San­na Jääs­ke­läi­nen

Ra­dio-oh­jat­ta­vien RC-au­to­jen ki­sas­sa ei kat­so­ta kul­jet­ta­jan ikää, ko­koa tai su­ku­puol­ta. Kaik­ki pää­se­vät ki­saa­maan sa­mas­sa sar­jas­sa. Kar­hu RC:n Mi­ka­el Ra­ja­la to­sin myön­tää, et­tä nuo­ri­sol­la on usein oh­jaa­mi­nen ve­ris­sä, eh­kä­pä tie­to­ko­ne­pe­li­ko­ke­muk­sen ta­kia.

– Kaik­kien kiin­nos­tu­nei­den kan­nat­taa kui­ten­kin tul­la Mo­torS­how'ssa ko­kei­le­maan, mi­ten oh­jaa­mi­nen su­juu. Tämä on ni­mit­täin to­del­la haus­ka laji!

Mi­ka­el Ra­ja­lal­la on taus­ta oi­kei­den au­to­jen ral­lis­sa ja jok­kis­luo­kas­sa. En­sim­mäi­sen RC-au­ton hän os­ti 14 vuot­ta sit­ten.

– Vai­mo os­ti toi­sen ja ajoim­me kil­paa ko­ti­pi­has­sa. Sit­ten ys­tä­vä­ni, myös ral­lia aja­nut Vesa Erk­ki­lä in­nos­tui la­jis­ta, Ra­ja­la ker­too.

Nyt koko Ra­ja­lan seit­se­män­hen­ki­nen per­he ajaa RC-au­to­ja. Erk­ki­län kans­sa Mi­ka­el Ra­ja­la pe­rus­ti oman fir­man­kin, joka muun mu­as­sa maa­han­tuo ra­dio-oh­jat­ta­vien au­to­jen va­ra­o­sia.

– Joka lau­an­tai ajam­me si­sä­ra­dal­la Po­ris­sa. Kar­hu RC:n jä­se­net ovat 6–66-vuo­ti­ai­ta ja mu­kaan mah­tuu uu­sia jä­se­niä, hän toi­vot­taa ter­ve­tul­leek­si kiin­nos­tu­neet.

RC-au­toi­luun kuu­luu pal­jon muu­ta­kin kuin pelk­kää kaa­sut­te­lua ra­dal­la. Au­to­jen ka­saa­mi­nen ja huol­ta­mi­nen ovat olen­nai­nen osa har­ras­tus­ta.

Mo­torS­how'ssa RC-au­to­ja pää­see tut­tuun ta­paan ko­kei­le­maan Kar­hu­hal­liin ra­ja­tul­la alu­eel­la. Tänä vuon­na oh­jel­mas­sa on myös ta­sa­tun­nein näy­tö­sa­jo. Ra­ja­la lu­pai­lee näy­tök­sis­sä hui­maa me­noa, kun au­to­jen vauh­ti kiih­tyy pää­suo­ral­la.

– Näi­den au­to­jen ko­ko­luo­kas­sa vauh­ti vas­taa for­mu­loi­den me­noa, hän ker­too.

Mes­su­kä­vi­jät voi­vat il­mai­sek­si ko­keil­la 1:10-ko­ko­luo­kan ra­dio-oh­jat­ta­via säh­kö­käyt­töi­siä au­to­ja. Osas­tol­la on näh­tä­vä­nä myös mui­ta au­to­ja, ku­ten ben­sa­käyt­töi­siä 1:5-ko­ko­luo­kan au­to­ja ja kii­pei­ly­au­to­ja.

Kar­hu RC:n ul­ko­ra­ta si­jait­see Po­mar­kun Hon­ka­kos­kel­la. Siel­lä ki­saa­vat 1:5-ko­ko­luo­kan au­tot. Seu­ral­la on ta­voit­tee­na saa­da ul­ko­ra­dal­le EM-ki­sat, sil­lä rata on yk­si Eu­roo­pan suu­rim­mis­ta.

– Ta­voit­tee­nam­me oli tuo­da pä­ri­nä ta­kai­sin ky­lään. Sii­nä olem­me on­nis­tu­neet, Ra­ja­la hy­myi­lee.

Mes­suo­sas­tol­la Kar­hu RC:lla on mu­ka­na yh­teis­työ­kump­pa­ni Noor­mar­kun Ur­hei­lu­au­toi­li­jat. Ra­ja­la vink­kaa, et­tä elo-syys­kuun vaih­tees­sa aje­taan Jok­kik­sen eli jo­ka­mies­luo­kan SM-lii­ga­fi­naa­li Po­rin Han­gas­suol­la ja Mi­ka­e­lin veli Jont­tu Ra­ja­la ai­koo ol­la mu­ka­na ki­saa­mas­sa oman jouk­ku­een kans­sa.

– Sa­ta­kun­nas­ta tu­lee kak­si ko­vaa jouk­ku­et­ta, toi­sen ka­saa Jont­tu ja toi­sen Vil­le Vii­ta­nen. Mo­lem­mat aja­vat Noor­mar­kun ua/MK:n li­pun al­la. Myös ju­han­nuk­se­na aje­taan jok­kis­ki­sat Han­gas­suol­la, Mi­ka­el Ra­ja­la ker­too.