Lau­ha sää ja pää­si­äi­sel­le en­nus­te­tut ve­si­sa­teet nos­ta­vat Ko­ke­mä­en­jo­en vir­taa­maa tu­le­vi­na päi­vi­nä. Vir­taa­man nou­su saat­taa ai­heut­taa jäi­den liik­keel­le läh­töä. Ke­vään ete­ne­mi­nen on kui­ten­kin hau­ras­tut­ta­nut joen jää­kant­ta mer­kit­tä­väs­ti ja jää­kan­si on jo suu­rel­ta osin su­la­nut, jo­ten jää­pa­don muo­dos­tu­mi­sen ris­ki on pie­nen­ty­nyt.

Ko­ke­mä­en­jo­en va­lu­ma-alu­eel­la on vie­lä pal­jon lun­ta, jota lau­ha sää­rin­ta­ma ja ve­si­sa­teet lä­hi­päi­vi­nä su­lat­ta­vat. Tämä tu­lee li­sää­mään va­lu­ma­ve­sien mää­rää huo­mat­ta­vas­ti. Ko­ke­mä­en­jo­en vir­taa­ma py­ri­tään kui­ten­kin pi­tä­mään sään­nös­te­ly­toi­mien avul­la koh­tuul­li­se­na, jot­ta jäi­den läh­tö ja ve­den­kor­keu­den nou­su oli­si mal­til­lis­ta.

– Suu­rin osa Ko­ke­mä­en­jo­en jäis­tä on jo läh­te­nyt, mut­ta Po­rin kes­kus­tan ja Pih­la­van­lah­den vä­li­sel­lä alu­eel­la on vie­lä jon­kin ver­ran yh­te­näis­tä jää­kant­ta. Jää­pa­don muo­dos­tu­mi­nen joen ala­vir­ral­le on edel­leen mah­dol­lis­ta, mut­ta jää on jo sen ver­ran hau­ras­ta, et­tei se to­den­nä­köi­ses­ti ai­heu­ta suur­ta ris­kiä, ker­too suun­nit­te­luin­si­nöö­ri Tai­na Koi­vis­to Po­rin kau­pun­gil­ta.

Po­rin kau­pun­gin pa­to­tur­val­li­suu­sor­ga­ni­saa­tio jat­kaa ti­lan­teen tark­kai­lua ja pi­tää val­miu­den ta­sol­la 1. Jo­ki­tul­van val­mius­ta­sot on ku­vat­tu kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­la. Val­mius­ta­sot ovat oh­jeel­li­sia ja nii­tä so­vel­le­taan kul­loin­kin voi­mas­sa ole­vien ve­sis­tö- ja sää­en­nus­tei­den mu­kaan. Kau­pun­ki tie­dot­taa tul­va­vaa­ra­ti­lan­teen muu­tok­sis­ta sekä val­mius­ta­so­jen nos­tois­ta ja las­kuis­ta erik­seen.