Vesa-Pek­ka Jär­ve­lä

Si­sus­ta­mi­nen voi mo­nel­le ol­la vie­ras, jopa pe­lot­ta­va, mut­ta tois­taa myös kiin­nos­ta­va aja­tus. Var­sin­kin aloit­te­li­jaa as­kar­rut­taa, mis­tä si­sus­ta­mi­nen pi­täi­si aloit­taa ja mi­ten pää­see toi­vot­tuun lop­pu­tu­lok­seen?

Moni si­sus­ta­ja kai­paa hy­viä ide­oi­ta ja asi­an­tun­ti­jan neu­vo­ja. Nii­tä saa vii­kon­lop­pu­na Po­rin Kar­hu­hal­lis­sa avoin­na ole­vis­ta Koti & Piha -mes­suil­ta. Var­teen otet­ta­via vink­ke­jä tar­jo­a­vat näyt­teil­le­a­set­ta­jien jouk­koon kuu­lu­vat RTV Oy:n am­mat­ti­lai­set.

RTV Oy on ol­lut pit­kään mu­ka­na Po­rin Kar­hu­hal­lin kak­si­päi­väi­ses­sä mes­su­ta­pah­tu­mas­sa.

– Täs­tä on tul­lut meil­le pe­rin­ne. Ta­pah­tu­ma ke­rää ison jou­kon kä­vi­jöi­tä, jot­ka ovat ai­dos­ti kiin­nos­tu­nei­ta si­sus­tu­sa­si­ois­ta. Laa­jan ja kor­ke­a­ta­soi­sen tuo­te­va­li­koi­man voi­min hei­tä on ai­na mu­ka­va pal­vel­la. Sii­nä sa­mas­sa on oi­va ti­lai­suus ta­va­ta mui­ta alan toi­mi­joi­ta, ja kes­kus­tel­la alan tu­le­vai­suu­den nä­ky­mis­tä. Ra­ken­nu­sa­lan la­mas­ta huo­li­mat­ta, luot­ta­mus tu­le­vaan on ai­na­kin meil­lä edel­leen vank­ka, sa­noo pai­kal­lis­joh­ta­ja Ar­to Ra­ja­la RTV:n Po­rin myy­mä­läs­tä.

RTV Oy pal­ve­lee muun mu­as­sa suun­nit­te­li­joi­ta, ra­ken­nut­ta­jia ja ura­koit­si­joi­ta. Yri­tyk­sen asi­an­tun­te­muk­seen, pit­kään ko­ke­muk­seen ja kor­ke­a­laa­tui­seen tuo­te­va­li­koi­maan luot­ta­vat myös yk­si­tyi­set asi­ak­kaat.

– Alan am­mat­ti­lai­sia on laa­jas­ta asi­a­kas­kun­nas­tam­me noin 85 pro­sent­tia. Lo­put ovat yk­si­tyi­sa­si­ak­kai­ta. Heil­le jo­kai­sel­le py­rim­me ai­na tar­jo­a­maan ku­hun­kin koh­tee­seen par­haat ma­te­ri­aa­li­rat­kai­sut, sa­noo Ra­ja­la.

Va­lon li­sään­ty­mi­nen he­rät­tää niin oma­ko­ti­ta­lon omis­ta­jien kuin ker­ros­ta­los­sa asu­vien si­sus­tu­sin­non.

– Ke­vät on lois­ta­va ai­ka al­kaa miet­tiä ko­din uu­dis­ta­mis­ta. Vuo­den 2024 isoim­pia si­sus­tust­ren­de­jä ovat run­sas vä­rien käyt­tö, ren­to ko­dik­kuus ja oman per­soo­nan vah­vem­pi nä­ky­mi­nen si­sus­tuk­ses­sa.

Ra­ja­lan mu­kaan ku­lu­van vuo­den tren­dit rön­syi­le­vät use­aan eri suun­taan. Nyt van­no­taan klas­si­suu­den ja ko­dik­kuu­den ni­miin, mut­ta sa­ma­nai­kai­ses­ti tu­lo­aan te­ke­vät puh­taat lin­jat ja ai­em­paa pu­ri­taa­ni­sem­pi vaa­le­a­voit­toi­nen si­sus­tus.

– Ta­lou­den tiuk­ka ti­lan­ne hei­jas­tuu luon­nol­li­ses­ti myös si­sus­tu­sa­lal­le. Kaup­pa on käy­nyt mu­ka­vas­ti, mut­ta mo­net asi­ak­kaat va­lit­se­vat täl­lä het­kel­lä hie­man edul­li­sem­pia tuot­tei­ta ja ma­te­ri­aa­le­ja.

Yli 40 toi­mi­pis­teen val­ta­kun­nal­li­sen myy­mä­lä­ver­kos­ton ra­ken­ta­nut RTV on Suo­men joh­ta­va yk­si­tyi­ses­sä omis­tuk­ses­sa ole­va maa­li- ja pin­ta­ma­te­ri­aa­li­tuot­tei­den eri­kois­lii­ke. Sa­ta­kun­nan alu­eel­la RTV:n myy­mä­lä pal­ve­lee Po­rin kes­kus­tan tun­tu­mas­sa, It­se­näi­syy­den­ka­tu 1–3:ssa.

– Yri­tyk­sen juu­ret yl­tä­vät 1950-lu­vun al­kuun. RTV:n ni­mel­lä yri­tys on tun­net­tu 1970-lu­vun al­ku­puo­lel­ta as­ti. 30 vuot­ta sit­ten RTV Oy siir­tyi yk­si­no­maan Lindb­lo­min per­heen omis­tuk­seen. Kil­pai­lu on mei­dän alal­lam­me­kin en­tis­tä ko­vem­paa. Olem­me kui­ten­kin laa­duk­kail­la tuot­teil­lam­me ja asi­a­ka­sys­tä­väl­li­sel­lä pal­ve­lul­lam­me ky­en­neet ta­kaa­maan mark­ki­noil­la van­kan ase­man, ker­too Ra­ja­la.

Joka ke­vät Koti & Piha -ta­pah­tu­mas­sa vink­ke­jä ja neu­vo­ja RTV:n mes­suo­sas­tol­la ja­ka­nut Ra­ja­la va­kuut­taa, et­tä Kar­hu­hal­lin vii­kon­lo­pus­ta mes­su­vie­raat löy­tä­vät ide­oi­ta ja ins­pi­raa­ti­os­ta.

– Ylei­söl­lä on mah­dol­li­suus tart­tua it­se­kin työ­vä­li­nei­siin, ja nik­ka­roi­da asi­an­tun­ti­joi­den opas­tuk­sel­la näin ke­vään kun­ni­ak­si oma lin­nun­pönt­tö, ker­too Ra­ja­la.