Anu-Eli­na Er­vas­ti / STT

Jour­na­lis­ti­lii­ton val­tuus­tos­sa ai­o­taan tä­nään kes­kus­tel­la lii­ton toi­min­nas­ta Jour­na­lis­ti-leh­den pää­toi­mit­ta­jan Ma­ria Pet­ters­so­nin läh­de­viit­tauk­sia kos­ke­nees­sa kes­kus­te­lus­sa.

Val­tuus­ton pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Laak­so ker­too STT:lle, et­tä hän eh­dot­taa pu­heen­joh­ta­jis­tol­le asi­an kä­sit­te­lyä il­ta­päi­väl­lä al­ka­vas­sa ko­kouk­ses­sa.

– Odo­tan hy­vin mo­ni­puo­lis­ta kes­kus­te­lua. Olen pyy­tä­nyt, ja ym­mär­tääk­se­ni siel­tä on tu­los­sa hy­vin pe­rus­teel­li­nen sel­vi­tys pu­heen­joh­ta­ja (Han­ne) Ahol­ta. Li­säk­si pää­toi­mit­ta­ja Pet­ters­son on pai­kal­la, Laak­so sa­noo.

Val­tuus­to on Jour­na­lis­ti­lii­ton ylin päät­tä­vä elin. Se ei pää­tä työ­suh­teis­ta, mut­ta voi esi­mer­kik­si ää­nes­tää pu­heen­joh­ta­jan ja hal­li­tuk­sen luot­ta­muk­ses­ta. Laak­so ei aa­mul­la ha­lun­nut spe­ku­loi­da mah­dol­li­sel­la luot­ta­mu­sää­nes­tyk­sel­lä. Hä­nen mu­kaan­sa val­tuus­ton nä­ke­mys ta­pauk­ses­ta kuul­laan päi­vän ai­ka­na ei­kä hän pu­heen­joh­ta­ja­na kom­men­toi sitä, mitä val­tuus­ton pi­täi­si teh­dä.

– Ei ole mi­nun kor­vii­ni mi­tään eh­do­tuk­sia (ää­nes­tyk­ses­tä) tul­lut. Mut­ta en ota sii­hen sen enem­pää kan­taa.

Kes­kus­te­lus­sa on ol­lut kyse ta­vas­ta, jol­la Pet­ters­son lai­na­si läh­tei­nä käyt­tä­mi­ään tut­ki­joi­ta tie­to­kir­jas­sa Suo­men his­to­ri­an jän­nät nai­set. Jour­na­lis­ti­liit­to ja pu­heen­joh­ta­ja Han­ne Aho ovat saa­neet jä­se­nil­tä kri­tiik­kiä toi­min­nas­taan ta­pauk­ses­sa.

– Täs­tä on tul­lut vii­mei­sen vii­kon ai­ka­na (jä­se­nil­tä) jon­kin ver­ran pa­lau­tet­ta, ja nä­kö­kul­mia on ol­lut suun­taan ja toi­seen, Laak­so kom­men­toi.

Hä­nel­lä on tie­dos­saan, et­tä "joi­ta­kin" jä­se­niä on eron­nut Jour­na­lis­ti­lii­tos­ta ta­pauk­sen vuok­si.

Te­ki­jä­noi­keus­neu­vos­to lau­sui lo­ka­kuus­sa, et­tä Pet­ters­son oli kir­jas­saan lou­kan­nut ko­pi­oin­nin koh­teek­si jou­tu­nei­den tut­ki­joi­den mo­raa­li­sia oi­keuk­sia. Lau­sun­non mu­kaan lai­nat­tu teks­ti sel­lai­se­naan tai muo­kat­tu­na ei ol­lut var­si­nai­sen si­tee­rauk­sen yh­tey­des­sä ero­tet­ta­vis­sa lain­kaan Pet­ters­so­nin omas­ta teks­tis­tä ei­vät­kä al­ku­pe­räis­teks­tien te­ki­jät tai läh­de il­me­ne sii­tä mil­lään ta­val­la.

