San­na Jääs­ke­läi­nen

Mol­do­vas­sa syn­ty­nyt ja kas­va­nut Ion Bui­novsc­hi on näh­nyt opis­ke­lun ja työn kaut­ta mui­ta­kin mai­ta. Hän oli kiin­ni­tet­ty­nä sak­sa­lai­seen, kier­tä­vään or­kes­te­riin, kun saa­pui en­sim­mäi­sen ker­ran Suo­meen 1990-lu­vun lo­pul­la.

– Kon­ser­toim­me Mik­ke­lin kir­kos­sa. Olin lu­mou­tu­nut kai­kes­ta kau­neu­des­ta: kirk­kais­ta jär­vis­tä ja luon­nos­ta, hän muis­te­lee.

Kier­tue-elä­mä tuon sak­sa­lai­sen or­kes­te­rin kans­sa al­koi uu­vut­taa Bui­novsc­hia, joka oli hil­jat­tain avi­oi­tu­nut­kin mol­do­va­lai­sen Oxa­nan kans­sa. Sil­loin hän päät­ti to­teut­taa haa­veen­sa ja ha­kea Suo­meen töi­hin. En­sim­mäi­nen työ­paik­ka löy­tyi Ou­lus­ta, jo­hon hän tuli ke­säl­lä 2003.

– Tu­lin Suo­meen vain viu­lu mu­ka­na­ni. Ih­mi­set oli­vat iha­nia, aut­toi­vat ja ot­ti­vat läm­pi­mäs­ti vas­taan.

Nel­jä kuu­kaut­ta myö­hem­min, mar­ras­kuus­sa, tu­li­vat lää­kä­ri­vai­mo ja esi­kois­lap­si Suo­meen. Mol­do­vas­sa oli tuol­loin 20 as­tet­ta läm­min­tä ja Ou­lus­sa 30 as­tet­ta pak­kas­ta.

– Mut­ta vai­mo­ni oli ihas­tuk­sis­saan, kun näki re­von­tu­let, Ion ker­too.

Pian per­he kui­ten­kin muut­ti Tur­kuun. Oxa­na meni suo­men kurs­sil­le ja Ion ha­lu­si myös op­pia kie­len kun­nol­la.

– Tur­ku­lai­set opet­ti­vat mi­nut pu­hu­maan suo­mea. Kun sa­noin jo­tain eng­lan­nik­si, mi­nul­le vas­tat­tiin suo­mek­si. Se oli te­ho­kas tapa op­pia, hän hy­myi­lee.

Bui­novsc­hi va­lit­si uu­den ko­ti­maan­sa, mut­ta am­mat­ti­aan hän ei it­se päät­tä­nyt. Kun syn­tyy kah­den viu­lu­pe­da­go­gin esi­koi­sek­si, on kuin syn­tyi­si viu­lu kä­des­sään. Har­joit­te­lu oli sil­loi­sen ta­van mu­kaan ta­voit­teel­lis­ta jo pie­ne­nä poi­ka­na.

– Ha­lu­sin pe­la­ta jal­ka­pal­loa, mut­ta sen eh­to­na oli tiet­ty mää­rä viu­lu­har­joi­tuk­sia. Kol­men tun­nin soit­ta­mi­sen jäl­keen pää­sin pe­laa­maan, hän ker­too.

Lah­jo­ja oli­si ol­lut pe­li­ken­til­le­kin, mut­ta louk­kaan­tu­mi­sen jäl­keen Ion kes­kit­tyi soit­ta­mi­seen. Hän on opis­kel­lut viu­lun­soit­toa myös Yh­dys­val­lois­sa.

Tu­run fil­har­mo­ni­ses­sa or­kes­te­ris­sa Bui­novsc­hi pää­si 2. kon­sert­ti­mes­ta­rin si­jai­sek­si. Ko­ke­mus toi mu­ka­naan var­muut­ta ja niin­pä hän haki Pori Sin­fo­niet­taan 1. kon­sert­ti­mes­ta­rik­si vuon­na 2007.

– Pori tun­tui oman ko­koi­sel­ta kau­pun­gil­ta. Ar­vos­tan Po­ria ja työ­paik­kaa­ni to­del­la pal­jon. Pori on kuin pa­ra­tii­si.

