ter­veys­val­von­ta@pori.fi. Pu­he­lin­nu­me­ro neu­von­taan on 044 701 3353.