Jour­na­lis­ti­liit­to ker­toi vii­me vii­kol­la, et­tä Pet­ters­so­nil­la on sen hal­li­tuk­sen täy­si luot­ta­mus. Tiis­tai­na lii­ton hal­li­tus an­toi kui­ten­kin Pet­ters­so­nil­le "erit­täin va­ka­vat moit­teet" toi­min­nas­taan. Hal­li­tus ei sa­no­nut ir­ti Pet­ters­so­nia, joka on lii­ton mu­kaan hoi­ta­nut pää­toi­mit­ta­jan työn­sä moit­teet­ta. Pet­ters­son on pyy­tä­nyt an­teek­si sitä, et­tei mer­kin­nyt kir­jas­saan si­taat­te­ja hy­vän ta­van mu­kai­ses­ti.

Jot­kut lii­ton jä­se­nis­tä ovat ar­vos­tel­leet pää­tös­tä an­taa Pet­ters­so­nin jat­kaa pää­toi­mit­ta­ja­na. Jul­ki­suu­des­sa esi­tet­ty kri­tiik­ki on liit­ty­nyt myös muun mu­as­sa sii­hen, et­tä Jour­na­lis­ti­lii­ton kat­so­taan vaa­ran­ta­neen oman us­kot­ta­vuu­ten­sa ja et­tä lii­ton an­ta­mis­ta kom­men­teis­ta on syn­ty­nyt tul­kin­ta, et­tä puut­teel­li­nen läh­tey­tys oli­si laa­jem­min jour­na­lis­mia kos­ke­va on­gel­ma.

Ant­ti Laak­so ko­ros­taa, et­tä asia on ol­lut lii­ton hal­li­tuk­sel­le vai­kea.

– Näin jäl­ki­kä­teen on help­po sa­noa, et­tä rat­kai­su­ja oli­si täy­ty­nyt teh­dä no­pe­am­min tai et­tä niis­tä oli­si täy­ty­nyt vies­tiä pal­jon sel­ke­äm­min jul­ki­suu­teen, Laak­so sa­noo.

Hä­nen mu­kaan­sa sel­ke­äm­min oli­si voi­nut vies­tiä esi­mer­kik­si sen, et­tä pa­rin vii­kon ta­kai­ses­sa ko­kouk­ses­sa ku­kaan hal­li­tuk­ses­ta ei puo­lus­ta­nut Pet­ters­so­nin ta­paa kir­joit­taa kir­jan­sa.

– Tämä on ol­lut var­mas­ti erit­täin han­ka­la asia lii­ton joh­dol­le kä­si­tel­lä, kos­ka täs­sä on kyse etii­kas­ta, toi­mit­ta­jan toi­min­nas­ta var­si­nai­sen työn­sä ul­ko­puo­lel­la, ja li­säk­si liit­to on tie­tys­ti täs­sä työ­nan­ta­jan roo­lis­sa. Kaik­kia näi­tä nä­kö­kul­mia on täy­ty­nyt miet­tiä.

Laak­so toi­voo, et­tä lii­tol­le ta­pauk­ses­ta ai­heu­tu­nut mai­ne­hait­ta jää vä­li­ai­kai­sek­si. Jour­na­lis­min luot­ta­muk­sen hän ei us­ko saa­neen suur­ta kol­hua.

– Luo­tan suo­ma­lai­siin jour­na­lis­tei­hin, et­tä täl­lai­nen epä­on­nis­tu­nut Jour­na­lis­ti­lii­ton vies­tin­tä ei vai­ku­ta suo­ma­lai­seen jour­na­lis­miin ei­kä suo­ma­lais­ten luot­ta­muk­seen (sii­hen). Se työ teh­dään päi­vit­täin me­di­as­sa, hän sa­noo.