Ro­bin Haw­do­nin ra­kas­tet­tu me­nes­tys­fars­si Täy­del­li­set häät saa en­si-il­tan­sa Po­rin Kir­ju­rin­luo­don Ke­sä­te­at­te­ris­sa 12.6.2024. La­val­la näh­dään jäl­leen var­si­nai­nen täh­ti­kat­taus, kun roo­lei­hin as­tu­vat muun mu­as­sa Ei­ja Vil­pas, Jaa­na Pe­so­nen ja Ma­ria Kuu­si­luo­ma.

Kir­ju­rin­luo­don Ke­sä­te­at­te­ri teet­ti vii­me ke­sä­nä kat­so­jil­leen ky­se­lyn, jos­sa ky­syt­tiin näy­tel­mä­toi­vei­ta. Yl­lä­tyk­sek­si vas­tauk­sis­sa nou­si esil­le jo vuo­sia sit­ten näh­ty hul­va­ton fars­si Täy­del­li­set häät. Te­at­te­ri ha­lu­si vas­ta­ta kat­so­jien toi­vee­seen ja tuo nyt tänä ke­sä­nä tä­män hul­vat­to­man teks­tin uu­te­na, raik­kaa­na ver­si­o­na Kir­ju­rin­luo­don näyt­tä­möl­le.

Täy­del­lis­ten häi­den al­ku­ti­lan­ne on her­kul­li­nen, kun tu­le­va sul­ha­nen Mika he­rää hää­aa­mu­na hääs­vii­tis­tä polt­ta­rei­den­sa jäl­keen. Hän ei muis­ta edel­li­sil­lan ta­pah­tu­mia, mut­ta sän­gys­sä nuk­kuu nai­nen, joka ei ole ai­na­kaan tu­le­va vai­mo Kir­si. Täs­tä al­kaa ta­pah­tu­ma­ket­ju, jo­hon sot­keu­tu­vat niin best­man Tom­mi, ho­tel­lin sii­voo­ja kuin Kir­sin äi­ti­kin. En­nen alt­ta­ril­le pää­syä lu­vas­sa on liuk­kai­den se­li­tys­ten, us­ko­mat­to­mien kään­tei­den ja kä­sit­tä­mät­tö­mien vää­rin­kä­si­tys­ten vyö­ry. Tämä fars­si ker­too häis­tä, kaa­ok­ses­ta ja en­nen kaik­kea hää­kaa­ok­ses­ta.

Esi­tyk­sen oh­jaa Kir­ju­rin­luo­don Ke­sä­te­at­te­rin vii­me ke­sien huip­pu­suo­si­on saa­nei­den ko­me­di­oi­den Vai­mo­ni on tois­ta maa­ta ja Pok­ka pi­tää oh­jaa­ja Mii­ka Mu­ra­nen.

– Täy­del­li­set häät -fars­si so­pii ke­sä­te­at­te­riin jo tee­man­sa puo­les­ta­kin. Mikä oli­si­kaan pa­rem­pi ajan­koh­ta tul­la nau­ra­maan hää­jär­jes­te­ly­jen kaa­ok­sel­le kuin kesä, joka on häi­den ai­kaa. Täl­lä näyt­te­li­jä­po­ru­kal­la us­kal­lan lu­va­ta hy­vän mie­len esi­tyk­sen, jos­ta ei vauh­tia ja yl­lät­tä­viä ti­lan­tei­ta puu­tu, lu­paa esi­tyk­sen oh­jaa­ja ja so­vit­ta­ja Mu­ra­nen, joka näh­dään tut­tuun ta­paan myös näyt­tä­möl­lä.

Roo­leis­sa Mu­ra­sen li­säk­si ovat jo ai­em­mil­ta ke­sil­tä tu­tut ra­kas­tet­tu näyt­te­li­jä-koo­mik­ko Ei­ja Vil­pas, Syke-sar­jan yli­lää­kä­ri Mar­jut Blo­min roo­lis­sa kat­so­jat val­loit­ta­nut Jaa­na Pe­so­nen sekä Kan­sal­lis­te­at­te­rin va­ki­o­kaar­tiin kuu­lu­va upea Ma­ria Kuu­si­luo­ma.

Uu­si­na kas­voi­na Po­ris­sa näh­dään muun mu­as­sa tv-sar­jois­sa Kan­san­vi­hol­li­nen ja Kaik­ki syn­nit lois­ta­nut Kree­ta Sal­mi­nen sekä Hel­sin­gin Kau­pun­gin­te­at­te­rin ja Ryh­mä­te­at­te­rin la­voil­la kat­so­jat hur­man­nut Joel Hir­vo­nen. Täy­del­li­set häät -fars­sin la­vas­tus­suun­nit­te­lus­ta vas­taa Ol­li Ter­vo ja pu­ku­suun­nit­te­lus­ta Au­li Tur­ti­ai­nen. Eng­lan­ti­lai­sen Ro­bin Haw­do­nin näy­tel­män suo­men­nos on Sa­ri­an­ne Paa­so­sen kä­si­a­laa.