Maa­rit Kaut­to

Kuuk­ka­rin kau­nii­ta, van­ho­ja puu­ta­lo­ja kat­sel­les­sa aja­tuk­set suun­taa­vat 1900-lu­vun alun työ­läis­kau­pun­gi­no­san elä­mään. Ai­kaan jol­loin pi­hat ja ka­dut täyt­tyi­vät ar­jen as­ka­rei­den ja las­ten leik­kien ää­nis­tä ja jol­loin tii­vis yh­tei­söl­li­syys oli voi­mis­saan.

Ny­ky­päi­vän Kuuk­ka­ri ui­nuu kau­pun­gin ku­pees­sa hil­jai­sen idyl­li­se­nä. Kor­kei­den lau­ta-ai­to­jen taak­se kät­key­ty­vät ta­lot ja pi­hat he­rät­tä­vät ute­li­ai­suut­ta. Vaik­ka ai­ka tun­tuu py­säh­ty­neen, ih­mi­set ei­vät. Ta­lo­ja en­ti­söi­dään ja ke­vään tul­len elä­mä jäl­leen vil­kas­tuu. Van­hois­sa ta­lois­sa riit­tää ai­na jo­ta­kin nik­ka­roi­ta­vaa.

Hur­maa­vien puu­ta­lo­jen ta­ri­noi­hin voi tu­tus­tua nyt tois­ta ker­taa, kun Kuuk­ka­rin Wan­hat ta­lot avaa­vat oven­sa 9. ke­sä­kuu­ta kel­lo 10–17. Alu­een kau­pun­gin puo­lei­ses­sa pääs­sä pää­see kur­kis­ta­maan 20 ta­loon ja kau­nii­seen pi­haan.

Ta­pah­tu­man jär­jes­tää syys­kuus­sa 2023 pe­rus­tet­tu Pro Kuuk­ka­ri ry.

– Pro Kuuk­ka­ri pe­rus­tet­tiin edis­tä­mään alu­een yh­tei­söl­li­syyt­tä ja van­ho­jen puu­ta­lo­jen tun­net­tuut­ta. Kuuk­ka­rin Wan­hat ta­lot -ta­pah­tu­maan saim­me tu­kea Po­rin kau­pun­gil­ta ja Eu­ra­jo­en Sääs­tö­pank­ki­sää­ti­ön Kor­si-ra­has­tol­ta. Jat­kos­sa yh­dis­tyk­sen on tar­koi­tus seis­tä omil­la ja­loil­laan ja jär­jes­tää Kuuk­ka­ris­sa eri­lai­sia ta­pah­tu­mia, tem­pauk­sia ja vaik­ka­pa or­ga­ni­soi­da yh­tei­nen rin­ki, jos­ta voi­si tar­vit­ta­es­sa saa­da apua sii­vouk­seen, lu­men­luon­tiin ja mui­hin ar­jen pik­ku as­ka­rei­siin, Pro Kuuk­ka­rin pu­heen­joh­ta­ja Ta­pio Vuo­ri­nen ker­too.

Kuukkari-mukejakin on jälleen saatavana, Tapio Vuorinen ja Vesa Rinnemäki näyttävät.

Kuukkari-mukejakin on jälleen saatavana, Tapio Vuorinen ja Vesa Rinnemäki näyttävät.

Ta­pio Vuo­ri­nen ja Pro Kuuk­ka­rin hal­li­tuk­sen jä­sen Vesa Rin­ne­mä­ki lu­paa­vat, et­tä ke­sän ta­pah­tu­ma tar­jo­aa van­ho­jen puu­ta­lo­jen li­säk­si pal­jon mui­ta­kin elä­myk­siä.

– On pop-up -kah­vi­loi­ta ja -ra­vin­to­loi­ta, kirp­pik­siä, mu­siik­kia ja per­heen mies­vä­en ilok­si van­ho­ja au­to­ja. Li­säk­si on eril­li­nen Tai­de telt­tai­lee -ta­pah­tu­ma Kuop­pa­to­ril­la. Sa­ta­kun­nan Mu­seo tuo pai­kal­le Ra­ken­nus­kult­tuu­ri­ta­lo Toi­von hir­si­kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen in­fo­pis­teen.

