Sa­ta­kun­nan maa­kun­ta­hal­li­tus hy­väk­syi Län­si-Suo­men lii­ken­nest­ra­te­gi­an toi­men­pi­de­oh­jel­man ko­kouk­ses­saan vii­me maa­nan­tai­na. Toi­men­pi­de­oh­jel­man avul­la Län­si-Suo­men maa­kun­nat, Sa­ta­kun­ta, Ete­lä-Poh­jan­maa, Kan­ta-Häme, Kes­ki-Suo­mi, Pir­kan­maa ja Poh­jan­maa, ha­lu­a­vat nos­taa esil­le Län­nel­le tär­kei­tä vies­te­jä edus­kun­nan lii­ken­nein­ves­toin­tien val­mis­te­luun ja pää­tök­sen­te­koon, Väy­län in­ves­toin­ti- ja suun­nit­te­luoh­jel­mien laa­din­taan sekä val­ta­kun­nal­li­sen lii­ken­ne­jär­jes­tel­mä­suun­ni­tel­man päi­vi­tyk­seen.

Län­si-Suo­men yh­tei­nen toi­men­pi­de­oh­jel­ma on laa­dit­tu tou­ko-lo­ka­kuun 2023 vä­li­se­nä ai­ka­na muut­tu­neen maa­il­man­ti­lan­teen vuok­si kir­kas­ta­maan ai­kai­sem­man lii­ken­nest­ra­te­gi­an toi­meen­pa­noa.

Toi­men­pi­de­oh­jel­mas­ta löy­tyy Sa­ta­kun­nas­sa si­jait­se­via ja mer­ki­tyk­sel­tään yli­maa­kun­nal­li­sia lii­ken­nein­ves­toin­ti­koh­tei­ta, joi­ta Län­si-Suo­mi pyr­kii yh­teis­työs­sä edis­tä­mään. Toi­men­pi­de­oh­jel­mas­sa tie­ver­kon osal­ta nos­te­taan esiin esi­mer­kik­si val­ta­tien 2 Hel­sin­ki–Pori -vä­lin lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den ja pal­ve­lu­ta­son pa­ran­ta­mi­sen sekä val­ta­tien 8 Tur­ku–Ou­lu -tien pal­ve­lu­ta­son pa­ran­ta­mi­sen ja ke­hit­tä­mi­sen äly­väy­lä­nä. Sen li­säk­si on tun­nis­tet­tu tar­ve pa­ran­taa val­ta­tien 11 Pori-Tam­pe­re -vä­lin lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta sekä val­ta­tien 12 Rau­ma-Kou­vo­la -vä­lin pal­ve­lu­ta­soa ja lii­ken­ne­tur­val­li­suut­ta. Tam­pe­re–Lie­lah­ti–Pori/Rau­ma-ra­dan vä­li­tys­ky­kyä ha­lu­taan pa­ran­taa ja tun­nis­te­taan esi­mer­kik­si tar­ve­sel­vi­tyk­sen tär­keys ra­ta­yh­tey­del­le Pori–Nii­ni­sa­lo–Par­ka­no.

Toi­men­pi­de­oh­jel­man yh­tei­nen jul­kis­tus­se­mi­naa­ri pi­de­tään kes­ki­viik­ko­na 29. mar­ras­kuu­ta. Län­si-Suo­men maa­kun­tien hal­li­tuk­set hy­väk­sy­vät toi­men­pi­de­oh­jel­man omis­sa ko­kouk­sis­saan mar­ras­kuun ai­ka­na.

Län­si-Suo­men maa­kun­nis­sa si­jait­see täl­lä het­kel­lä noin 40 pro­sent­tia koko Suo­men ruo­ka­te­ol­li­suu­des­ta ja huo­mat­ta­va osa al­ku­tuo­tan­nos­ta. Alu­eel­la si­jait­see myös mer­kit­tä­vä mää­rä Suo­men val­mis­ta­vas­ta te­ol­li­suu­des­ta, ja lä­hes puo­let Suo­men säh­kös­tä tuo­te­taan Län­si-Suo­mes­sa. Tu­le­vai­suu­des­sa Län­si-Suo­meen tu­lee koh­dis­tu­maan suu­rin osa Suo­meen suun­ni­tel­luis­ta in­ves­toin­neis­ta puh­taa­seen ener­gi­aan ja vih­re­än säh­kön tuo­tan­toon. Sen vuok­si on koko Suo­mel­le tär­ke­ää, et­tä lii­ken­ne­jär­jes­tel­mää ke­hi­te­tään mah­dol­lis­ta­maan maal­le tär­kei­den alo­jen toi­min­ta sekä alu­eel­le suun­ni­tel­lut in­ves­toin­nit.

Tie­sit­kö tä­män?

Val­ta­tie 8:sta on teh­ty esi­sel­vi­tys elin­kei­no­e­lä­män tar­peis­ta ja väy­län älyk­kyy­den mah­dol­li­suuk­sis­ta 2021/2022. Työn ovat to­teut­ta­neet WSP Fin­land Oy:ssä tek­nii­kan toh­to­ri Jark­ko Ran­ta­la, pro­fes­so­ri Jor­ma Män­ty­nen sekä dip­lo­mi-in­si­nöö­rit Riku Huh­ta ja Mar­kus Pa­jar­re.

Äly­tiel­tä ta­voi­tel­ta­via asi­oi­ta ovat:

• Pro­ak­tii­vi­nen tie, joka en­na­koi lii­ken­ne­ti­lan­tei­ta sekä

vä­lit­tää staat­tis­ta ja re­aa­li­ai­kais­ta tie­toa tien käyt­tä­jä­ryh­mil­le.

• Au­to­maat­tis­ta lii­ken­net­tä tu­ke­va inf­rast­ruk­tuu­ri.

• Lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den edis­tä­mi­nen, tär­keä myös ras­kaal­le lii­ken­teel­le.

• Häi­ri­ö­ti­lan­tei­den hal­lin­ta: no­pea tie­don­kul­ku ja toi­mi­joi­den koor­di­naa­tio.

• Ener­gi­an­ku­lu­tuk­sen ja pääs­tö­jen vä­hen­tä­mi­nen.

• Toi­mi­tus­ket­ju­jen su­ju­vuu­den var­mis­ta­mi­nen.

• Tie­don tuot­ta­mi­nen väy­län­pi­toa ja tie­o­mai­suu­den hal­lin­taa var­ten.