Po­rin seu­dun jä­te­huol­to­ja­os­to val­mis­te­lee 1.6.2024 voi­maan tu­le­vaa jä­te­tak­saa. Uu­teen tak­saan mää­ri­tel­lään nyt myös bi­o­jä­te­as­ti­oi­den tyh­jen­nys­hin­nat, jois­ta jä­te­huol­to­ja­os­to päät­tää ko­kouk­ses­saan 26. maa­lis­kuu­ta.

Bi­o­jä­te­as­ti­an tyh­jen­nys­mak­suun si­säl­tyy kiin­teis­töl­le toi­mi­te­tun as­ti­an li­säk­si jä­te­a­se­tuk­sen edel­lyt­tä­mä pesu kak­si ker­taa vuo­des­sa.

Taus­tal­la on jä­te­lain muu­tos, jon­ka myö­tä bi­o­jät­tei­den ke­räyk­set ja kul­je­tuk­set siir­ty­vät kun­tien vas­tuul­le. Bi­o­jät­tei­den kul­je­tuk­set al­ka­vat Ke­rää­mön ope­roi­mi­na por­ras­te­tus­ti alu­eit­tain 1. ke­sä­kuu­ta al­ka­en.

Tak­sa­e­si­tyk­ses­sä ole­vat bi­o­jä­te­as­ti­oi­den tyh­jen­nys­hin­nat (sis alv 24%):

- Tuu­let­tu­va bi­o­jä­te­as­tia 140 lit­raa 10,35€/ tyh­jen­nys

- Ta­val­li­nen bi­o­jä­te­as­tia 140 lit­raa 9,97€/ tyh­jen­nys ja 240 lit­raa 11,51€/ tyh­jen­nys

- Nos­to­pe­rus­tei­nen jä­te­as­tia 27,89€ / tyh­jen­nys+ kä­sit­te­ly­mak­su pai­non mu­kaan

Jä­te­tak­sa on voi­mas­sa Po­ris­sa, Ul­vi­las­sa, Ko­ke­mä­el­lä, Har­ja­val­las­sa, Nak­ki­las­sa, Me­ri­kar­vi­al­la, Po­mar­kus­sa ja Sii­kai­sis­sa. Jä­te­tak­sa­luon­nos on näh­tä­vil­lä kun­tien säh­köi­sil­lä il­moi­tus­tau­luil­la ja Po­rin kau­pun­gin net­ti­si­vuil­la www.pori.fi/il­moi­tus­tau­lu.