– En­sim­mäi­nen Kuuk­ka­rin Wan­hat ta­lot -ta­pah­tu­ma jär­jes­tet­tiin kak­si vuot­ta sit­ten ja sil­loin kä­vi­jöi­tä oli noin tu­hat. Tänä ke­sä­nä odo­tam­me vä­keä vä­hin­tään sa­man ver­ran, mut­ta mie­lel­lään tie­tys­ti enem­män. Ta­pah­tu­ma­ran­nek­keet ovat jo myyn­nis­sä Tic­ket­mas­te­ris­sa ja kä­tei­sel­lä Kuuk­ka­ris­sa Hel­lu­lan Kaf­fi­las­sa, Tuo­ma­rin­ka­tu 2:ssa. Kuuk­ka­rin Wan­hat ta­lot -net­ti­si­vuil­ta voi etu­kä­teen käy­dä kat­se­le­mas­sa, mit­kä koh­teet ovat avoin­na, mie­het opas­ta­vat.

Po­rin 6. kau­pun­gi­no­sa eli Kuuk­ka­ri on syn­ty­nyt niin sa­no­tun kuop­pa­kau­pun­gin kai­ku­na. Pori tu­hou­tui lä­hes täy­sin vuo­den 1852 pa­los­sa. Täl­löin köy­hin vä­es­tö, jol­la ei ol­lut va­raa vuok­ra­ta huo­net­ta hal­vim­mas­ta­kaan hök­ke­lis­tä, suun­ta­si kau­pun­gin kaa­voit­ta­mat­to­mal­le alu­eel­le län­teen ja kai­voi it­sel­leen hiek­ka­maa­han kuop­pia asun­noik­si.

Slum­mi­mai­nen asuin­muo­to sai osak­seen no­pe­as­ti huo­mi­o­ta pää­kau­pun­gis­sa as­ti ja 6. kau­pun­gi­no­san kaa­voi­tus­työ aloi­tet­tiin. Tont­tien lu­nas­ta­mi­nen ja ra­ken­ta­mi­sen aloit­ta­mi­nen kui­ten­kin vii­väs­tyi eri­näi­sis­tä syis­tä ja vii­meis­ten kuop­pa-asu­mus­ten muis­tel­laan hä­vin­neen mai­se­mas­ta vas­ta 1900-lu­vun alus­sa.

Idylliset puutalot kutsuvat tutustumaan jälleen ensi kesänä.

Idylliset puutalot kutsuvat tutustumaan jälleen ensi kesänä.

Kuuk­ka­rin ny­kyi­nen ra­ken­nus­kan­ta koos­tuu pää­o­sin lä­hes al­ku­pe­räi­sis­tä 1800-lu­vun lo­pun ja 1900-lu­vun alun hir­si­ta­lois­ta. Suu­rin osa ta­lois­ta on suo­jel­tu­ja. Alue naa­pu­ri­kau­pun­gi­no­si­neen lie­nee Poh­jois­mai­den suu­rin yh­te­näi­nen puu­ta­lo­a­lue.

– Kuuk­ka­ris­sa asut kuin maa­seu­dul­la kes­kel­lä kau­pun­kia. Kaik­ki tär­ke­ät pal­ve­lut löy­ty­vät puo­len­tois­ta ki­lo­met­rin sä­teel­tä läh­det­pä mi­hin suun­taan ta­han­sa.

– Alu­eel­la on noin 70 asuin­kort­te­lia ja ta­lo­ja on noin 400.

– Kuuk­ka­ri on suo­sit­tu asui­na­lue. Kun jär­ke­vän hin­tai­nen talo tai asun­to tu­lee myyn­tiin, se me­nee heti. Van­has­sa ta­los­sa asu­mi­nen on elä­män­ta­pa. Sitä tie­tää jo muut­ta­es­saan, et­tä kaik­ki ei ai­na ole niin vii­mei­sen pääl­le. Kun jon­kin koh­dan saat kun­toon, on toi­nen työ­maa jo odot­ta­mas­sa, Ta­pio Vuo­ri­nen ja Vesa Rin­ne­mä­ki to­te­a­vat.

Kat­so ta­pah­tu­man si­vuil­ta en­nak­ko­lip­pu­jen myyn­ti­pai­kat:

https://www.kuuk­ka­rin­wan­hat­ta­lot.fi/in­fo/#li­put