Hen­riet­ta Ny­berg / STT

Suo­men Ken­nel­liit­to ker­too kut­su­van­sa luo­la­koi­rien tai­pu­mus­ko­kei­ta jär­jes­tä­vät yh­dis­tyk­set neu­vot­te­luun pi­kai­sel­la ai­ka­tau­lul­la.

Neu­vot­te­lu kos­kee vii­me vii­kol­la Ken­nel­lii­ton val­tuus­tos­sa teh­tyä pää­tös­tä luo­la­koi­rien kri­tiik­kiä he­rät­tä­nei­den tai­pu­mus­ko­kei­den jat­ka­mi­ses­ta. Pää­tös syn­tyi ää­nes­tyk­sen jäl­keen yh­den ää­nen erol­la lu­vuin 58–57. Yh­teen­sä 40 val­tuus­ton jä­sen­tä sekä val­tuus­ton va­ra­pu­heen­joh­ta­ja Jari Park­ki­sen­nie­mi jät­ti­vät pää­tök­ses­tä eri­ä­vän mie­li­pi­teen.

Pää­tök­sen­te­os­sa vas­tak­kain oli­vat Ken­nel­lii­ton hal­li­tuk­sen esi­tys ja tai­pu­mus­ko­keen asi­an­tun­ti­ja­e­li­me­nä toi­mi­van kol­le­gi­on esi­tys. Hal­li­tus oli­si lak­kaut­ta­nut luo­la­koi­rien tai­pu­mus­ko­keet ko­ko­naan.

Ko­kei­ta voi­daan pää­tök­sen mu­kaan jär­jes­tää uu­sil­la sään­nöil­lä taas ke­sä­kuus­ta al­ka­en.

– Olem­me saa­neet val­tuus­ton pää­tök­ses­tä pal­jon pa­lau­tet­ta jä­se­nis­töl­täm­me. Sik­si em­me voi jät­tää asi­aa tä­hän, vaan eri vaih­to­eh­to­jen sel­vit­te­lyä Ken­nel­lii­ton si­säl­lä on jat­ket­ta­va, sa­noo Ken­nel­lii­ton hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Esa Kuk­ko­nen tie­dot­tees­sa.

Ken­nel­lii­ton mu­kaan luo­la­ko­kei­den jär­jes­tä­mi­seen oli­si vaih­to­eh­toi­si­a­kin ta­po­ja niin, et­tei elä­vää ket­tua tar­vit­tai­si. Ket­tu voi­tai­siin kor­va­ta esi­mer­kik­si ro­bo­tii­kal­la.

Ken­nel­lii­ton val­tuus­to voi kä­si­tel­lä sään­tö­jä seu­raa­van ker­ran ke­vät­ko­kouk­ses­saan tou­ko­kuun lo­pul­la.

Oi­keut­ta eläi­mil­le -jär­jes­tö jul­kai­si maa­lis­kuus­sa luo­la­koi­rien tai­pu­mus­ko­keis­ta sa­laa ku­vat­tua vi­de­o­ma­te­ri­aa­lia. Ko­keis­sa koi­ria lai­te­taan käy­tä­viin, jois­sa nii­tä odot­taa elä­vä ket­tu. Vi­de­oil­la nä­kyi, kuin­ka koi­rien ja ket­tu­jen vä­lil­lä syn­tyi tap­pe­lu­ti­lan­tei­ta, vaik­ka se on kiel­let­ty sään­nöis­sä.

Asi­an tul­tua jul­ki­suu­teen Ken­nel­lii­ton hal­li­tus kes­keyt­ti tai­pu­mus­ko­keet ja käyn­nis­ti sel­vi­tyk­sen, mi­ten ko­kei­den sään­tö­jä tu­li­si uu­dis­taa.

Uu­sien sään­tö­jen mu­kaan koh­de-eläin on koko ko­ea­jan sul­jet­tu­na luu­kun taak­se, jol­loin kon­tak­tia koh­de-eläi­men ja koi­ran vä­lil­lä ei voi syn­tyä. Li­säk­si koi­ran työs­ken­te­ly­ai­kaa luo­las­tos­sa ly­hen­ne­tään 20 mi­nuu­tis­ta 15 mi­nuut­tiin, ei­kä luon­non­luo­lan tar­kas­tuk­sia enää teh­dä.

Luo­la­koi­rien tai­pu­mus­ko­keen ta­voit­tee­na on sel­vit­tää koi­rien tai­pu­muk­set ja so­pi­vuus luo­las­sa työs­ken­te­lyyn. Ko­keet käy­dään kei­no­luo­lis­sa, ja koh­de-eläi­mi­nä käy­te­tään tar­ha­ket­tu­ja.

Ken­nel­lii­ton hal­li­tus pe­rus­ti esi­tyk­sen­sä muun mu­as­sa kan­na­not­toon, jon­ka seu­ra- ja har­ras­tu­se­läin­ten hy­vin­voin­nin neu­vot­te­lu­kun­ta an­toi hel­mi­kuus­sa maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­öl­le. Neu­vot­te­lu­kun­nan mu­kaan elä­vän ke­tun käyt­tö ei ole vält­tä­mä­tön­tä luo­la­koi­rien ro­tu­tyy­pil­lis­ten omi­nai­suuk­sien tes­taa­mi­ses­sa ja har­joit­ta­mi­ses­sa.