Maa­rit Kaut­to

Yrit­tä­jä Kati Pal­ta­sen mu­kaan Vik­su Kah­vi­la Po­rin Kir­ju­rin­luo­dos­sa ja Yy­te­ri Shop ovat mo­lem­mat mah­ta­via työ­paik­ko­ja.

– Kun pe­sen Vik­sun te­ras­sia au­rin­koi­se­na ke­sä­aa­mu­na ja rii­kin­ku­kot nau­ku­vat lä­hel­lä, mie­tin, et­tä voi­si­ko tä­män pa­ram­paa työ­mil­jöö­tä enää ol­la. Kir­ju­ri on veh­reä ja kau­nis. Yy­te­ris­sä taas on oma vie­hä­tyk­sen­sä raik­kai­ne meri-il­moi­neen ja dyy­nei­neen.

– Vik­su Kah­vi­la on sel­ke­äs­ti las­ten ja lap­si­per­hei­den paik­ka. Jää­te­löä me­nee ke­säl­lä pal­jon. Yy­te­ri Sho­pis­sa taas käy kai­ke­ni­käi­siä ran­nal­le suun­taa­via ih­mi­siä, ul­koi­i­joi­ta ja pal­jon myös tu­ris­te­ja. Mo­lem­mis­sa pai­kois­sa asi­ak­kaat ovat yleen­sä iloi­sia ja hy­myi­le­väi­siä, ovat­han he va­paal­la ja viet­tä­mäs­sä haus­kaa päi­vää, Kati hy­myi­lee.

Kati Pal­ta­nen on pe­rus­po­ri­lai­nen Kuuk­ka­rin kas­vat­ti. Hän on käy­nyt ra­vin­to­la­kou­lun ja työs­ken­te­li en­nen yrit­tä­jyyt­tään Hes­bur­ge­ris­sa mon­ta vuot­ta.

– Jos­sain vai­hees­sa tuli sel­lai­nen tun­ne, et­tä ha­lu­sin ko­keil­la jo­tain omaa. Pi­din To­ri­ki­os­kia kaup­pa­to­ril­la vuo­des­ta 2015 läh­tien sii­hen saak­ka, kun­nes van­ha to­ri­ra­ken­nus pu­ret­tiin. Vik­su Kah­vi­laa pi­dän nyt nel­jät­tä ke­sää ja sit­ten tuli vie­lä ti­lai­suus läh­teä yrit­tä­jäk­si Yy­te­riin. Ha­lu­sin ol­la mu­ka­na ke­hit­tä­mäs­sä yh­tä Po­rin mat­kai­lun kär­ki­koh­teis­ta ja on­han tämä uu­si vie­rai­lu­kes­kus ai­van ai­nut­laa­tui­nen jo ra­ken­nuk­se­na­kin.

Yy­te­rin uu­si vie­rai­lu­kes­kus avat­tiin ylei­söl­le vas­ta rei­lu viik­ko sit­ten 1. hei­nä­kuu­ta. Yy­te­rin luon­toon hy­vin is­tu­vas­sa ra­ken­nuk­ses­sa toi­mii kau­pun­gin mat­kai­lu­neu­von­ta. Li­säk­si siel­tä löy­tyy ul­ko­au­di­to­rio ja ym­pä­ri vuo­den avoin­na ole­vat wc-ti­lat.

Vie­rai­lu­kes­kus voi toi­mia ko­koon­tu­mis­paik­ka­na, eri­lais­ten ret­kien läh­tö­pis­tee­nä, sekä ins­pi­raa­ti­o­na oma­toi­mi­sen te­ke­mi­sen mah­dol­li­suuk­sil­le. Ra­ken­nuk­sen pi­has­sa on nuo­ti­o­pai­kat ja oman ve­si­pul­lon täyt­tö on­nis­tuu myös hel­pos­ti.

– Ra­ken­nus on upea kor­kei­ne kat­toi­neen, val­ta­vi­ne ik­ku­noi­neen ja puu­pyl­väi­neen. Ja wc:ssä kan­nat­taa käy­dä jo pel­käs­tään sin­ne luo­dun ää­ni­maa­il­man vuok­si. Wc:ssä ni­mit­täin ko­hi­see meri ja lo­kit ja muut me­ri­lin­nut ään­te­le­vät. Kuu­luu lok­kien kir­ku­naa ja haah­ko­jen pul­pu­tus­ta. Ja sei­nil­lä on kau­nii­ta, pyö­rei­tä tau­lu­ja, jois­sa on tie­tois­ku­ja alu­een luon­nos­ta, Kati ku­vai­lee.

Yy­te­rin uniik­ki luon­to on läs­nä koko ra­ken­nuk­ses­sa. Alu­een vas­tuul­li­suus­työ on tun­nus­tet­tu jo Blue Flag -ser­ti­fi­kaa­til­la ja sii­hen liit­tyy myös ta­voi­te kas­vat­taa ym­pä­ris­tö­tie­tout­ta koko me­rel­li­sen Po­rin alu­eel­ta. Yy­te­ri on tär­keim­piä uha­na­lais­ten dyy­ni­luon­to­tyyp­pien suo­je­lu­a­lu­ei­ta Suo­mes­sa.

– Oles­ke­lu­ti­las­sa on esil­lä dyy­neil­le tär­ke­ää ran­ta­veh­nää, ka­tos­sa lii­te­lee me­ri­kot­ka ja pur­jei­den mal­li­sis­ta stän­deis­tä voi lu­kea li­sää alu­een luon­nos­ta. Hie­no­ja ovat myös ik­ku­noi­den ala­o­saa ko­ris­ta­vat van­hat, his­to­ri­as­ta ker­to­vat, mus­ta­val­koi­set kuul­to­ku­vat, Kati ke­huu.

Yy­te­ri Sho­pis­ta löy­tyy täl­lä het­kel­lä vir­vok­kei­den, jää­te­lön ja ran­ta­kä­vi­jöil­le suun­nat­tu­jen tar­vik­kei­den li­säk­si mat­ka­muis­toik­si ja tu­li­ai­sik­si so­pi­via po­ri­lai­sia brän­di­tuot­tei­ta, ku­ten kah­via ja luon­non­kos­me­tiik­kaa. Jää­te­lö­va­li­koi­mas­sa on myös po­ri­lai­sen Kar­hu­lin­nan jää­te­lö­teh­taan ma­ku­ja.

– Meil­lä on myös an­nis­ke­lu- ja ulos­myyn­ti­oi­keu­det, jo­ten olut­töl­kin voi os­taa mu­kaan­vie­tä­väk­si. Tämä en­sim­mäi­nen kesä on ko­kei­lua ja op­pi­mis­ta ja tuo­te­va­li­koi­ma muok­kau­tuu ajan ku­lu­es­sa.

Yy­te­ri Sho­pin asi­a­kas­pal­ve­lus­ta vas­taa Ka­tin it­sen­sä li­säk­si kol­me työn­te­ki­jää.

– Pi­däm­me sho­pin au­ki myös kou­lu­jen syys- ja tal­vi­lo­mil­la ja jou­lun ai­kaan. Olen otet­tu ti­lai­suu­des­ta saa­da ko­keil­la sii­pi­ä­ni yrit­tä­jä­nä myös Yy­te­ris­sä. Nyt vain toi­vom­me lop­pu­ke­säk­si vie­lä pal­jon au­rin­koi­sia päi­viä, Kati jut­te­lee.