STT

Suo­men itä­ra­jal­la oli rau­hal­lis­ta myös per­jan­tai­na, toi­se­na päi­vä­nä Ve­nä­jän-vas­tai­sen ra­jan tie­lii­ken­teen täys­su­lun al­ka­mi­sen jäl­keen. Hil­jai­ses­ta päi­väs­tä ra­jal­la ker­toi­vat Ra­ja­var­ti­os­tot vies­ti­pal­ve­lu X:ssä.

Me­ri­var­ti­os­to puo­les­taan ker­toi, et­tä Hel­sin­ki-Van­taan len­to­a­se­man lii­ken­ne su­jui nor­maa­liin ta­paan. Itä­ra­jan sul­ke­mi­sel­la ei ole ol­lut vai­ku­tus­ta muun lii­ken­teen ra­ja­tur­val­li­suu­teen.

Hal­li­tus tie­dot­ti tiis­tai­na sul­ke­van­sa koko itä­ra­jan Vai­nik­ka­lan ra­ta­lii­ken­net­tä lu­kuun ot­ta­mat­ta.

Sul­ku­pää­tös voi­daan tar­vit­ta­es­sa pur­kaa jo en­nen sen päät­ty­mi­sen mää­rä­ai­kaa, tai ra­ja­sul­kua voi­daan myös päät­tää jat­kaa jou­lu­kuun 13. päi­vää pi­tem­mäl­le.

Suo­meen saa­pui elo­kuun alun jäl­keen itä­ra­jan ra­ja­ny­li­tys­paik­ko­jen kaut­ta noin tu­hat kol­man­nen maan kan­sa­lais­ta il­man Schen­gen-vii­su­mia. Ra­jan sul­ke­mi­sen myö­tä Suo­mi kes­kit­ti tur­va­pai­kan­haun len­to­ken­til­le ja sa­ta­miin.