Tääl­tä löy­tyi myös mu­sii­kil­li­nen hel­mi: po­ri­lai­nen sä­vel­tä­jä Se­lim Palmg­ren. Hä­nen mu­siik­ki­aan Bui­novsc­hi ha­lu­aa esit­tää ja tuo­da tie­toi­suu­teen.

– Ha­lu­sin teh­dä jo­tain ko­ti­kau­pun­ki­ni hy­väk­si, luo­da ta­pah­tu­man, joka jät­täi­si jäl­jen. Mie­tin, oli­si­ko mi­nul­la jo­tain an­net­ta­vaa Po­ril­le, hän sa­noo.

Bui­novsc­hin mie­les­sä al­koi mu­hia idea pe­rus­taa Po­riin ka­ma­ri­mu­sii­kin fes­ti­vaa­li. Kun hän ker­toi aja­tuk­ses­taan Pori Sin­fo­niet­tan yli­ka­pel­li­mes­ta­ri Ti­bor Bogá­nyil­le, tämä in­nos­tui ja ke­hot­ti pis­tä­mään tuu­mas­ta toi­meen.

Niin­pä tä­män vuo­den alus­sa pe­rus­tet­tiin Pori Cham­ber -yh­dis­tys ja en­sim­mäi­nen fes­ti­vaa­li soi tou­ko­kuun lo­pus­sa. Bui­novsc­hi on fes­ti­vaa­lin tai­teel­li­nen joh­ta­ja, mut­ta hän toi­voo, et­tä tit­te­li ei ole py­sy­vä.

– En ha­lua mi­ten­kään ko­ros­taa it­se­ä­ni, vaan teen tätä pal­vel­lak­se­ni kau­pun­kia, Sa­ta­kun­taa, or­kes­te­ria ja kult­tuu­rie­lä­mää, hän to­te­aa ja kiit­tää sa­mal­la kaik­kia, jot­ka läh­ti­vät yh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­seen mu­kaan.

Pori Chamber -festivaalin taustayhdistyksen puheenjohtaja ja taiteellinen neuvonantaja on säveltäjä Juha Leinonen (toinen vas.). Ion Buinovschi (vas.) on taiteellinen johtaja. Tibor Bogányi ja Antti Niemistö ovat yhdistyksen hallituksen ja festivaalin taiteellisen toimikunnan jäseniä. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Pori Chamber -festivaalin taustayhdistyksen puheenjohtaja ja taiteellinen neuvonantaja on säveltäjä Juha Leinonen (toinen vas.). Ion Buinovschi (vas.) on taiteellinen johtaja. Tibor Bogányi ja Antti Niemistö ovat yhdistyksen hallituksen ja festivaalin taiteellisen toimikunnan jäseniä. Kuva: Sanna Jääskeläinen

Pori Cham­ber Ka­ma­ri­mu­siik­ki Fes­ti­vaa­lin ava­jais­kon­sert­ti Kak­si kvar­tet­tia pi­de­tään Sa­ta­kun­nan Mu­se­os­sa kes­ki­viik­ko­na 29.5. kel­lo 18. Kon­ser­tis­sa soit­ta­vat Palmg­ren Qu­ar­tet ja Pori Qu­ar­tet. Tors­tai­na 30.5. kel­lo 18 on Noor­mar­kun Klu­bil­la Nuo­ret so­lis­tit -kon­sert­ti, jos­sa on mu­ka­na myös Pori Jou­het sekä nuo­ria so­lis­te­ja Palmg­ren-kon­ser­va­to­ri­os­ta. Kol­mas kon­sert­ti on per­jan­tai­na 31.5. kel­lo 18 Suo­ma­lai­sel­la Klu­bil­la, jos­sa esiin­ty­vät Palmg­ren Qu­ar­te­tin li­säk­si lau­la­ja Heta Ha­lo­nen, har­mo­ni­kan soit­ta­ja Pasi Rau­ko­la ja kos­ke­tin­soit­ta­ja Tuo­mo Vähä-Pe­so­la. Kaik­ki kon­ser­tit juon­taa Tee­mu Nie­me­lä.